Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

270 results

1 Nguyen Dinh Hung, Nguyen The At, Angeli Doliente Cabaltica, Vo Hong Nghiep: Bảo dưỡng bê tông tự lèn bằng che phủ ni lông trong điều kiện miền Nam Tạp Chí Xây Dựng 4: 137-140 (April 2017). [Pub ID : #2867]
2 Dang Ngoc Thao Nhi, Le Quoc Tuan, Nguyen Thi Hiep: Synthesis and characterization of Biphasic calcium phosphate (BCP) Bioceramic Powders for Tooth Sensitivity Treatment Journal of Medicine and Pharmacy- Hochiminh City (March 2017). [Pub ID : #2853]
3 Nguyen Thanh Truc, Nguyen Thi Le, Nguyen Thi Hiep: In vitro hemolysis assay for AHA/NOCC hydrogels at various volume ratios based on two way synthesis of NOCC Journal of Medicine and Pharmacy-HoChiMinh City (March 2017). [Pub ID : #2852]
4 Nguyen Duc Minh Hung, Do Thi Tuyen, Tran Van Minh: Nghiên cứu ảnh hưởng của đèn LED và bioreactor chìm ngập quãng đến sinh trưởng quang tự dưỡng cây hông (Paulownia fortunei) in vitro. Tạp chí Khoa học 12(4): 28-35 (December 2016). [Pub ID : #2834]
5 Do Tien Vinh, Mai Thi Phuong Hoa, Le Bao Ngoc, Tran Van Minh: Vi nhân giống cây oải hương (Lavandula angustifolia) Tạp chí NN&PTNT 2016(16): 46-50 (October 2016). [Pub ID : #2835]
6 Mai Ngoc Khuong, Nguyen Tran Nguyen Khai, Do Ai Dao: Factors Affecting Chinese Tourist’s Loyalty towards Ho Chi Minh City – A Mediation Analysis of Tourists’ Perceived Value. Journal of Open University 2(18): 49-62 (October 2016). [Pub ID : #2797]
7 Pham Cao Khai, Tran Van Minh: Vi nhân giống cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum) Tạp chí NN&PTNT 2016(19): 55-59 (September 2016). [Pub ID : #2836]
8 Do Tien Vinh, Mai Thi Phuong Hoa, Le Bao Ngoc, Tran Van Minh: Vi nhân giống cây oải hương (Lavandua angustifolia). Tạp chí Khoa học 11(3): 42-49 (September 2016). [Pub ID : #2833]
9 Nguyen Trung Hau, Mai Thi Phuong Hoa, Tran Van Minh: Nuôi cấy mô lá đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harms) tạo mô sẹo và nhận biết hoạt chất saponin tích lũy. Tạp chí Khoa học 11(3): 33-41 (September 2016). [Pub ID : #2832]
10 Do Tien Vinh, Mai Thi Phuong Hoa, Le Bao Ngoc, Tran Van Minh: Nhan giong in vitro cay Oai huong Journal of Medical materials 21(4): 279-284 (August 2016). [Pub ID : #2682]