Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

2 results

1 Do Xuan Hoi: TIẾP CẬN THEO NĂNG LỰC TRIỂN KHAI TRONG MỘT SỐ SÁCH GIÁO KHOA MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở PHÁP – VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN VIỆT NAM (pp. 135-149). Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (January 2018). [Pub ID : #3427]
2 Vu Tuong Thuy, Daroonwan Kamthonkiat: Monitoring Long-Term Disaster Recovery – Space and Ground Views. (pp. 427-445). Springer (December 2016). [Pub ID : #2741]