Đỗ Thị Diệu Ngọc's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

Domestic journal papers (2) More...

1 Do Thi Dieu Ngoc: Phật giáo kiểu Mỹ - một lựa chọn về lối sống của người dân Mỹ trước thực tại chính trị xã hội. Americas Today - Vietnam Institute of American Studies 222: 6 (September 2016). [Pub ID : #2939]
2 Do Thi Dieu Ngoc: POST-CIVIL WAR RECONCILITIATION IN THE U.S: CONSIDERATIONS FOR COUNTRIES WITH INTERNAL CONFLICTS IN TODAY’S Americas Today (May 2013).5-2013 [Pub ID : #951]

Books (3) More...

1 Do Thi Dieu Ngoc, Đoàn Thị Minh Trinh , Nguyễn Công Trí , Nguyễn Lưu Như Quỳnh : Developing and implementing the intensive English program for non-English major students. Vietnam National University - Ho Chi Minh City Publisher (June 2015). [Pub ID : #1955]
2 Do Thi Dieu Ngoc, Bui Diem Bich Huyen, Dinh Thi Lan : 5 Practice Tests for the VNU-EPT. Vietnam National University - Ho Chi Minh City Publisher (January 2015). [Pub ID : #1954]
3 Do Thi Dieu Ngoc, Lê Thị Mai Trâm, Nguyen Hoang Phuong Mai: A complete skill builder for the VNU - EPT Test. Vietnam National University - HCMC Publishing House (December 2013). [Pub ID : #1658]