Trần Tiến Khoa's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

Domestic journal papers (7) More...

1 Le Thi Thanh Xuan, Tran Tien Khoa: Drivers for and Obstacles to Corporate Social Responsibility Practice in Vietnam - A Study in Small and Medium Enterprise Exporters. VNU Journal of Science: Economics and Business, 34(2): 1-15 (June 2018). [Pub ID : #3339]
2 Lê thị Thanh Xuân, Tran Tien Khoa: Government's and professional asociations' roles in promotiong corporate socila responsibility - an exploratory in Vietnamese c onstruction firms. Journal of science Ho Chi Minh Open University 2(14): 23-30 (June 2015). [Pub ID : #2750]
3 Nguyễn Đình Hải, Tran Tien Khoa, Lê Thị Thanh Xuân: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp từ nhận thức của sinh viên đại học. Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở TP.HCM 5(38): 28-40 (August 2014). [Pub ID : #2753]
4 Nguyễn Thu Trang, Tran Tien Khoa, Lê Thị Thanh Xuân: Đạo đức nghề nghiệp - Tổng quan lý thuyết và nhận thức của sinh viên đại học quốc gia TP.HCM. Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở TP.HCM 3(36): 78-89 (May 2014). [Pub ID : #2754]
5 Tran Tien Khoa, Lê Thị Thanh Xuân: Luận văn tốt nghiệp đại học ngành quản trị - cách tiếp cận từ phương pháp định tính. Tạp chí khoa học Đại học Mở TP.HCM 34(1): 93-101 (December 2013). [Pub ID : #2751]
6 Tran Tien Khoa: Quản trị thương hiệu trường đại học trong bối cảnh Việt Nam: từ góc nhìn theo lý thuyết đặc trưng thương hiệu (brandenity). Tạp chí Phát triển KH&CN ĐHQG TP.HCM 16(2): 117-126 (October 2013). [Pub ID : #2752]
7 Tran Tien Khoa: Science & Technology Development Journal (April 2013).16 [Pub ID : #1137]

International conference papers (3) More...

1 Nguyen Van Phuong, Trieu Doan Xuan Hoa, Huynh Thi Ngoc Hien, Phan Thuy Kieu, Tran Tien Khoa, Nguyen Thi Hong An: THE RELATIONSHIP OF INTERNATIONALIZATION AND VIETNAMESE FIRMS’ PERFORMANCE: THE MODERATING EFFECT OF ORGANIZATIONAL SLACKS. In proceedings of ASIA PACIFIC CONFERENCE ON ECONOMIC DYNAMICS. ISBN 978-604-73-4742-1. KP 6, LINH TRUNG WARD, THU DUC DISTRICT, HCMC, VIETNAM: VNU-HCM PRESS (December 2016). [Pub ID : #2713]
2 Lê Thị Thanh Xuân, Tran Tien Khoa: Drivers of corporate social responsibility practices - A comparative analysis between Spanish and Vietnamese construction industry.. In proceedings of The International conference on Business 2015. (November 2015). [Pub ID : #2758]
3 Tran Tien Khoa: Influences of Social Ties on Firm Performance - A Study in Vietnam on Corporate Social Responsibility Practice.. In proceedings of SIBR - Thamasat 2013 Conference on Interdisciplinary Business and Economic Research. Bangkok, Thailand: (June 2013). [Pub ID : #1136]

Book chapters (1) More...

1 Brian Low, Tran Tien Khoa: The influence of social practices nin brand communities on university branding: evidence from Vietnam. (pp. 237-256). Palgrave macmilan education (January 2017). [Pub ID : #2756]