Đỗ Thị Diệu Ngọc's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

Domestic journal papers (4) More...

1 Do Thi Dieu Ngoc: Những điều chỉnh trong chính sách nhập cư của Chính quyền Trump và tác động tới cộng đồng người Việt tại Mỹ (U.S. immigration policy changes under the Trump Administration and their impacts on Vietnamese American immigrants). Americas Today Journal 5(242): 12-18 (May 2018). [Pub ID : #3513]
2 Do Thi Dieu Ngoc: Thương vụ Louisiana và Tuyên bố Jerusalem: Bàn về tính hợp hiến, hợp pháp và hợp ý trong các quyết định của Tổng thống Mỹ liên quan đến lãnh thổ nước ngoài (Louisiana Purchase and Jerusalem Statement: constitutionality, legitimacy and consensus of U.S. presidents' decisions concerning foreign territories). Americas Today Journal 1(238): 28-35 (January 2018). [Pub ID : #3512]
3 Do Thi Dieu Ngoc: Phật giáo kiểu Mỹ - một lựa chọn về lối sống của người dân Mỹ trước thực tại chính trị xã hội. Americas Today - Vietnam Institute of American Studies 222: 6 (September 2016). [Pub ID : #2939]
4 Do Thi Dieu Ngoc: POST-CIVIL WAR RECONCILITIATION IN THE U.S: CONSIDERATIONS FOR COUNTRIES WITH INTERNAL CONFLICTS IN TODAY’S Americas Today (May 2013).5-2013 [Pub ID : #951]

Books (3) More...

1 Do Thi Dieu Ngoc, Đoàn Thị Minh Trinh , Nguyễn Công Trí , Nguyễn Lưu Như Quỳnh : Developing and implementing the intensive English program for non-English major students. Vietnam National University - Ho Chi Minh City Publisher (June 2015). [Pub ID : #1955]
2 Do Thi Dieu Ngoc, Bui Diem Bich Huyen, Dinh Thi Lan : 5 Practice Tests for the VNU-EPT. Vietnam National University - Ho Chi Minh City Publisher (January 2015). [Pub ID : #1954]
3 Do Thi Dieu Ngoc, Lê Thị Mai Trâm, Nguyen Hoang Phuong Mai: A complete skill builder for the VNU - EPT Test. Vietnam National University - HCMC Publishing House (December 2013). [Pub ID : #1658]