Nguyễn Trần Nguyên Khai's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

Domestic journal papers (2) More...

1 Mai Ngoc Khuong, Nguyen Tran Nguyen Khai, Do Ai Dao: Factors Affecting Chinese Tourist’s Loyalty towards Ho Chi Minh City – A Mediation Analysis of Tourists’ Perceived Value. Journal of Open University 2(18): 49-62 (October 2016). [Pub ID : #2797]
2 Mai Ngoc Khuong, Nguyen Tran Nguyen Khai, Pham Thanh Huyen, Nguyen Vo Hoai Thuong, Nguyen Thi Minh Phuong: Factors Affecting Employee Performance through a Mediation of Job Satisfaction – An Empirical Study of Hospitality Industry in Ho Chi Minh City, Vietnam. Journal of Science Ho Chi Minh City Open University. 2(18): 49-62 (June 2016). [Pub ID : #2564]

Domestic conference papers (1) More...

1 Nguyen Tran Nguyen Khai: Giáo dục đại học và ý định khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp của sinh viên trường ĐHQG TPHCM - Gợi ý chính sách nguồn nhân lực cho tỉnh An Giang.. In proceedings of Phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (April 2017). [Pub ID : #2993]