Trần Văn Minh's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

Domestic journal papers (41) More...

1 Do Tien Vinh, Mai Thi Phuong Hoa, Le Bao Ngoc, Tran Van Minh: Nhan giong in vitro cay Oai huong Journal of Medical materials 21(4): 279-284 (August 2016). [Pub ID : #2682]
2 Hoang Le Son, Nguyen Hong Quan, Tran Van Minh: Fatty acidanalysis of seeds from Hylocerus polyzhirus (red dragon fruit) grown in Binh Thuan province Journal of Medical materials 21(3): 194-198 (June 2016). [Pub ID : #2681]
3 Doan Trong Duc, Tran Van Minh: Nhân giống cây Đảng sâm Việt nam từ hạt, củ, mầm củ, và hom nhằm bảo tồn và phát triển vùng dược liệu Journal of Medicinal Materials 20(6): 394-400 (December 2015). [Pub ID : #2472]
4 Doan Trong Duc, Tran Van Minh: Nhan giong cay Dang sam (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. et Thomas) nham bao ton va phat trien vung duoc lieu Journal of Agriculture and Rural Extension (5)187-193 (September 2015). [Pub ID : #2680]
5 Nguyen Duc Minh Hung, Do Thi Tuyen, Tran Van Minh: Nghie6n cứu ảnh hưởng của đèn LED và Bioreactor chìm ngập cách quãng đến sinh trưởng quang tự dưỡng cây Hông (Paulownia fortunei) in vitro Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development 273(18): 57-62 (September 2015). [Pub ID : #2475]
6 Nguyen Trung Hau, Tran Van Minh: Nuôi cấy mô lá Đinh Lăng (Polyscias fruticosa L. Harms) tạo rễ tơ và nhận biết hoạt chất saponin tích lũy Journal of Science 7(1): 75-83 (August 2015). [Pub ID : #2471]
7 Le Thi Thuy Tien, Tran Van Minh: Tissue cultures of Xa den (Ehretia asperula Zollinger et Moritzi Journal of Science 3(3): 113-123 (August 2015). [Pub ID : #2470]
8 Hoang Le Son, Bui Ngoc Yen Tram, Tran Van Minh: Anti-hyperglycemic effect of combined Ocimum basilicum and Perilla frutescens extract in STZ/NAD-induced diabetic mice Journal of Science, An Giang University (August 2015). [Pub ID : #2446]
9 Hoang Le Son, Pham Hong Ngoc, Tran Van Minh: Antioxidant and alpha-glucosidase inhibitory activity of Spondias cytherea fruit extract Journal of Science, An giang University (August 2015). [Pub ID : #2445]
10 Hoang Le Son, Nguyen Le Quoc Linh, Tran Van Minh: Isolation and in vitro anticancer activity of flavonoids from Caesalpinia sappan Linn. Journal of Science, An Giang University (August 2015). [Pub ID : #2443]

International conference papers (3) More...

1 Doan Trong Duc, Tran Van Minh: Cloning of Vietnam dang sam (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. et Thomas) in vitro for conservation and development. Paper presented at The third International conference on advances in applied science and environment engineering ASEE2015. Kuala Lumpur, Malaysia 11-12 April 2015: SEEK Digital Library (April 2015). [Pub ID : #2165]
2 Nguyen Thi Thanh, Tran Van Minh: Ri-gene transformation into leaf tissues of Artemisia annua L. and cultivation of hairy root for artemisinin production under pilot scale. Paper presented at The third International conference on advances in applied science and environment engineering ASEE2015. Kuala Lumpur, Malaysia 11-12 April 2015: SEEK Digital Library (April 2015). [Pub ID : #2164]
3 Tran Van Minh, Nguyen Thien Quang: In Vitro Propagation Of Rare Wild-Type Rhynchostylis Gigantea Via Somatic Embryogenesis And Bioreactor Culture. Paper presented at 2014 IHC Congress. (August 2014). [Pub ID : #1697]

Domestic conference papers (15) More...

1 Nguyen Trung Hau, Le Thi Nhu Thao, Tran Van Minh: Cultivation of leaf-tissue of Polyscias fruticosa L. Harms for quantity of saponin accumulation. Paper presented at Hoi nghi Hoa sinh toan quoc 2015. (April 2015). [Pub ID : #2150]
2 Do Tien Vinh, Mai Thi Phuong Hoa, Le Thi Nhu Thao, Nguyen Hoang Trang Nha, Tran Van Minh: Saponin production by cell culture techniques of Polyscias fruticosa L. Ham. Paper presented at Hoi nghi Hoa sinh toan quoc 2015. (April 2015). [Pub ID : #2149]
3 Bùi Thị Tường Thu, Mai Thị Phương Hoa, Tran Van Minh: Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng và chất cảm ứng đến tích tụ artemisinin trong nuôi cấy mô sẹo xanh từ tế bào nhu mô thịt lá Thanh hao (Artemisia annua L.). Paper presented at HN CNSHTQ2013 : 1069-1073. ( 2013). [Pub ID : #1187]
4 Phạm Thế Anh, Nguyễn Thị Thanh, Tran Van Minh: Chuyển nạp gen tạo rễ tơ vào mô lá Thanh hao (Artemisia annua L) và nuôi cấy rễ tơ thu nhận artemisinin.. Paper presented at HN CNSHTQ2013: 695-700. ( 2013). [Pub ID : #1186]
5 Phạm Cao Khải, Tran Van Minh: Nhân nhanh protocorm và nuôi cấy sinh trường hoa lan (Orchidaceae sp), cà phê vối (Coffea robusta), lát hoa Côn đảo (Chukrasia tabularis) bằng kỹ thuật bioreactor bán chìm ngập quãng. Paper presented at HN CNSHTQ2013: 878-882. ( 2013). [Pub ID : #1185]
6 Hoàng Thị Như Phương, Tran Van Minh: Nhân giống cây Dã yên thảo (Petunia hybrida) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật. Paper presented at HN CNSHTQ2013: 1017-1021. ( 2013). [Pub ID : #1184]
7 Hồ Thị Bích Nga, Tran Van Minh: Nhân giống hoa lan nhiệt đới Mokara bằng kỹ thuật nuôi cấy cuống hoa. Paper presented at HN CNSHTQ2013 : 931-934. ( 2013). [Pub ID : #1183]
8 Mai Thi Phương Hoa, Đỗ Tiến Vinh, Tran Van Minh: Nhân giống cây tràm trà (Melaleuca alternifolia) nhập nội từ Úc bằng kỹ thuật nuôi cấy chồi đỉnh. Paper presented at HN CNSHTQ2013 : 822-824. ( 2013). [Pub ID : #1182]
9 Nguyễn Phi Viễn Phương, Tran Van Minh: Nhân giống lát hoa Côn Đảo (Chukrasia tabularis A. Juss) bằng kỹ thuật phôi soma. Paper presented at HN CNSHTQ2013 : 990-994. ( 2013). [Pub ID : #1181]
10 Nguyễn Văn Nam, Tran Van Minh: Nhân nhanh hoa lan hồ điệp bằng công nghệ phôi soma. Paper presented at HN CNSHTQ2013: 826-930. ( 2013). [Pub ID : #1180]

Proceedings (1) More...

1 Do Ngoc Phuc Chau, Hoang Tung, Dang Quoc Tuan, Tran Van Minh, Pham Van Hung, Hoang Le Son, Nguyen Minh Thanh (Eds): Meeting the needs through research innovation in Biotechnology - 2014 selected publications. Agriculture Publishing House (March 2015). [Pub ID : #2094]