Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

7 results

1 Do Thi Dieu Ngoc: Những điều chỉnh trong chính sách nhập cư của Chính quyền Trump và tác động tới cộng đồng người Việt tại Mỹ (U.S. immigration policy changes under the Trump Administration and their impacts on Vietnamese American immigrants). Americas Today Journal 5(242): 12-18 (May 2018). [Pub ID : #3513]
2 Do Thi Dieu Ngoc: Thương vụ Louisiana và Tuyên bố Jerusalem: Bàn về tính hợp hiến, hợp pháp và hợp ý trong các quyết định của Tổng thống Mỹ liên quan đến lãnh thổ nước ngoài (Louisiana Purchase and Jerusalem Statement: constitutionality, legitimacy and consensus of U.S. presidents' decisions concerning foreign territories). Americas Today Journal 1(238): 28-35 (January 2018). [Pub ID : #3512]
3 Do Thi Dieu Ngoc: Phật giáo kiểu Mỹ - một lựa chọn về lối sống của người dân Mỹ trước thực tại chính trị xã hội. Americas Today - Vietnam Institute of American Studies 222: 6 (September 2016). [Pub ID : #2939]
4 Nguyen Van Thanh: Appications of Theme-based Games into Teaching Vocabulary of IE1&2 Levels University Level Scientific Research (July 2015). [Pub ID : #2188]
5 Do Thi Dieu Ngoc: POST-CIVIL WAR RECONCILITIATION IN THE U.S: CONSIDERATIONS FOR COUNTRIES WITH INTERNAL CONFLICTS IN TODAY’S Americas Today (May 2013).5-2013 [Pub ID : #951]
6 Pham Huu Duc: Towards writing a better report. Tap chi khoa hoc & cong nghe Dai học Da Nang (February 2013).2 (63), 20-30 [Pub ID : #946]
7 Nguyen Van Thanh: Writing Center and Its Application at the International University University Levels - Scientific Research (October 2012). [Pub ID : #2191]