Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI journal papers (24) More...

1 Soo-Yong Kim, Kiet Nguyen Tuan, Jae Do Lee, Hai Pham, Luu Truong Van: Cost Overrun Factor Analysis for Hospital Projects in Vietnam. KSCE Journal of Civil Engineering 22(1): 1-11 (January 2018). [Pub ID : #3187]
2 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Tran Cong Thanh: Limit state analysis of reinforced concrete slabs using an integrated radial basis function based mesh-free method. Applied Mathematical Modelling (August 2017). [Pub ID : #2965]
3 Le Van Canh, Nguyen Hoang Phuong, Harm Askes, Pham Duc Chinh: A computational homogenization approach for limit analysis of heterogeneous materials International Journal for Numerical Methods in Engineering (April 2017). [Pub ID : #2861]
4 Le Van Canh: Estimation of bearing capacity factors of cohesive-frictional soil using the cell-based smoothed finite element method Computers and Geotechnics (March 2017). [Pub ID : #2706]
5 Le Van Canh, Ngo Trung Chanh, Chu Quoc Thang: Yield design of reinforced concrete slabs using a numerical equilibrium formulation ASCE's Journal of Engineering Mechanics (February 2017). [Pub ID : #2768]
6 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Tran Cong Thanh: Displacement and equilibrium mesh-free formulation based on integrated radial basis functions for dual yield design Engineering Analysis with Boundary Elements 71: 92-100 (July 2016). [Pub ID : #2525]
7 Le Van Canh: Yield-stress based error indicator for adaptive quasi-static yield design of structures Computers and Structures 171: 1-8 (July 2016). [Pub ID : #2424]
8 Le Van Canh, T.D Tran, D.C Pham: Rotating plasticity and nonshakedown collapse modes for elastic-plastic bodies under cyclic loads International Journal of Mechanical Sciences 111: 55–64 (June 2016). [Pub ID : #2423]
9 L. Leonetti, Le Van Canh: Plastic collapse analysis of Mindlin-Reissner plates using a composite mixed finite element. International Journal for Numerical Methods in Engineering 105: 915–935 (March 2016). [Pub ID : #1913]
10 J. Bleyer, Le Van Canh, P. de Buhan: Locking-free discontinuous finite elements for the upper bound yield design of thick plates International Journal for Numerical Methods in Engineering 103: 894–913 (October 2015). [Pub ID : #1886]

SCI-E journal papers (16) More...

1 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Chu Quoc Thang: The equilibrium cell-based smooth finite element method for shakedown analysis of structures International Journal of Computational Methods (August 2017). [Pub ID : #2987]
2 Tinh-Nghiem Doan-Ngoc, Xuan-Lam Dang, Chu Quoc Thang, Richard J. Balling, Cuong Ngo-Huu: Second-order plastic-hinge analysis of planar steel frames using corotational beam-column element JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH 121: 413–426 (June 2016). [Pub ID : #2390]
3 Soo-Yong Kim, Kiet Nguyen Tuan, Luu Truong Van: Delay Factor Analysis for Hospital Projects in Vietnam. KSCE Journal of Civil Engineering 20(2): 519-529 (March 2016). [Pub ID : #2378]
4 Le Van Canh, Chu Quoc Thang: Plastic collapse analysis of Mindlin-Reissner plates using a stabilized mesh-free method International Journal of Computational Methods 13(1): 1650004(22) (February 2016). [Pub ID : #1914]
5 Tran Cao Thanh Ngoc, Bing Li: Experimental studies on the backbone curves of reinforced concrete columns with light transverse reinforcement JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES 29(5): (October 2015). [Pub ID : #2219]
6 Tran Cao Thanh Ngoc, Bing Li: Shear strength model for Reinforced concrete columns with low transverse reinforcement ratios ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING (October 2014). [Pub ID : #1727]
7 Nguyen Xuan Hung, Tran Vinh Loc, Thai Hoang Chien, Le Van Canh: Plastic collapse analysis of cracked structures using extended isogeometric elements and second-order cone programming. Theoretical and Applied Fracture Mechanics 72: 13-27 (August 2014). [Pub ID : #1652]
8 Vu Xuan Bach, Mehmet Unal, Gordon P.Warn, Ali M. Memari: A distributed flexibility and damping strategy to control vertical accelerations in base-isolated buildings Structural Control & Health Monitoring (April 2014). [Pub ID : #1730]
9 Bing Li, Kai Qian, Tran Cao Thanh Ngoc: Retrofitting Earthquake Damaged RC Structural Walls with Openings by Externally Bonded FRP Strips and Sheets. ASCE Journal of Composites for Construction (April 2013). [Pub ID : #969]
10 T. Nguyen-Thoi, P. Phung-Van, T. Rabczuk, H. Nguyen-Xuan, Le Van Canh: Free and forced vibration analysis using the n-sided polygonal cell-based smoothed finite element method (nCS-FEM). International Journal of Computational Methods (February 2013).10(1), 1340008 [Pub ID : #646]

Non-ISI journal papers (14) More...

1 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Angeli Doliente Cabaltica: P-Delta Dynamic Analysis of Structures Equipped with Viscous Fluid Dampers Considering Soil-Structure Interaction. ARPN Journal of Science and Technology 7(2): 39-46 (November 2017). [Pub ID : #3130]
2 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Hoang Cong Duy: 20 Story Steel Buildings Equipped with Viscous Fluid Dampers Optimized in Placement Considering P-Delta Dynamic Analysis and Soil-Structure Interaction. ARPN Journal of Science and Technology 7(2): 19-29 (November 2017). [Pub ID : #3129]
3 Angeli Doliente Cabaltica, Nguyen Dinh Hung, Pham Nhan Hoa: Solid Waste Management Practices in the Street Food Sector in Thu Duc District, Ho Chi Minh City. Civil and Environmental Research 8(10): 105-120 (October 2016). [Pub ID : #2707]
4 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: Configuration Optimum for Viscous Fluid Dampers in General Approach. ARPN Journal of Science and Technology 6(3): 96-102 (March 2016). [Pub ID : #2422]
5 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Ong Hoang Truc Giang: Dynamic Analysis of buildings equipped with Viscous Fluid Dampers by using General Approach. ARPN Journal of Science and Technology 5(11): 569-578 (November 2015). [Pub ID : #2403]
6 Tran Cao Thanh Ngoc, Pham Nhan Hoa, Ong Hoang Truc Giang: Strut-and-tie model for reinforced concrete frame joints. ARPN Journal of Science and Technology 5(10): (October 2015). [Pub ID : #2351]
7 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Ong Hoang Truc Giang: OPTIMAL PLACEMENT OF VISCOUS FLUID DAMPERS FOR BUILDING SEISMIC RESISTANCE. ARPN Journal of Science and Technology 5(8): 377-388 (August 2015). [Pub ID : #2182]
8 Luu Truong Van, Nguyen Minh Sang, Nguyen Thanh Viet: Conceptual model of delay factors affecting government construction projects. ARPN Journal of Science and Technology 5(2): 92-100 (February 2015). [Pub ID : #1773]
9 Dao Trung nghiem, Luu Truong Van, Nguyen Thanh Viet, Nguyen Hoai Nghia: Conceptual Model of Critical Factors Affecting Performance of Construction Sites in Vietnam. ARPN Journal of Science and Technology 5(1): 42-49 (January 2015). [Pub ID : #1769]
10 Angeli Doliente Cabaltica, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: Structural Control of Benchmark Buildings Equipped with Variable Stiffness Devices and Viscous Fluid Dampers. ARPN Journal of Science and Technology 4(5): 295-304 (May 2014). [Pub ID : #1602]

Scopus journal papers (1) More...

1 Soo-Yong Kim, Yeon-San Lee, Viet Thanh Nguyen, Luu Truong Van: Barriers to Applying Value Management in the Vietnamese Construction Industry. Journal of Construction in Developing Countries 21(2): 55-80 (October 2016). [Pub ID : #2878]

Domestic journal papers (121) More...

1 Nguyễn Minh Tâm, Luu Truong Van: Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến vượt chi phí các dự án đầu tư xây dựng cảng biển Việt Nam. XÂY DỰNG 4(2018): 54-57 (April 2018). [Pub ID : #3312]
2 Nguyen Dinh Hung, Đoàn Hồng Lộc: Nghiên cứu hàm lượng muội silic đến cường độ chịu nén và độ thấm clo của vữa cường độ cao Tạp chí Giao thông Vận tải (April 2018). [Pub ID : #3308]
3 Nguyen Dinh Hung, Trần Quốc Nghi: Nghiên cứu sửa chữa gia cường dầm bê tông cốt thép thường bằng cốt thép thường và vữa cường độ cao Tạp chí Giao thông Vận tải (April 2018). [Pub ID : #3307]
4 Luu Truong Van, Nguyen Minh Luan: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của công nhân làm việc tại các công trường ở Quận 2 TP.HCM Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder) 2018(316): 33-38 (February 2018). [Pub ID : #3180]
5 Tran Cao Thanh Ngoc: Ứng xử của nút dầm vách dưới tác động của tải trọng ngang mô phỏng tải trọng động đất Tạp chí xây dựng (January 2018). [Pub ID : #3186]
6 Tran Cao Thanh Ngoc, Pham Van Le Cuong, Tran Huu Anh: Mô hình thanh chống giằng cho nút dầm vách bê tông cốt thép dưới tác động của tải trọng ngang Người xây dựng (January 2018). [Pub ID : #3184]
7 Luu Truong Van, Chau Doan Quang Vinh: Các giải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của các kỹ sư đang làm việc tại Ban QLDA Sở Y Tế TP.HCM Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder) 2018(315): 16-21 (January 2018). [Pub ID : #3179]
8 Tran Cao Thanh Ngoc: Nghiên cứu góc nghiên vết nứt đầu dầm bê tông cốt thép có khấc tại gối bằng phương pháp mô hình giàn ảo Tạp chí xây dựng (December 2017). [Pub ID : #3185]
9 Phan Ngoc Thao, Nguyen Dinh Hung, Vu Hong Nghiep: Nghiên cứu bê tông sử dụng cát xay và tro bay cho công trình cầu giao thông ở Ninh Thuận Tạp Chí Giao thông Vận Tải (November 2017). [Pub ID : #3148]
10 Nguyen Dinh Hung, Pham Ngoc Hao, Vũ Hông Nghiệp: Ảnh hưởng của chiều cao gờ trong mối nối cốt thép thường bằng ống thép trụ tròn bơm vữa cường độ cao Tạp chí giao thông vận tải (November 2017). [Pub ID : #3147]

International conference papers (20) More...

1 Pham Ngoc: Nghiên cứu lập bản đồ hiểm họa sạt lở bờ cho các sông chính khu vực TPHCM dưới tác động của BĐKH. In proceedings of Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về nghiên cứu Biển, cửa sông và Bãi bồi. (November 2017). [Pub ID : #3131]
2 Tran Trung Dung, Le Van Canh, Pham Duc Chinh: SMOOTHED FINITE ELEMENT METHOD FOR REDUCED SHAKEDOWN KINEMATIC FORMULATION. In proceedings of THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN COMPUTATIONAL MECHANICS ACOME, Phu Quoc 2017. (August 2017). [Pub ID : #2988]
3 Hai Pham, Soo-Yong Kim, Luu Truong Van, Lam Phu Son: Causal relationships among factors affecting the buildability in executing construction projects in Vietnam.. In proceedings of International Conference on Advanced Technology Innovation 2017 (ICATI 2017). Samui, Thailand: Proceedings of Engineering and Technology Innovation (June 2017). [Pub ID : #2910]
4 Tran Dinh Thanh Tung, Veerasak Likhitruangsilp, Luu Truong Van: FINANCIAL RISK ANALYSIS FOR SEA PORT PROJECTS IN VIETNAM.. In proceedings of 3rd International Conference on Civil and Building Engineering Informatics & 2017 Conference on Computer Applications in Civil and Hydraulic Engineering (ICCBEI & CCACHE). GisNTU Convention Cente - B1, No.85, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan: ICCBEI & CCACHE Organizing Committee (April 2017). [Pub ID : #2877]
5 Hoang Nhat Truong, Pham Ngoc, Nguyen Thi Bay: The assessment of erosion risks in Soai Rap river in sea level rise conditions.. In proceedings of The 3rd International Conference on Environmental Pollution, Restoration and Management. Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành – ICISE, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định: (March 2017). [Pub ID : #2949]
6 La Vinh Trung, Pham Ngoc: Establishment of bank erosion hazard map based on filed investigation in the downstream of Dongnai-Saigon basin.. In proceedings of Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts, and Rivers 2016. ISBN 978-604-73-4623-3. No. 2, Truong Sa, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam: Vietnam National University - Ho Chi Minh City (September 2016). [Pub ID : #2760]
7 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Chu Quoc Thang: The Equilibrium Cell-based Smooth Finite Element Method for Shakedown Analysis of Structures. In proceedings of 7th International Conference on Computational Methods. (August 2016). [Pub ID : #2621]
8 Luu Truong Van, Viên Đức Thịnh, Nguyễn Tuấn Kiệt, Soo-Yong Kim: Research Model Of Factors Affecting 110kv Transmission Grid Project Cost Of Southern Power Corporation. In proceedings of THE 2016 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICATSD2016). Ho Chi Minh City, Vietnam: (August 2016). [Pub ID : #2569]
9 Soo-Yong Kim, Nguyen Tuan Kiet, Luu Truong Van: REGRESSION MODEL PREDICTING COST CONTINGENCY FOR PRIVATE PROJECTS IN VIETNAM.. In proceedings of The 14th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-14). ISBN 978-604-82-1684-9. Sheraton Saigon Hotel, Ho Chi Minh City, VN: Construction Publishing House (Nhà xuất bản Xây Dựng) (January 2016). [Pub ID : #2371]
10 Soo-Yong Kim, Yong Han Ahn, Viet Thanh Nguyen, Luu Truong Van, Kiet Nguyen-Tuan: EXPLORING FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF THE WATER SUPPLY PROJECT IN VIETNAM.. In proceedings of The 14th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-14). ISBN 978-604-82-1684-9. Sheraton Saigon Hotel, Ho Chi Minh City, VN: Construction Publishing House (Nhà xuất bản Xây Dựng) (January 2016). [Pub ID : #2370]

Domestic conference papers (12) More...

1 Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyen Trung Kien: Tính toán đồng nhất kết cấu tấm với phần tử đại diện 3D. In proceedings of Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Đà Nẵng, 03-05/08/2015. (August 2015). [Pub ID : #1919]
2 Ho Le Huy Phuc, Nguyen Anh Liem, Le Van Canh: Equilibrium formulation of limit and shakedown analysis using Element-Free Galerkin method. In proceedings of Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Đà Nẵng, 03-05/08/2015. (August 2015). [Pub ID : #1918]
3 Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyen Trung Kien: Phân tích giới hạn tấm dày 5 bậc tự do sử dụng phần tử ES-DSG3. In proceedings of The 12th National Conference on Solid Mechanics Da Nang, August 06-07th-2015. (August 2015). [Pub ID : #1917]
4 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh: A multiple basis functions based mesh-free method for lower bound limit analysis. In proceedings of The 12th National Conference on Solid Mechanics Da Nang, August 06-07th-2015. (August 2015). [Pub ID : #1916]
5 Mai Duc Tran, Pham Ngoc, Hoang Van Huan: Giải pháp kiểm soát ngập lụt cho thành phố Nha Trang, hướng tới phát triển đô thị bền vững. In proceedings of Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc 2014. (July 2015). [Pub ID : #1805]
6 Trần Trung Dũng, Le Van Canh, Nguyen Xuan Hung, Pham Duc Chinh: Limit analysis for 3-D structures using second-order cone programming. In proceedings of Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học., Hà Nội, 09/04/2014, April 2014. (January 2014). [Pub ID : #1734]
7 Nguyễn Xuân Khánh, Bùi Quốc Tính, Chu Quoc Thang, Nguyễn Ngọc Tấn: Phân tích dao động dầm Cantilever bằng phương pháp không lưới RPIM. In proceedings of Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ XI. Tp HCM: (November 2013). [Pub ID : #1142]
8 Trần Thế Vân, Le Van Canh, Nguyễn Thị Huyền Lương, Đoàn Thị Mỹ Thùy: Phân tích giới hạn cho tấm Mindlin-Reissner dùng phương pháp ES-DSG3 kết hợp kỹ thuật thích nghi lưới. In proceedings of Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ XI. Tp HCM: (November 2013). [Pub ID : #1141]
9 Hồ Lê Huy Phúc, Le Van Canh, Chu Quoc Thang: Tính toán cận trên tải giới hạn tấm sàn BTCT dùng phương pháp EFG. In proceedings of Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ XI. Tp HCM: (November 2013). [Pub ID : #1140]
10 Đoàn Quang Phát, Le Van Canh, Nguyễn Sỹ Lâm: Tính toán đồng nhất hóa vật liệu bằng phương pháp Multi-scale kết hợp với phương pháp ES-FEM. In proceedings of Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ XI. Tp HCM: (November 2013). [Pub ID : #1139]

Books (1) More...

1 Luu Truong Van, Nguyen Thanh Viet: VE-Phương pháp nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí. Nhà xuất bản Xây Dựng (April 2017). [Pub ID : #2875]

Projects (1)

1 Chế phẩm từ sâm Ngọc Linh, Nguyễn Văn A, 280 millions, Trần Văn B, Trung tâm ứng dụng Konplong, Jun 2014 - Jun 2015, Tỉnh Kontum, Sở KHCN Kontum.