Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI-E journal papers (1) More...

1 Pham Huu Duc, Nguyen Ngoc Tu: Assessment Model for Language Learners’ Writing Practice (in Preparing for TOEFL iBT) Based on Comparing Structure, Vocabulary, and Identifying Discrepant Essays. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) 5(7): 148-153 (June 2016). [Pub ID : #2495]

Non-ISI journal papers (2) More...

1 Pham Huu Duc: Towards a Computer-Based Model to Enhance Vietnamese EFL Learners’ Autonomy in Learning Oral Skills. International Journal of Language & Linguistics 4(4): 268-274 (December 2017). [Pub ID : #3276]
2 Pham Huu Duc: TOWARDS A COMPUTERIZED LINGUISTIC ASSESSMENT OF FORMAL WRITING. Global Science and Technology Form Journal of Education (August 2013).Vol. 1 (No.1) [Pub ID : #1083]

Scopus journal papers (1) More...

1 Pham Huu Duc: A Computer-Based Model for Assessing English Writing Skills for Vietnamese EFL Learners. The Asian EFL Journal 95: 4-20 (October 2016). [Pub ID : #2696]

Domestic journal papers (7) More...

1 Do Thi Dieu Ngoc: Những điều chỉnh trong chính sách nhập cư của Chính quyền Trump và tác động tới cộng đồng người Việt tại Mỹ (U.S. immigration policy changes under the Trump Administration and their impacts on Vietnamese American immigrants). Americas Today Journal 5(242): 12-18 (May 2018). [Pub ID : #3513]
2 Do Thi Dieu Ngoc: Thương vụ Louisiana và Tuyên bố Jerusalem: Bàn về tính hợp hiến, hợp pháp và hợp ý trong các quyết định của Tổng thống Mỹ liên quan đến lãnh thổ nước ngoài (Louisiana Purchase and Jerusalem Statement: constitutionality, legitimacy and consensus of U.S. presidents' decisions concerning foreign territories). Americas Today Journal 1(238): 28-35 (January 2018). [Pub ID : #3512]
3 Do Thi Dieu Ngoc: Phật giáo kiểu Mỹ - một lựa chọn về lối sống của người dân Mỹ trước thực tại chính trị xã hội. Americas Today - Vietnam Institute of American Studies 222: 6 (September 2016). [Pub ID : #2939]
4 Nguyen Van Thanh: Appications of Theme-based Games into Teaching Vocabulary of IE1&2 Levels University Level Scientific Research (July 2015). [Pub ID : #2188]
5 Do Thi Dieu Ngoc: POST-CIVIL WAR RECONCILITIATION IN THE U.S: CONSIDERATIONS FOR COUNTRIES WITH INTERNAL CONFLICTS IN TODAY’S Americas Today (May 2013).5-2013 [Pub ID : #951]
6 Pham Huu Duc: Towards writing a better report. Tap chi khoa hoc & cong nghe Dai học Da Nang (February 2013).2 (63), 20-30 [Pub ID : #946]
7 Nguyen Van Thanh: Writing Center and Its Application at the International University University Levels - Scientific Research (October 2012). [Pub ID : #2191]

International conference papers (15) More...

1 Pham Huu Duc: TEACHING ENGLISH SPEAKING SKILL IN CONTEXTS FROM THE PERSPECTIVE OF THE SYSTEMIC FUNCTIONAL LINGUISTICS.. In proceedings of LTLT 2018. ISBN 978-604-73-6009-3. (May 2018). [Pub ID : #3313]
2 Dang Hoai Phuong: Repeated Reading: An Approach to Develop Reading Fluency for Vietnamese Learners of English. In proceedings of The International Conference on Language Teaching and Learning Today 2018. ISBN 978-604-73-6009-3. Vietnam National University - Ho Chi Minh City Press (May 2018). [Pub ID : #3309]
3 Pham Huu Duc: Nominalization in Academic Writing from The Perspectives of Systemic Functional Linguistics.. In proceedings of The International Conference on English Language Teaching (ICELT) 2016. ISBN 978-604-73-4631-8. VNU-HCM Publishing House (October 2016). [Pub ID : #2703]
4 Dang Hoai Phuong: Perception and comprehension of English intonation by Vietnamese learners. In proceedings of The Second International Viettesol Conference. ISBN 978-604-54-2763-7. University of Education Publishing House (November 2015). [Pub ID : #2266]
5 Pham Huu Duc: Improving Vietnamese EFL learners’ pronunciation of English final consonants: a contrastive analysis. In proceedings of Viet TESOL. (November 2015). [Pub ID : #2226]
6 Nguyen Van Thanh: Innovative Ways to Improve Writing Skills at the International University.. In proceedings of REDEFINING ENGLISH EDUCATION IN THE 21ST CENTURY. Universitas Jambi, Jambi, Indonesia: English Education Study Program (November 2015). [Pub ID : #1975]
7 Pham Huu Duc: A computer-based model for assessing English writing skills for Vietnamese EFL learners. In proceedings of 14th Annual International TESOL Conference “ Teaching TESOL in Changing Times, Learning English in a New Age. Pampanga, Philippines.: ASIAN EFL (August 2015). [Pub ID : #2046]
8 Pham Huu Duc: The application of linguistic features to building a computer-based model for written foreign language assessment (in comparison with Vietnamese). In proceedings of the 2nd International Conference on The Linguistics of Vietnam. Hanoi: (August 2015). [Pub ID : #2045]
9 Pham Huu Duc: Building a computer-based model of assessment for writing skills. In proceedings of 6th International Conference on TESOL “Responding to Challenges of Teaching English for Communication”,. Ho Chi Minh City.: (August 2015). [Pub ID : #2044]
10 Nguyen Van Thanh: Writing Center and its supportive activities in teaching academic writing at the International University.. In proceedings of 6th International Conference on TESOL. SEAMEO RETRAC (August 2015). [Pub ID : #1922]

Domestic conference papers (2) More...

1 Pham Huu Duc: Teaching academic writing through a computer-based model. In proceedings of Language Teaching. (May 2015). [Pub ID : #1809]
2 Pham Huu Duc: ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ TRONG HỢP ĐỒNG TIẾNG ANH VÀ HỢP ĐỒNG TIẾNG VIỆT. In proceedings of national Linguistics Conference. (April 2015). [Pub ID : #1810]

Books (4) More...

1 Do Thi Dieu Ngoc, Đoàn Thị Minh Trinh , Nguyễn Công Trí , Nguyễn Lưu Như Quỳnh : Developing and implementing the intensive English program for non-English major students. Vietnam National University - Ho Chi Minh City Publisher (June 2015). [Pub ID : #1955]
2 Do Thi Dieu Ngoc, Bui Diem Bich Huyen, Dinh Thi Lan : 5 Practice Tests for the VNU-EPT. Vietnam National University - Ho Chi Minh City Publisher (January 2015). [Pub ID : #1954]
3 Varrick Douglas Jr., Tamar Douglas, Nguyen Van Thanh: First Year English - A Comprehensive ESL Reading Textbook.. Alexandria, Virginia, U.S.A.: StickCape Publishing (July 2014). [Pub ID : #1680]
4 Do Thi Dieu Ngoc, Lê Thị Mai Trâm, Nguyen Hoang Phuong Mai: A complete skill builder for the VNU - EPT Test. Vietnam National University - HCMC Publishing House (December 2013). [Pub ID : #1658]

Projects (1)

1 Chế phẩm từ sâm Ngọc Linh, Nguyễn Văn A, 280 millions, Trần Văn B, Trung tâm ứng dụng Konplong, Jun 2014 - Jun 2015, Tỉnh Kontum, Sở KHCN Kontum.