Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

356 results

1 Tô Đình Chương, Luu Truong Van: Xác định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự thất bại của việc quản lý các bên liên quan cho các dự án trường học tại Tp.HCM. XÂY DỰNG (Tạp chí Xây Dựng VN trực thuộc Bộ XD) 2018(5): 115-117 (May 2018). [Pub ID : #3322]
2 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Nguyen Van Nam: Đo lường cung ứng dịch vụ công cấp quận theo kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp và người dân: Hàm ý thực thi chính sách. Vietnam Trade and Industry Review 7(5): 218 - 224 (May 2018). [Pub ID : #3319]
3 Nguyễn Viên Minh, Luu Truong Van: Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấm dứt hợp đồng xây dựng do vi phạm hợp đồng tại tp.HCM. XÂY DỰNG (Tạp chí Xây Dựng VN) 2018(4): 123-125 (April 2018). [Pub ID : #3321]
4 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Đặng Trần Quang Tuấn, Nguyễn Bảo Vi: Gắn kết tổ chức trong thời kỳ hội nhập: Nghiên cứu bối cảnh ngành Công nghiệp Dệt may. Vietnam Trade and Industry Review 6(4): 213-219 (April 2018). [Pub ID : #3320]
5 Nguyễn Minh Tâm, Luu Truong Van: Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến vượt chi phí các dự án đầu tư xây dựng cảng biển Việt Nam. XÂY DỰNG 4(2018): 54-57 (April 2018). [Pub ID : #3312]
6 Nguyen Dinh Hung, Đoàn Hồng Lộc: Nghiên cứu hàm lượng muội silic đến cường độ chịu nén và độ thấm clo của vữa cường độ cao Tạp chí Giao thông Vận tải (April 2018). [Pub ID : #3308]
7 Nguyen Dinh Hung, Trần Quốc Nghi: Nghiên cứu sửa chữa gia cường dầm bê tông cốt thép thường bằng cốt thép thường và vữa cường độ cao Tạp chí Giao thông Vận tải (April 2018). [Pub ID : #3307]
8 Hoang Thanh Nhon: The impact of intellectual capital dimensions on Vietnamese information communication technology firm performace: A mediation analysis of human and organizational capital Tạp Chí Công Thương (March 2018). [Pub ID : #3285]
9 Hoang Thanh Nhon, Bui Quang Thong, Mai Ngoc Khuong: The effects of intellectual capital dimensions on information communication technology firm performace: A moderated mediation analysis of the environmental uncertainties Tạp Chí Công Thương (3)145 (March 2018). [Pub ID : #3284]
10 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Tran Ba Sang: Sự gắn kết của người lao động với tổ chức: Nghiên cứu bối cảnh tổng công ty vốn nhà nước. Tạp Chí Công Thương 3(3): (March 2018). [Pub ID : #3277]