Trần Cao Thanh Ngọc's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI-E journal papers (7) More...

1 Tran Cao Thanh Ngoc, Bing Li: Experimental studies on the backbone curves of reinforced concrete columns with light transverse reinforcement JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES 29(5): (October 2015). [Pub ID : #2219]
2 Tran Cao Thanh Ngoc, Bing Li: Shear strength model for Reinforced concrete columns with low transverse reinforcement ratios ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING (October 2014). [Pub ID : #1727]
3 Bing Li, Kai Qian, Tran Cao Thanh Ngoc: Retrofitting Earthquake Damaged RC Structural Walls with Openings by Externally Bonded FRP Strips and Sheets. ASCE Journal of Composites for Construction (April 2013). [Pub ID : #969]
4 Tran Cao Thanh Ngoc, Bing Li: Ultimate Displacement of Reinforced Concrete Columns with Light Transverse Reinforcement JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING (January 2013). [Pub ID : #1726]
5 Tran Cao Thanh Ngoc: Modeling of Non-seismically Detailed Columns Subjected to Reversed Cyclic Loadings STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS (October 2012). [Pub ID : #1723]
6 Tran Cao Thanh Ngoc, Bing Li: Initial Stiffness of Reinforced Concrete Columns with Moderate Aspect Ratios ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING (February 2012). [Pub ID : #1724]
7 Tran Cao Thanh Ngoc, Bing Li: Determination of Inclination of Strut in Variable Angle Truss Models for Shear-Critical RC Beams STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS (February 2012). [Pub ID : #1721]

Non-ISI journal papers (1) More...

1 Tran Cao Thanh Ngoc, Pham Nhan Hoa, Ong Hoang Truc Giang: Strut-and-tie model for reinforced concrete frame joints. ARPN Journal of Science and Technology 5(10): (October 2015). [Pub ID : #2351]

Domestic journal papers (15) More...

1 Nguyen Dinh Hung, Tran Cao Thanh Ngoc, Vu Hong Nghiep: Đề xuất kết cấu dầm cho giao thông nông thôn trên đường cấp B và C Người Xây Dựng (July 2016). [Pub ID : #2623]
2 Tran Cao Thanh Ngoc, Nguyễn Minh Long: Mô hình thanh chống giằng cho nút dầm cột bêtông cốt thép sử dụng cốt sợi dưới tác động của tải trọng ngang Người Xây Dựng (March 2016). [Pub ID : #2405]
3 Tran Cao Thanh Ngoc: Ứng xử của trụ bêtông cốt thép thiết diện hình chữ nhật dưới tác động của tải trọng động đất Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng (February 2016). [Pub ID : #2355]
4 Tran Cao Thanh Ngoc: Ảnh hưởng của tải trọng đứng đối với ứng xử của trụ BTCT không theo tiêu chuẩn kháng chấn dưới tác động của tải trọng ngang Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng (January 2016). [Pub ID : #2354]
5 Tran Cao Thanh Ngoc, Ong Hoang Truc Giang, Nguyen Dinh Hung, Phạm văn Lê Cường , Nguyễn Quốc Việt: Phân tích góc nghiên vết nứt trụ BTCT dưới tác dụng tải trọng ngang Tạp chí Xây Dựng, Bộ Xây Dựng (December 2015). [Pub ID : #2353]
6 Tran Cao Thanh Ngoc: Chuyển vị cực đại của trụ bêtông cốt thép không theo tiêu chuẩn kháng chấn dưới tác động của tải trọng động đất Tạp chí người xây dựng, Hội xây dựng (November 2015). [Pub ID : #2352]
7 Nguyen Quoc Viet, Tran Cao Thanh Ngoc, Nguyen Minh Long: Phân tích góc nghiên vết nứt dầm BTCT chịu tải trọng xoắn bằng mô hình thanh chống giằng Người xây dựng (March 2015). [Pub ID : #2199]
8 Tran Cao Thanh Ngoc, Nguyễn Minh Long: Phân tích ứng xử nút dầm - cột bêtông cốt thép sử dụng cốt sợi dưới tác động của tải trọng ngang Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng (October 2014). [Pub ID : #1720]
9 Chu Quoc Thang, Trần Đăng Khải, Vu Xuan Bach, Tran Cao Thanh Ngoc: Đánh giá ảnh hưởng của độ cứng đất nền đối với công trình nhà cao tầng dưới tác dụng của tải trọng động đất Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng (September 2014). [Pub ID : #1719]
10 Chu Quoc Thang, Phạm Văn Lê Cường, Vu Xuan Bach, Tran Cao Thanh Ngoc: Phân tích ứng xử kết cấu nằm trên nền dốc khi chịu tải trọng động đất Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng (August 2014). [Pub ID : #1718]

International conference papers (1) More...

1 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Tran Cao Thanh Ngoc: STRUCTURAL CONTROL OF BENCHMARK BUILDINGS EQUIPPED WITH VARIABLE STIFFNESS DEVICES AND VISCOUS FLUID DAMPERS. In proceedings of THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN COMPUTATIONAL MECHANICS. (August 2012). [Pub ID : #2262]