Nguyễn Đình Hùng's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

Non-ISI journal papers (1) More...

1 Angeli Doliente Cabaltica, Nguyen Dinh Hung, Pham Nhan Hoa: Solid Waste Management Practices in the Street Food Sector in Thu Duc District, Ho Chi Minh City. Civil and Environmental Research 8(10): 105-120 (October 2016). [Pub ID : #2707]

Domestic journal papers (13) More...

1 Vu Hong Nghiep, Nguyen Dinh Hung: Mô hình phân tích so sánh ứng xử phi tuyến của dầm thép liên hợp dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ T và dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép Tạp Chí Giao Thông Vận Tải 9: (September 2017). [Pub ID : #3124]
2 Nguyen Dinh Hung, Pham Ngoc Hao, Vu Hong Nghiep: Vữa cường độ cao tự bảo dưỡng từ bên trong bằng cát đá rỗng Tạp chí Giao thông Vận tải (August 2017). [Pub ID : #3026]
3 Nguyen Dinh Hung, Vu Hong Nghiep, Nguyen Ngoc Khuong: Nghiên cứu chế tạo vữa cường độ cao f'c =80MPa sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Tạp chí Giao thông Vận tải (August 2017). [Pub ID : #3025]
4 Nguyen Dinh Hung, Nguyen The At, Angeli Doliente Cabaltica: Bê Tông Tự lèn Tự bảo Dưỡng Từ Bên Trong Bằng Cát Đá Rỗng Tạp Chí Giao Thông Vận Tải (June 2017). [Pub ID : #2914]
5 Vu Hong Nghiep, Bui Nguyen Thanh, Nguyen Dinh Hung: Nghiên cứu sử dụng xỉ thép thay thế đá để chế tạo bê tông rỗng cho xây dựng một số hạng mục trong công trình giao thông Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT 23: 6 (May 2017). [Pub ID : #2966]
6 Nguyen Dinh Hung, Nguyen The At, Angeli Doliente Cabaltica, Vo Hong Nghiep: Bảo dưỡng bê tông tự lèn bằng che phủ ni lông trong điều kiện miền Nam Tạp Chí Xây Dựng 4: 137-140 (April 2017). [Pub ID : #2867]
7 Nguyen Dinh Hung, Tran Cao Thanh Ngoc, Vu Hong Nghiep: Đề xuất kết cấu dầm cho giao thông nông thôn trên đường cấp B và C Người Xây Dựng (July 2016). [Pub ID : #2623]
8 Nguyen Dinh Hung, Vu Hong Nghiep: Một số điều chỉnh và lưu ý trong tính toán thiết kế cầu BTCT theo tieu chuẩn AASHTO từ phiên bản 2007 Tạp Chí Giao Thông Vận Tải (May 2016). [Pub ID : #2515]
9 Tran Cao Thanh Ngoc, Ong Hoang Truc Giang, Nguyen Dinh Hung, Phạm văn Lê Cường , Nguyễn Quốc Việt: Phân tích góc nghiên vết nứt trụ BTCT dưới tác dụng tải trọng ngang Tạp chí Xây Dựng, Bộ Xây Dựng (December 2015). [Pub ID : #2353]
10 Vo Duy Dang Khoi, Huynh Ky Phuong Ha, Nguyen Quang Long, Nguyen Dinh Hung, Vo Duc Quy: Production of Unfired Brick from River Sediment and Rice Husk Ash Journal of Science and Technology (October 2015). [Pub ID : #2516]