Nguyễn Bình Anh Thư's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI journal papers (1) More...

1 Nguyen Phuong Thao, M. Iqbal R. Khan, Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Mohd Asgher, Nafees A. Khan, Lam-Son Phan Tran: Role of Ethylene and Its Cross Talk with Other Signaling Molecules in Plant Responses to Heavy Metal Stress. PLANT PHYSIOLOGY 169: 73-84 (August 2015). [Pub ID : #2033]

SCI-E journal papers (1) More...

1 Hoang Thi Lan Xuan, Du Ngoc Hai Nhi, Nguyen Binh Anh Thu, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran: Transcription Factors and Their Roles in Signal Transduction in Plants under Abiotic Stresses. CURRENT GENOMICS 18(6): 483-497 (August 2017). [Pub ID : #3031]

Domestic journal papers (5) More...

1 Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Binh Anh Thu, Nguyễn Bảo Thiên Phúc, Nguyen Phuong Thao: Thiết kế vector tái tổ hợp mang gen GmNAC085 nhằm phát triển giống cây trồng chịu hạn Tạp chí Công nghệ Sinh học 14(4): 645-652 (December 2016). [Pub ID : #2382]
2 Đoàn Ngọc Hiếu, Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyễn Phạm Kim Uyên, Nguyen Phuong Thao: Phân tích biểu hiện gen GmNAC085 dưới ảnh hưởng của xử lý mất nước và muối ở giống đậu tương chịu hạn tốt DT51 và chịu hạn kém MTD720 Tạp chí Công nghệ Sinh học 14(1): 115-120 (February 2016). [Pub ID : #2381]
3 Nguyen Binh Anh Thu, Đoàn Ngọc Hiếu, Nguyen Phuong Thao: KHẢO SÁT SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN MÃ HÓA GmHK07 TRONG ĐÁP ỨNG HORMONE ABA VÀ STRESS HẠN Ở HAI GIỐNG ĐẬU TƯƠNG CHỊU HẠN KHÁC BIỆT-DT51 VÀ MTD720 TAP CHI SINH HOC 37: 123-128 (November 2015). [Pub ID : #3486]
4 Nguyen Binh Anh Thu, Đoàn Ngọc Hiếu, Nguyen Phuong Thao: Khảo sát sự biểu hiện của gen mã hóa GmHK07 trong đáp ứng hormone ABA và stress hạn ở hai giống đậu tương chịu hạn khác biệt DT51 và MTD720 Tạp chí sinh học 37(1): 123-128 (March 2015). [Pub ID : #2036]
5 Nguyen Binh Anh Thu, Hiếu Đoàn, Nguyen Phuong Thao: Khảo sát sự biểu hiện của gen mã hóa GmNAC092 và GmRR34 trong đáp ứng stress mặn ở hai giống đậu tương DT51 và MTD720 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN 30(6): 375-380 (November 2014). [Pub ID : #2037]

Book chapters (1) More...

1 Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Mai Thuy Truc, Saad Sulieman, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran: Cytokinin Signaling in Plant Response to Abiotic Stresses (pp. 71-100). John Wiley & Sons (March 2017). [Pub ID : #3028]