Nguyễn Văn Thuận's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI-E journal papers (4) More...

1 Nguyen Huy Hoang, Bui Le Quynh Nhu, Nguyen Nhat Phuong Uyen, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Isolation of female germline stem cells from porcine ovarian tissue and differentiation into oocyte-like cells. JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT 65(5): (August 2019). [Pub ID : #3948]
2 Ho Thi Kim Ngan, Nguyen Thi Thuy Van, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Epigenetic impairments in development of parthenogenetic preimplantation mouse embryos Journal of Reproduction and Development (February 2019). [Pub ID : #3945]
3 Bui Hong Thuy, Nguyen Van Thuan, Deug Nam Kwon, Yun Jung Choi, Min Hui Kang, Jae Woong Han, Teoan Kim, Jin Hoi Kim: Elucidating the identification and proliferation of putative stem cells in the adult pig ovary. DEVELOPMENT 141(11): 2235-2244 (June 2014). [Pub ID : #2125]
4 Sayaka Wakayama, Takashi Kohda, Haruko Obokata, Chong Li, Yukari Terashita, Eiji Mizutani, Nguyen Van Thuan, Satoshi Kishigami, Fumitoshi Ishino, Teruhiko Wakayama: Successful Serial Recloning in the Mouse over Multiple Generations. Cell Stem Cell 12(3): 293-297 (March 2013). [Pub ID : #2583]

International conference papers (16) More...

1 Nguyễn Thị Thủy Trâm, Nguyễn Hoàng Kiều Linh, Nguyễn Thái Minh, Bui Hong Thuy, Nguyen Van Thuan: The Histone Deacetylase Inhibitor Scriptaid Improves the Expression Pattern of TIF1b in Cloned Outbred Mouse Embryos.. In proceedings of 6th International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Vietnam (BME6. ISBN 978-981-10-4360-4. Springer, Singapore (November 2017). [Pub ID : #3146]
2 Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Advances in Somatic Cell Reprogramming: Applications in Regenerative Biomedicine and Agriculture. In proceedings of Advances in cloning animals. (July 2017). [Pub ID : #3073]
3 Nguyen Thi Thuy Van, Pham Truong Duy, Truong Binh An, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Effect of dibutyryl-cAMP (dbc-AMP) and follicle stimulation hormone (FSH) on meiotic competence of porcine oocytes during in vitro maturation and fertilization. In proceedings of The 6th International conference on the development of Biomedical Engineering. (June 2016). [Pub ID : #2582]
4 Nguyen Thi Bao Tran, Nguyen Huy Hoang, Pham Khanh Linh, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: In Vitro Growth of Pig Oocytes Isolated from Early Antral Follicles. In proceedings of The 6th International conference on the development of Biomedical Engineering. (June 2016). [Pub ID : #2581]
5 Le Thu Hoai, Ngo Xuan Yen, Le Kim Thoai, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Improve the Meiotic Competence of Growing Porcine Oocytes from Preantral Follicle. In proceedings of The 6th International conference on the development of Biomedical Engineering. (June 2016). [Pub ID : #2580]
6 Huynh Khanh Dang, Pham Truong Duy, Luong Tran Hoang Linh, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: A Comparative Study on Meiotic Competence of Pig Oocyte by Two Methods for Collection: Aspiration and Dissection. In proceedings of The 6th International conference on the development of Biomedical Engineering. (June 2016). [Pub ID : #2579]
7 Bui Hong Thuy, Nguyen Van Thuan: Female Germline Stem Cells: Potential Applications in Reproductive Technology. In proceedings of The 6th International conference on the development of Biomedical Engineering. (June 2016). [Pub ID : #2578]
8 Nguyen Van Thuan: Advances in Somatic Cell Reprogramming: Applications in Regenerative Biomedicine and Agriculture.. In proceedings of The 6th International conference on the development of Biomedical Engineering. (June 2016). [Pub ID : #2577]
9 Nguyen Thi Thuy Tram, Nguyen Thai Minh, Bui Hong Thuy, Nguyen Van Thuan: The Histone Deacetylase Inhibitor Scriptaid Improves The Expression Pattern of TIF1 beta in Cloned Outbred Mouse Embryos.. In proceedings of The 6th International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Vietnam. (June 2016). [Pub ID : #2576]
10 Nguyen Thai Minh, Nguyen Thi Thuy Tram, Bui Hong Thuy, Nguyen Van Thuan: Histone deacetylase inhibitor corrects histone H3K9 modification in round spermatid DNA at the 2-cell stage and increases the development of ROSI embryos.. In proceedings of The 6th International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Vietnam. (June 2016). [Pub ID : #2575]

Domestic conference papers (11) More...

1 Nguyen Van Thuan: Những tiến bộ trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản: ứng dụng trong y tế và nông nghiệp. In proceedings of Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3072]
2 Nguyễn Hoàng Kiều Linh, Phùng Ngọc Minh Đoàn, Phạm Trường Duy , Bùi Thanh Nhân, Nguyễn Đặng Bích Trâm, Bui Hong Thuy, Nguyen Van Thuan: Ảnh hưởng của FSH, hình thái tế bào hạt và dịch nang trứng thu nhận từ các kích thước khác nhau lên sự trưởng thành của trứng bò trong ống nghiệm. In proceedings of Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3069]
3 Bùi Thanh Nhân, Nguyễn Đặng Bích Trâm, Phùng Ngọc Minh Đoàn, Bui Hong Thuy, Nguyen Van Thuan: Ảnh hưởng của hình thái phức hợp tế bào hạt và noãn lên tỉ lệ trứng chín và sự hình thành tiền nhân sau khi kích hoạt trên bò. In proceedings of Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3068]
4 Nguyễn Bá Tư, Bui Hong Thuy, Nguyen Van Thuan: Ảnh hưởng của biotin lên sự trưởng thành của trứng và sự phát triển của phôi heo trinh sản lưỡng bội trong giai đoạn tiền làm tổ. In proceedings of Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3067]
5 Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Ảnh hưởng của caffeine lên sự phát triển phôi trinh sản lưỡng bội từ tế bào trứng lão hoá. In proceedings of Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3066]
6 Phạm Trường Duy, Nguyễn Thị Thùy Vân, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Ảnh hưởng của dibutyryl-cAMP và follicle stimulating hormone lên quá trình nuôi chín tế bào trứng heo trong ống nghiệm. In proceedings of Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3065]
7 Cô Ngọc Anh Khoa, Phạm Trường Duy, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Nâng cao khả năng chín của trứng bò đang tăng trưởng trong ống nghiệm. In proceedings of Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3064]
8 Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Bảo Trân, Nguyen Van Thuan, Bui Hong Thuy: Phân lập và đánh giá đặc tính tế bào gốc dòng giao tử cái từ buồng trứng heo. In proceedings of Hội nghị khoa học sinh sản vật nuôi toàn quốc lần thứ nhất. (May 2017). [Pub ID : #3062]
9 Nguyen Van Thuan, Bùi Hồng Thủy: Advances in Somatic Cell Reprogramming: Applications in Agriculture, Medicine and Pharmaceutical Industry. In proceedings of Hôi nghị Khu công nghệ cao Tp. HCM, 2013. SHTP, 11/2013: ( 2013). [Pub ID : #1228]
10 Nguyen Van Thuan, Bùi Hồng Thủy: CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỘNG VẬT VÀ TẾ BÀO GỐC – TRIỂN VỌNG TRONG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. In proceedings of Hội thảo Công nghệ sinh học vùng đồng bằng sông Cửu Long 2013. 05/12/2013- Cần Thơ: ( 2013). [Pub ID : #1219]

Book chapters (1) More...

1 Satoshi Kishigami, Nguyen Van Thuan, Sayaka Wakayama, Teruhiko Wakayama: Enhancing SCNT with Chromatin Remodeling Agents (pp. 137 - 148). Academic Press (ELSEVIER) (October 2013). [Pub ID : #2163]