Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

476 results

111 Nguyen Dinh Hung, Trần Quốc Nghi: Nghiên cứu sửa chữa gia cường dầm bê tông cốt thép thường bằng cốt thép thường và vữa cường độ cao Tạp chí Giao thông Vận tải (April 2018). [Pub ID : #3307]
112 Hoang Tung, Trinh Thi Truc Ly, Nguyen Giang Thu Lan, Nguyen Hong Phuoc: Resistance of Indian Shrimp Penaeus indicus to the causative agent of AHPND Vibrio parahaemolyticus Journal of Fisheries Science and Technology (4)72-79 (March 2018). [Pub ID : #3433]
113 Hoang Thanh Nhon: The impact of intellectual capital dimensions on Vietnamese information communication technology firm performace: A mediation analysis of human and organizational capital Tạp Chí Công Thương (March 2018). [Pub ID : #3285]
114 Hoang Thanh Nhon, Bui Quang Thong, Mai Ngoc Khuong: The effects of intellectual capital dimensions on information communication technology firm performace: A moderated mediation analysis of the environmental uncertainties Tạp Chí Công Thương (3)145 (March 2018). [Pub ID : #3284]
115 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Tran Ba Sang: Sự gắn kết của người lao động với tổ chức: Nghiên cứu bối cảnh tổng công ty vốn nhà nước. Tạp Chí Công Thương 3(3): (March 2018). [Pub ID : #3277]
116 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Do Anh Thao: Mối quan hệ giữa thuộc tính bên trong và bên ngoài của chất lượng sản phẩm với ý định mua hàng: Trường hợp sản phẩm xe gắn máy tay ga. Vietnam Trade and Industry Review 2(2): 131-136 (February 2018). [Pub ID : #3213]
117 Luu Truong Van, Nguyen Minh Luan: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của công nhân làm việc tại các công trường ở Quận 2 TP.HCM Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder) 2018(316): 33-38 (February 2018). [Pub ID : #3180]
118 Bui Ngoc Yen Tram, Nguyen Huu Chau, Tran Ngoc Thanh , Pattanee Winichagoon: Current status of iodine deficiency among pregnant women in Nha Trang city, Vietnam. Vietnam Journal of Preventive Medicine 27(12): 89-96 (February 2018). [Pub ID : #3166]
119 Do Thi Dieu Ngoc: Thương vụ Louisiana và Tuyên bố Jerusalem: Bàn về tính hợp hiến, hợp pháp và hợp ý trong các quyết định của Tổng thống Mỹ liên quan đến lãnh thổ nước ngoài (Louisiana Purchase and Jerusalem Statement: constitutionality, legitimacy and consensus of U.S. presidents' decisions concerning foreign territories). Americas Today Journal 1(238): 28-35 (January 2018). [Pub ID : #3512]
120 Van Tran Dang Khoa, Phan Nguyen Ky Phuc: Non-permutation flowshop scheduling with dual resources in footware industry. Tạp chí công thương 1: 274 (January 2018). [Pub ID : #3304]