Phạm Nhân Hòa's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

Non-ISI journal papers (10) More...

1 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Angeli Doliente Cabaltica: P-Delta Dynamic Analysis of Structures Equipped with Viscous Fluid Dampers Considering Soil-Structure Interaction. ARPN Journal of Science and Technology 7(2): 39-46 (November 2017). [Pub ID : #3130]
2 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Hoang Cong Duy: 20 Story Steel Buildings Equipped with Viscous Fluid Dampers Optimized in Placement Considering P-Delta Dynamic Analysis and Soil-Structure Interaction. ARPN Journal of Science and Technology 7(2): 19-29 (November 2017). [Pub ID : #3129]
3 Angeli Doliente Cabaltica, Nguyen Dinh Hung, Pham Nhan Hoa: Solid Waste Management Practices in the Street Food Sector in Thu Duc District, Ho Chi Minh City. Civil and Environmental Research 8(10): 105-120 (October 2016). [Pub ID : #2707]
4 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: Configuration Optimum for Viscous Fluid Dampers in General Approach. ARPN Journal of Science and Technology 6(3): 96-102 (March 2016). [Pub ID : #2422]
5 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Ong Hoang Truc Giang: Dynamic Analysis of buildings equipped with Viscous Fluid Dampers by using General Approach. ARPN Journal of Science and Technology 5(11): 569-578 (November 2015). [Pub ID : #2403]
6 Tran Cao Thanh Ngoc, Pham Nhan Hoa, Ong Hoang Truc Giang: Strut-and-tie model for reinforced concrete frame joints. ARPN Journal of Science and Technology 5(10): (October 2015). [Pub ID : #2351]
7 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Ong Hoang Truc Giang: OPTIMAL PLACEMENT OF VISCOUS FLUID DAMPERS FOR BUILDING SEISMIC RESISTANCE. ARPN Journal of Science and Technology 5(8): 377-388 (August 2015). [Pub ID : #2182]
8 Angeli Doliente Cabaltica, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: Structural Control of Benchmark Buildings Equipped with Variable Stiffness Devices and Viscous Fluid Dampers. ARPN Journal of Science and Technology 4(5): 295-304 (May 2014). [Pub ID : #1602]
9 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, LE MINH THANH: Analysis of dynamic responses of inelastic structures equipped with passive control fluid viscous dampers. ARPN Journal of Science and Technology 4(2): 76-85 (February 2014). [Pub ID : #1600]
10 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: Hybrid Structural Control of the 20-Story Benchmark Structure. ARPN Journal of Science and Technology (June 2013).VOL. 3, NO. 6, pp.654-661 [Pub ID : #961]

Domestic journal papers (7) More...

1 Đặng Văn Út, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU THÉP 9 TẦNG XÉT ĐẾN TƯƠNG TÁC GIỮA KẾT CẤU VÀ MÓNG CỌC CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT Tạp chí Xây dựng 7(7): (July 2016). [Pub ID : #2642]
2 Phan Bảo Duy, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC PHI TUYẾN HÌNH HỌC VÀ VẬT LIỆU KẾT CẤU ĐƯỢC TRANG BỊ HỆ CẢN Tạp chí Xây Dựng 7(7): (July 2016). [Pub ID : #2641]
3 HUYNH LE EM, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: Tối ưu hóa vị trí hệ cản VFD cho công trình chịu tải trọng động đất Tạp chí xây dựng 9(2015): 34-37 (September 2015). [Pub ID : #2249]
4 Hoàng Công Duy, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: Đáp ứng động lực học kết cấu sử dụng hệ cản chất lỏng nhớt được điều khiển bị động với mô hình General Aproach Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng 5: (May 2014). [Pub ID : #1603]
5 Lê Minh Thành, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: Điều khiển dao động công trình phi tuyến vật liệu với hệ cản chất lỏng nhớt Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng 3: (March 2014). [Pub ID : #1606]
6 Pham Nhan Hoa, Lê Minh Thành, Chu Quoc Thang: GIẢM CHẤN CHO KẾT CẤU 20 TẦNG CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT BẰNG HỆ CẢN CHẤT LỎNG NHỚT ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN BỊ ĐỘNG KHI XÉT ĐẾN PHI TUYẾN VẬT LIỆU Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (January 2014). [Pub ID : #1315]
7 Pham Nhan Hoa, Hồ Viết Tiên Phước, Chu Quoc Thang: Điều khiển dao động hai kết cấu liền kề được trang bị hệ cản chất lỏng nhớt và hệ cản ma sát Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (June 2013). [Pub ID : #1239]

International conference papers (2) More...

1 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Tran Cao Thanh Ngoc: STRUCTURAL CONTROL OF BENCHMARK BUILDINGS EQUIPPED WITH VARIABLE STIFFNESS DEVICES AND VISCOUS FLUID DAMPERS. In proceedings of THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN COMPUTATIONAL MECHANICS. (August 2012). [Pub ID : #2262]
2 Chu Quoc Thang, VO NGOC THANG, Pham Nhan Hoa: Hybrid Control of non-linear structures with controlled stiffness devices and viscous fluid dampers combined. In proceedings of International Symposium on Dynamics and Control. SCIENCE AND TECHNICS PUBLISHING HOUSE (January 2012). [Pub ID : #2261]