Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

133 results

1 Hai Thanh Le, Pham Thi Thu Hien: Automatic brain tumor detection in FLAIR MR images. In proceedings of National Conference on Mechanical and Transportation Engineering 2017. ISBN 978-604-73-5603-4. NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (October 2017). [Pub ID : #3143]
2 Nguyen Van Thuan: Những tiến bộ trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản: ứng dụng trong y tế và nông nghiệp. In proceedings of Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3072]
3 Nguyễn Hoàng Kiều Linh, Phùng Ngọc Minh Đoàn, Phạm Trường Duy , Bùi Thanh Nhân, Nguyễn Đặng Bích Trâm, Bui Hong Thuy, Nguyen Van Thuan: Ảnh hưởng của FSH, hình thái tế bào hạt và dịch nang trứng thu nhận từ các kích thước khác nhau lên sự trưởng thành của trứng bò trong ống nghiệm. In proceedings of Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3069]
4 Bùi Thanh Nhân, Nguyễn Đặng Bích Trâm, Phùng Ngọc Minh Đoàn, Bui Hong Thuy, Nguyen Van Thuan: Ảnh hưởng của hình thái phức hợp tế bào hạt và noãn lên tỉ lệ trứng chín và sự hình thành tiền nhân sau khi kích hoạt trên bò. In proceedings of Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3068]
5 Nguyễn Bá Tư, Bui Hong Thuy, Nguyen Van Thuan: Ảnh hưởng của biotin lên sự trưởng thành của trứng và sự phát triển của phôi heo trinh sản lưỡng bội trong giai đoạn tiền làm tổ. In proceedings of Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3067]
6 Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Ảnh hưởng của caffeine lên sự phát triển phôi trinh sản lưỡng bội từ tế bào trứng lão hoá. In proceedings of Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3066]
7 Phạm Trường Duy, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Ảnh hưởng của dibutyryl-cAMP và follicle stimulating hormone lên quá trình nuôi chín tế bào trứng heo trong ống nghiệm. In proceedings of Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3065]
8 Cô Ngọc Anh Khoa, Phạm Trường Duy, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Nâng cao khả năng chín của trứng bò đang tăng trưởng trong ống nghiệm. In proceedings of Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3064]
9 Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Bảo Trân, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Phân lập và đánh giá đặc tính tế bào gốc dòng giao tử cái từ buồng trứng heo. In proceedings of Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3062]
10 M.J. Canovas, Nguyen Dinh, D.H. Long , J. Para : Farkas-type results for vector functional inequalities involving composite functions.. In proceedings of Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học 20-22/4/2017, Ba vì, Hà nội. (April 2017). [Pub ID : #3077]