Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

394 results

1 Tran Cao Thanh Ngoc, Le Huu Huy, Chu Quoc Thang, Nguyen Dinh Hung: Khả năng kháng cắt của dầm bêtông cốt FRP Xây Dựng - Bộ Xây Dựng (October 2018). [Pub ID : #3602]
2 Tran Cao Thanh Ngoc: Mô hình giàn ảo mô phỏng khả năng kháng cắt của dầm bêtông cốt FRP Xây Dựng - Bộ Xây Dựng (October 2018). [Pub ID : #3601]
3 Nguyen Tran Nguyen Khai, Nguyen Thi Xuan Van: The Effects Of Website Quality On Customer Satisfaction And Loyalty To Online Travel Agencies In Vietnam. Journal of Science Ho Chi Minh City Open University 8(3): 90-104 (August 2018). [Pub ID : #3554]
4 Hai Thanh Le, Pham Thi Thu Hien: Brain tumour segmentation using U-Net based fully convolutional networks and extremely randomized trees. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering 60: (August 2018). [Pub ID : #3489]
5 Nguyen Dinh Hung, Duong Minh Quang: Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài cốt thép được bảo vệ bằng vữa cường độ cao đến khả năng chịu của dầm bê tông cốt thép thường Tạp chí Giao thông Vận Tải (August 2018). [Pub ID : #3454]
6 Nguyen Thi Thanh Nguyet, Pham Ngoc, Nguyen Thi Bay: ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SẠT LỞ BỜ SÔNG BẰNG CHỈ SỐ BEHI HIỆU CHỈNH: ỨNG DỤNG CHO KHU VỰC NGÃ BA SÔNG HẬU VÀ VÀM NAO The Builder (August 2018). [Pub ID : #3452]
7 Nguyễn Minh Tâm, Luu Truong Van: The model of factors affecting cost overrun of seaport projects in Vietnam Vitenam Journal of Contsruction 7(57): 69-72 (July 2018). [Pub ID : #3582]
8 Cao Minh Man: The influence of the calendar effect on the Vietnamese stock market Tạp chí Công thương (10)338-342 (July 2018). [Pub ID : #3524]
9 Cao Minh Man: Factor affecting the entrepreneurial intention of young adults in HCMC Tạp chí Công thương (10)176-180 (July 2018). [Pub ID : #3523]
10 Nguyen Hong Anh: The movement of industry 4.0 in developed countries and Vietnam. Tạp Chí Công Thương 10: 140-144 (July 2018). [Pub ID : #3508]