Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

132 results

1 Nguyen Van Thuan: Những tiến bộ trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản: ứng dụng trong y tế và nông nghiệp. Paper presented at Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3072]
2 Nguyễn Hoàng Kiều Linh, Phùng Ngọc Minh Đoàn, Phạm Trường Duy , Bùi Thanh Nhân, Nguyễn Đặng Bích Trâm, Bui Hong Thuy, Nguyen Van Thuan: Ảnh hưởng của FSH, hình thái tế bào hạt và dịch nang trứng thu nhận từ các kích thước khác nhau lên sự trưởng thành của trứng bò trong ống nghiệm. Paper presented at Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3069]
3 Bùi Thanh Nhân, Nguyễn Đặng Bích Trâm, Phùng Ngọc Minh Đoàn, Bui Hong Thuy, Nguyen Van Thuan: Ảnh hưởng của hình thái phức hợp tế bào hạt và noãn lên tỉ lệ trứng chín và sự hình thành tiền nhân sau khi kích hoạt trên bò. Paper presented at Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3068]
4 Nguyễn Bá Tư, Bui Hong Thuy, Nguyen Van Thuan: Ảnh hưởng của biotin lên sự trưởng thành của trứng và sự phát triển của phôi heo trinh sản lưỡng bội trong giai đoạn tiền làm tổ. Paper presented at Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3067]
5 Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Ảnh hưởng của caffeine lên sự phát triển phôi trinh sản lưỡng bội từ tế bào trứng lão hoá. Paper presented at Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3066]
6 Phạm Trường Duy, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Ảnh hưởng của dibutyryl-cAMP và follicle stimulating hormone lên quá trình nuôi chín tế bào trứng heo trong ống nghiệm. Paper presented at Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3065]
7 Cô Ngọc Anh Khoa, Phạm Trường Duy, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Nâng cao khả năng chín của trứng bò đang tăng trưởng trong ống nghiệm. Paper presented at Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3064]
8 Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Bảo Trân, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Phân lập và đánh giá đặc tính tế bào gốc dòng giao tử cái từ buồng trứng heo. Paper presented at Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3062]
9 M.J. Canovas, Nguyen Dinh, D.H. Long , J. Para : Farkas-type results for vector functional inequalities involving composite functions.. Paper presented at Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học 20-22/4/2017, Ba vì, Hà nội. (April 2017). [Pub ID : #3077]
10 Ngoc-Thien Nguyen, Tan-Tai Le Minh, Hung-Thuan Nguyen Phan, Vo Thi Luu Phuong, Minh-Duc Dang Ngoc, Tuan-Anh Le: Gps-based localization system using lora technology. Paper presented at Hội nghị Khoa hoc Quốc Gia lần thứ X, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (Fair'10). (April 2017). [Pub ID : #3007]