Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

16 results

1 Luu Truong Van, Nguyen Thanh Viet: VE-Phương pháp nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí. Nhà xuất bản Xây Dựng (April 2017). [Pub ID : #2875]
2 Nguyen Van Sinh, Nguyen Thi Thanh Sang, Tran Manh Ha: Giáo trình Xây dựng ứng dụng Web cho Thương mại điện tử trên Netbeans.. ISBN: 978-604-82-2029-7: Nhà Xuất Bản Xây Dựng (February 2017). [Pub ID : #2807]
3 Mai Duc Thanh: Phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng.. NXB ĐHQG.HCM (September 2016). [Pub ID : #2820]
4 Nguyen Van Sinh, Tran Manh Ha, Huynh Kha Tu: Công nghệ thông tin, Định hướng học tập, Nghiên cứu và Phát triển nghề nghiệp.. Nhà xuất bản Xây dựng (March 2016). [Pub ID : #2387]
5 Hoang Tung, Skretting Vietnam: Thực hành nuôi tôm thẻ chân trắng hiệu quả, bền vững. Agriculture Publishing House (ISBN 978-604-60-2232-9) (February 2016). [Pub ID : #2473]
6 Đinh Phi Hổ, Nguyen Van Phuong: KINH TẾ PHÁT TRIỂN - CĂN BẢN VÀ NÂNG CAO.. 490B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, Quận 3, TP.HCM: Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (December 2015). [Pub ID : #2396]
7 Do Thi Dieu Ngoc, Đoàn Thị Minh Trinh , Nguyễn Công Trí , Nguyễn Lưu Như Quỳnh : Developing and implementing the intensive English program for non-English major students. Vietnam National University - Ho Chi Minh City Publisher (June 2015). [Pub ID : #1955]
8 Nguyen Thi Thu Hoai: Resistance to quinolones: a combination of various adapting mechanisms. Agriculture Publishing House (March 2015). [Pub ID : #1803]
9 Do Thi Dieu Ngoc, Bui Diem Bich Huyen, Dinh Thi Lan : 5 Practice Tests for the VNU-EPT. Vietnam National University - Ho Chi Minh City Publisher (January 2015). [Pub ID : #1954]
10 Varrick Douglas Jr., Tamar Douglas, Nguyen Van Thanh: First Year English - A Comprehensive ESL Reading Textbook.. Alexandria, Virginia, U.S.A.: StickCape Publishing (July 2014). [Pub ID : #1680]