Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI-E journal papers (1) More...

1 Tran Thanh Tu, Shinichiro Fujimori, Toshihiko Masui: Realizing the Intended Nationally Determined Contribution: The Role of Renewable Energies in Vietnam. Energies 9(8): (July 2016). [Pub ID : #2941]

Domestic journal papers (1) More...

1 Hoang Thi Tuyet Nhung, Doan Thi Kim Quyen, Nguyen Nhat Huy, Nguyen The Vinh, Tran Tien Khoi: Mô hình khử trùng nước kết hợp vật liệu xúc tác quang Ag-TiO2-SiO2 và ánh sáng mặt trời tự nhiên Tài nguyên và Môi trường 22(252): 35-37 (November 2016). [Pub ID : #3000]

International conference papers (2) More...

1 Doan Thi Kim Quyen, Hoang Thi Tuyet Nhung, Nguyen Nhat Huy, Tran Tien Khoi: Performance of Ag_TiO2 Catalysts in Photocatalytic Disinfection of Water under Solar Radiation. In proceedings of SEATUC 2017. Hochiminh City - Vietnam: (March 2017). [Pub ID : #3002]
2 Thi-Tuyet Nhung Hoang, Tran Tien Khoi, Doan Thi -Kim Quyen, Nguyen The Vinh: Solar Disinfection Pilot for Drinking Water using Gel-derived Ag-TiO2-SiO2. In proceedings of The 3rd International Conference on Green Technology and Sustainable Development. Kaohsiung - Taiwan: (November 2016). [Pub ID : #3001]

Book chapters (1) More...

1 Tran Thanh Tu, Shinichiro Fujimori, Toshihiko Masui: Realizing the Intended Nationally Determined Contribution: The Role of Renewable Energies in Vietnam. (pp. VIII, 330). Springer Singapore (January 2017). [Pub ID : #2943]

Projects (1)

1 Chế phẩm từ sâm Ngọc Linh, Nguyễn Văn A, 280 millions, Trần Văn B, Trung tâm ứng dụng Konplong, Jun 2014 - Jun 2015, Tỉnh Kontum, Sở KHCN Kontum.