Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

446 results

1 Pham Huu Duc: Grammatical metaphor in the form of nominalization in translation Journal of Language and Life 10(277): (October 2019). [Pub ID : #3626]
2 Pham Ngoc: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC HỌC TRONG HỆ THỐNG SÔNG TP. HỒ CHÍ MINH Người Xây Dựng (August 2019). [Pub ID : #4020]
3 Pham Ngoc: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NƯỚC MƯA THEO HƯỚNG BỀN VỮNG CHO TP. HỒ CHÍ MINH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI QUẬN 12 Người Xây dựng (August 2019). [Pub ID : #4019]
4 Dat Nguyen-Thanh, Phan Bao Ngoc: Determining the accretion criterion for young late-M dwarfs Journal of Science, DHSP TP.HCM (August 2019). [Pub ID : #3835]
5 Le Nguyen Thien Phuc, Nguyen Minh Thanh: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ (OREOCHROMIS spp.) GIAI ĐOẠN GIỐNG Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2: 121-126 (July 2019). [Pub ID : #3932]
6 Pham Huu Duc: Phát triển kĩ năng sử dụng tiếng Anh qua việc nâng cao nhận thức các đặc điểm so sánh và đối chiếu ngôn ngữ Ngôn ngữ & Đời sống (July 2019). [Pub ID : #3929]
7 Nguyen Dinh Hung, Nguyên Tuấn Đạt, Đoàn Hồng Lộc: Bê tông cường độ cao tự bảo dưỡng từ bên trong Tạp chí Giao thông Vận Tải (June 2019). [Pub ID : #3997]
8 Trung Thuan Nguyen, Duy Khanh Vu, Vo Thi Luu Phuong, Chau Le, Quang Duy Nguyen: Performance of DASH over Multipath TCP REV journal on Electronics and Communications 9(1): (June 2019). [Pub ID : #3863]
9 Le Dinh Hoai Thuong, Nguyen Quynh Lan Thy, Nguyen Ngoc Anh Thu, Do Hong Ngoc, Nguyen Tuyet Hanh Nguyen, Nguyen Thi Khanh Van: Pomelo peel as biosorbent for heavy metal Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học 24(4): 142-147 (June 2019). [Pub ID : #3735]
10 Le Dinh Hoai Thuong, Nguyen Thi Khanh Van: Corncob for Ni(II), Cd(II) and Cu(II) removal from aqueous solution Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học 24(4): 184-187 (June 2019). [Pub ID : #3734]