Võ Thị Quý's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

Non-ISI journal papers (5) More...

1 Duong Trong Nhan, Vo Thi Quy: The Impact of Director Board’s Characteristics on Firm Value: A Study on HOSE. International Journal of Science and Research (IJSR) 5(2): 646-650 (February 2016). [Pub ID : #2503]
2 Vo Thi Quy, Pham Thi Bich Lan: The Impact of Bank Responses to Recovery Service Satisfaction. Asian Economic and Financial Review 5(9): 1076 - 1090 (September 2015). [Pub ID : #2678]
3 Vo Thi Quy, Pham Thi Bich Lan: The Impact of Organizational Responses to Complaints on Post Purchase Behavioral Intentions via Recovery Satisfaction – The Case of Saigon Commercial Bank. Strategic Management Quarterly 2(2): 49-79 (June 2014). [Pub ID : #1672]
4 Vo Thi Quy, Fredric William Swierczek, Duc Khuong Nguyen: Corporate Performance of Privatized Firms in Vietnam. The Journal of Applied Business Research 29(5): 1437 – 1449 (October 2013). [Pub ID : #1589]
5 Vo Thi Quy, Duc Khuong Nguyen: Corporate Ownership Structure and Organizational Culture in A Transition Economy: The Case of Vietnam. International Journal of Economics and Finance 3(4): 36-47 (September 2011). [Pub ID : #1588]

Scopus journal papers (1) More...

1 Vo Thi Quy, Le Van Phung: Consumers’ Perception towards Corporate Social Responsibility and Repurchase Intention: A Study of Consumer Industry in Vietnam. Industrial Engineering & Management Systems 15(2): 174-181 (June 2016). [Pub ID : #2539]

Domestic journal papers (14) More...

1 Vo Thi Quy, Đang Thi Ngoc Loi: Paper Title: Macroeconomic Factors and Stock Prices – A Case of Real Estate Stocks on Ho Chi Minh Stock Exchange Journal of Science Ho Chi Minh City Open University 2(18): 63-75 (June 2016). [Pub ID : #2510]
2 Vo Thi Quy, Bui Thanh Truc: Kiểm định chiến lược đầu tư giá trị theo mô hình F-Score trên HOSE Tạp chí Phát triển Kinh tế 26(12): 69-87 (December 2015). [Pub ID : #2343]
3 Vo Thi Quy, Cao Quốc Việt: KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP NETNOGRAPHY VÀ LÝ THUYẾT NỀN (GROUNDED THEORY) TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH ĐỂ KHÁM PHÁ MÔ HÌNH HÀNH VI TẨY CHAY CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN TẬP 18 SỐ Q4 - 2015 18: 1-9 (November 2015). [Pub ID : #2296]
4 Nguyen Duy Kha, Vo Thi Quy: RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỜI VƯỢT TRỘI CỦA CỔ PHIẾU NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM. Rủi ro và Tỷ suất sinh lợi vượt trội của Ngành Bất động sản 219(9): 38-45 (September 2015). [Pub ID : #2139]
5 Vo Thi Quy, Phạm Xuân Lan, Đàm Trí Cường: KIEM DINH THANG DO CHAT LUONG DAO TAO BAC DAI HOC TREN GOC DO SINH VIEN - MOT NGHIEN CUU TAI TP.HCM Tập Chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp. HCM 4(43): 89-102 (July 2015). [Pub ID : #2005]
6 Đàm Trí Cường, Vo Thi Quy: Khám phá các thành phần của chất lượng đào tạo đại học trên góc độ sinh viên - Một nghiên cứu tại Việt Nam Tạp chí Kinh tế và Phát triển 215(2): 133 - 139 (May 2015). [Pub ID : #2207]
7 Vo Thi Quy, Bui Ngoc Toan: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Mở TP. HCM 3(36): 16 - 25 (May 2014). [Pub ID : #1597]
8 Vo Thi Quy: Kiểm định lý thuyết cấu trúc vốn qua hành vi tài chính của các công ty bất động sản ở Việt Nam Tạp Chí Công nghệ Ngân hàng (96)50-57 (March 2014). [Pub ID : #1594]
9 Vo Thi Quy, Nguyễn Cao Minh Hoàng: Measuring Risk Tolerance and Establishing an Optimal Portfolio for Individual Investors in HOSE Economic Development Review (202)33-38 (June 2011). [Pub ID : #1662]
10 Vo Thi Quy: Định hướng học hỏi, sự đổi mới và phát triển doanh nghiệp Tạp Chí Khoa Học- Đại học Mở TP. HCM 2(20): 20-26 (May 2011). [Pub ID : #1663]

International conference papers (6) More...

1 Vo Thi Quy, Nguyen Quoc Khanh: EVALUATING VIETNAMESE DOMESTIC COMMERCIAL BANK PERFORMANCE WITH A CAMEL APPROACH AND THE IMPACT OF FIVE CAMEL COMPONENTS ON THE BANK’S PROFITABILITY. Paper presented at ICFE 2016 – The 3rd International Conference on Finance and Economics Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam June 15th-17th, 2016. No.19, Nguyen Huu Tho Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam: Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic) Zlín, 2016 (June 2016). [Pub ID : #2511]
2 Trong Nhan Duong, Vo Thi Quy: The Impact of Director Board’s Characteristics on Firm’s Value: A Study of Vietnam Stock Market (HOSE).. Paper presented at APIEMS 2015 - The 16th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference. (December 2015). [Pub ID : #2291]
3 Vo Thi Quy, Le Van Phung: Consumers’ Perception towards Corporate Social Responsibility and Repurchase Intention: A Study of Consumer Industry in Vietnam.. Paper presented at APIEMS 2015 - The 16th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference. (December 2015). [Pub ID : #2290]
4 Vo Thi Quy, Nguyen Duy Kha: RISK FACTORS AND EXCESS RETURN OF REAL ESTATE STOCKS – A STUDY IN HOSE & HNX. Paper presented at New Perspective in Business, Economics and Management Research and Practice. (July 2015). [Pub ID : #2006]
5 Vo Thi Quy, Pham Thi Bich Lan: The Impact of Bank Responses to Recovery Service Satisfaction.. Paper presented at 2nd International Conference on Economics, Finance, and Management Outlooks 20-21 December 2014. Pearl International Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia: Pak Publishing Group (December 2014). [Pub ID : #1634]
6 Vo Thi Quy, Fredric William Swierczek: The Impact of State Shareholding, of Corporate Culture and Employee Commitment on Corporate Performance of Privatized Firms in Vietnam.. Paper presented at INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS AND INFORMATION TECHNOLOGY. New World Saigon Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam: Journal of International Business Research (March 2012). [Pub ID : #1593]

Domestic conference papers (2) More...

1 Lại Đại Nghĩa, Vo Thi Quy: FIRM PERFORMANCE UNDER BALANCED SCORECARD APPROACH AND FIRM VALUE - A CASE OF LISTED NON-FINANCIAL COMPANIES LISTED IN HO CHI MINH STOCK EXCHANGE (HOSE), VIETNAM. Paper presented at The International Conference on Business 2015. Liberty Riverside - 17 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận I, Hồ Chí Minh, Việt Nam: VNU-HCM PRESS (December 2015). [Pub ID : #2295]
2 Vo Thi Quy, Le Hoang Yen Khanh: THE IMPACT OF AGENCY COST ON FIRM VALUE: A COMPARISON BETWEEN PRIVATE AND PRIVATIZED CORPORATIONS LISTED ON HO CHI MINH STOCK EXCHANGE. Paper presented at The International Conference on Business 2015. Liberty Riverside - 17 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận I, Hồ Chí Minh, Việt Nam: VNU-HCM PRESS (December 2015). [Pub ID : #2294]

Books (3) More...

1 Vo Thi Quy: Co cau so huu, Van hoa to chuc, Sư gan ket cua nguoi lao dong va hieu qua kinh doanh cua DN CPH o VN. NXB Dai Hoc Quoc gia TP. HCM (June 2012). [Pub ID : #2300]
2 Vo Thi Quy: Co cau so huu, Van hoa to chuc, Sư gan ket cua nguoi lao dong va hieu qua kinh doanh cua DN CPH o VN. NXB Dai Hoc Quoc gia TP. HCM (June 2012). [Pub ID : #2297]
3 Vo Thi Quy: Giáo trình Lập Kế hoạch Kinh doanh. NXB Thống Kê (April 2011). [Pub ID : #2301]

Book chapters (2) More...

1 Vo Thi Quy: Phát hành Cổ phiếu Lần đầu ra Công chúng - Công ty Xuất nhập khẩu An Giang (pp. 153-161). NXB Dai Hoc Quoc gia TP. HCM (March 2009). [Pub ID : #2299]
2 Vo Thi Quy: Chính sách đầu tư và tài trợ vốn lưu động - Công ty Xuất nhập khẩu An Giang (pp. 145-149). NXB Dai Hoc Quoc gia TP. HCM (March 2009). [Pub ID : #2298]