Nguyễn Phương Thảo's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI journal papers (3) More...

1 Nguyen Phuong Thao, M. Iqbal R. Khan, Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Mohd Asgher, Nafees A. Khan, Lam-Son Phan Tran: Role of Ethylene and Its Cross Talk with Other Signaling Molecules in Plant Responses to Heavy Metal Stress. PLANT PHYSIOLOGY 169: 73-84 (August 2015). [Pub ID : #2033]
2 Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Doan Ngoc Hieu, Nguyen Thanh Hao, Bui Xuan Anh Dao, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran: Differential expression analysis of a subset of GmNAC genes in shoots of two contrasting drought-responsive soybean cultivars DT51 and MTD720 under normal and drought conditions. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS 41(9): 5563-5569 (July 2014). [Pub ID : #1362]
3 Nguyen Phuong Thao, Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Chien Van Ha, Lam Son Phan Tran: Differential Expression Analysis of a Subset of Drought-Responsive GmNAC Genes in Two Soybean Cultivars Differing in Drought Tolerance. International Journal of Molecular Sciences (December 2013). [Pub ID : #1188]

SCI-E journal papers (5) More...

1 Nguyen Phuong Thao, Lam-son Phan Tran: Enhancement of Plant Productivity in the Post-Genomics Era CURRENT GENOMICS 17(4): 295-296 (July 2016). [Pub ID : #2667]
2 Quang Ong, Phuc Tran, Nguyen Phuong Thao, Le Thi Ly: Bioinformatics Approach in Plant Genomic Research. Current Genomics. CURRENT GENOMICS 7(4): 368-378 (July 2016). [Pub ID : #2665]
3 Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Ho Thuy Dung, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran: Differential Expression of Two-Component System–Related Drought-Responsive Genes in Two Contrasting Drought-Tolerant Soybean Cultivars DT51 and MTD720 Under Well-Watered and Drought Conditions PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER (November 2014). [Pub ID : #1436]
4 Nguyen Binh Anh Thu, Nguyen Thien Quang, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran: Evaluation of drought tolerance of the Vietnamese soybean cultivars provides potential resources for soybean production and genetic engineering Biomed Research International 2014: 809736 (April 2014). [Pub ID : #1467]
5 Nguyen Phuong Thao, Tran Phan Lam son: Potentials toward genetic engineering of drought-tolerant soybean CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY 32(4): 349-362 (December 2012). [Pub ID : #1770]

Domestic journal papers (10) More...

1 Đoàn Ngọc Hiếu, Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyễn Phạm Kim Uyên, Nguyen Phuong Thao: Phân tích biểu hiện gen GmNAC085 dưới ảnh hưởng của xử lý mất nước và muối ở giống đậu tương chịu hạn tốt DT51 và chịu hạn kém MTD720 Tạp chí Công nghệ Sinh học 14(1): 115-120 (February 2016). [Pub ID : #2381]
2 Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Binh Anh Thu, Nguyễn Bảo Thiên Phúc, Nguyen Phuong Thao: Thiết kế vector tái tổ hợp mang gen GmNAC085 nhằm phát triển giống cây trồng chịu hạn Tạp chí Công nghệ Sinh học (December 2015). [Pub ID : #2382]
3 Nguyen Phuong Thao, Nguyễn Chi Mai, Phan Minh Tuấn, Trần Mỹ Linh, Lê Quỳnh Liên, Lê Quang Trung, Nguyễn Tường Vân: NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN TẬP ĐOÀN CÁC GIỐNG SẮN (Manihot esculenta Crantz) DỰA VÀO ĐA HÌNH TRÌNH TỰ GEN GBSS1 Tạp chí Sinh học 37(2): 213-219 (August 2015). [Pub ID : #2061]
4 Nguyen Phuong Thao, Nguyen Chi Mai, Phan Minh Tuan, Nguyen Huu Hy, Tran My Linh, Le Quynh Lien, Le Quang Trung, Nguyen Thi Binh, Nguyen Tuong Van: Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn các giống sắn (Manihot esculenta Crantz) su dung chi thi SSR Tạp chí NN&PTNT 12: 29-36 (June 2015). [Pub ID : #2034]
5 Nguyen Binh Anh Thu, Đoàn Ngọc Hiếu, Nguyen Phuong Thao: Khảo sát sự biểu hiện của gen mã hóa GmHK07 trong đáp ứng hormone ABA và stress hạn ở hai giống đậu tương chịu hạn khác biệt DT51 và MTD720 Tạp chí sinh học 37(1): 123-128 (March 2015). [Pub ID : #2036]
6 Nguyen Binh Anh Thu, Hiếu Đoàn, Nguyen Phuong Thao: Khảo sát sự biểu hiện của gen mã hóa GmNAC092 và GmRR34 trong đáp ứng stress mặn ở hai giống đậu tương DT51 và MTD720 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN 30(6): 375-380 (November 2014). [Pub ID : #2037]
7 Doan Ngoc Hieu, Nguyen Phuong Thao: Phân tích biểu hiện gen GmNAC085 ở rễ của hai giống đậu tương DT51 và MTD720 dưới ảnh hưởng của abscisic acid Tạp chí Khoa học ĐHQGHN 30(6): 381-385 (November 2014). [Pub ID : #2035]
8 Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Phuong Thao: Đánh giá sự biểu hiện của các gen mã hóa nhân tố phiên mã GmNAC092, GmNAC083 và GmNAC057 trong đáp ứng hạn ở hai giống đậu tương Williams 82 và MTD777-2 Tạp chí Sinh học 36: 244-249 (July 2014). [Pub ID : #1469]
9 Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Ho Thuy Dung, Nguyen Binh Anh Thu, Nguyen Phuong Thao: Khảo sát sự biểu hiện của gen GmHK06 và GmRR34 dưới điều kiện thiếu nước ở hai giống đậu tương MTD777-2 và DT20 Tạp chí Sinh học 36: 232-236 (July 2014). [Pub ID : #1468]
10 Nguyễn Bình Anh Thư, Nguyễn Chi Mai, Nguyen Phuong Thao: Đánh giá khả năng chịu hạn của hai giống đậu tương ĐT20 và ĐT51 nhằm cung cấp giống triển vọng cho sản xuất và vật liệu chọn giống đậu tương chịu hạn Tạp chí Nông Nghiệp và PTNT. 2: 204-210 (December 2013). [Pub ID : #1206]

International conference papers (1) More...

1 Nguyen Phuong Thao, Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Lam-Son Phan Tran: Correlation between expression of a subset of GmNAC genes and drought tolerance degree of soybean cultivars. Paper presented at Second ASEAN University Workshop on Agri-biotechnology. Thailand: (June 2014). [Pub ID : #1466]

Domestic conference papers (5) More...

1 Hoang Thi Lan Xuan, Nguyễn Hồ Thủy Dung, Nguyễn Bình Anh Thư, Nguyen Phuong Thao: "Khảo sát sự biểu hiện của GmHK06 và GmRR34 dưới điều kiện stress thiếu nước ở hai giống đậu tương MTD777-2 và DT20". Paper presented at Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc khu vực phía nam Tp.HCM. 11/2013 - tp HCM: (November 2013). [Pub ID : #1222]
2 Nguyễn Bình Anh Thư, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Phuong Thao: "Đánh giá sự biểu hiện của các nhân tố phiên mã GmNAC092, GmNAC083 và GmNAC057 trong đáp ứng hạn ở hai giống đậu tương Williams 82 và MTD777-2 nhằm ứng dụng tăng cường tính chịu hạn ở đậu tương bằng công nghệ gen.". Paper presented at Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc khu vực phía nam Tp.HCM. tp HCM: (November 2013). [Pub ID : #1221]
3 Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Binh Anh Thu, Nguyen Phuong Thao: Physiological and molecular studies on drought responses in two local soybean varieties - MTD777-2 and DT20. Paper presented at Hội nghị CNSH Toàn quốc 2013. 27/09/2013 - Hà Nội: (September 2013). [Pub ID : #1220]
4 Hoang Le Son, Le Tran Thi Hai Yen, Nguyen Phuong Thao: "ANTIOXIDANT AND a-GLUCOSIDASE INHIBITORY ACTIVITY OF EtOAc EXTRACT OF ARTOCARPUS ALTILIS (PARKINSON) FOSBERG LEAVES". Paper presented at hội nghị CNSH Toàn quốc 2013. Hà Nội: (September 2013). [Pub ID : #1060]
5 Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Binh Anh Thu, Nguyen Phuong Thao: PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR STUDIES ON DROUGHT RESPONSES IN TWO LOCAL SOYBEAN VARIETIES - MTD777-2 AND DT20. Paper presented at Hội nghị CNSH Toàn quốc 2013. 09/2013 - Hà Nội: ( 2013). [Pub ID : #1059]

Book chapters (2) More...

1 Saad Sulieman, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran: Does Elevated CO2 Provide Real Benefits for N2-Fixing Leguminous Symbioses? (pp. 93-116). Springer International Publishing Switzerland (January 2015). [Pub ID : #2038]
2 Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Binh Anh Thu, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran: Transcription Factors in Abiotic Stress Responses -Their Potentials in Crop Improvement. (pp. 337-366). New York: Springer (July 2014). [Pub ID : #1437]