Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

260 results

1 Mai Ngoc Khuong, Nguyen Tran Nguyen Khai, Do Ai Dao: Factors Affecting Chinese Tourist’s Loyalty towards Ho Chi Minh City – A Mediation Analysis of Tourists’ Perceived Value. Journal of Open University 2(18): 49-62 (October 2016). [Pub ID : #2797]
2 Do Tien Vinh, Mai Thi Phuong Hoa, Le Bao Ngoc, Tran Van Minh: Nhan giong in vitro cay Oai huong Journal of Medical materials 21(4): 279-284 (August 2016). [Pub ID : #2682]
3 Nguyen Dinh, T.H. Mo: Asymptotic Farkas lemmas for convex systems Science and Technology Development (VNU-HCMC) (August 2016). [Pub ID : #2674]
4 Nguyen Ngoc Thanh Tien, Truong Ngoc Quynh Anh, Nguyen Thi Anh Tuyet, Nguyen Thi Mai Huong, Pham Van Hung: In vitro and in vivo digestibilities of native and resistant starches from sweet potato starch Tạp chí Công Thương 8: 282-286 (August 2016). [Pub ID : #2547]
5 Đặng Văn Út, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU THÉP 9 TẦNG XÉT ĐẾN TƯƠNG TÁC GIỮA KẾT CẤU VÀ MÓNG CỌC CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT Tạp chí Xây dựng 7(7): (July 2016). [Pub ID : #2642]
6 Phan Bảo Duy, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC PHI TUYẾN HÌNH HỌC VÀ VẬT LIỆU KẾT CẤU ĐƯỢC TRANG BỊ HỆ CẢN Tạp chí Xây Dựng 7(7): (July 2016). [Pub ID : #2641]
7 Nguyen Dinh Hung, Tran Cao Thanh Ngoc, Vu Hong Nghiep: Đề xuất kết cấu dầm cho giao thông nông thôn trên đường cấp B và C Người Xây Dựng (July 2016). [Pub ID : #2623]
8 Châu Trần Minh Nhựt, Luu Truong Van, Trần Tự Nghĩa: Nhận dạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống rác thải xây dựng Tạp chí Người Xây Dựng 30(297): 69-73 (July 2016). [Pub ID : #2565]
9 Ha Viet Uyen Synh, Pham Thanh Nhan, Pham Hoang Long, Tran Manh Ha: Robust Reflection Detection and Removal in Rainy Conditions Using LAB and HSV Color Spaces REV Journal on Electronics and Communications 6(2): (July 2016). [Pub ID : #2464]
10 Hoang Le Son, Nguyen Hong Quan, Tran Van Minh: Fatty acidanalysis of seeds from Hylocerus polyzhirus (red dragon fruit) grown in Binh Thuan province Journal of Medical materials 21(3): 194-198 (June 2016). [Pub ID : #2681]