Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

476 results

121 Bui Thi Thao Hien: Nông nghiệp công nghệ cao - bài học từ Israel và Hà Lan. Viet Nam Trade and Industry Review (1)218-223 (January 2018). [Pub ID : #3293]
122 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Doan Le Thuy Duong: Ứng dụng mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) đo lường hành vi mua điện thoại thông minh. Vietnam Trade and Industry Review 1(1): 299-305 (January 2018). [Pub ID : #3212]
123 Tran Cao Thanh Ngoc: Ứng xử của nút dầm vách dưới tác động của tải trọng ngang mô phỏng tải trọng động đất Tạp chí xây dựng (January 2018). [Pub ID : #3186]
124 Tran Cao Thanh Ngoc, Pham Van Le Cuong, Tran Huu Anh: Mô hình thanh chống giằng cho nút dầm vách bê tông cốt thép dưới tác động của tải trọng ngang Người xây dựng (January 2018). [Pub ID : #3184]
125 Luu Truong Van, Chau Doan Quang Vinh: Các giải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của các kỹ sư đang làm việc tại Ban QLDA Sở Y Tế TP.HCM Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder) 2018(315): 16-21 (January 2018). [Pub ID : #3179]
126 Bui Nguyen Bao Khue, Ho Nhut Quang: Factors influencing employee commitment through the mediator job satisfaction - A study of office staffs in Ho Chi Minh city. Journal of Science Ho Chi Minh Open University (December 2017). [Pub ID : #3561]
127 Do Tien Vinh, Mai Thi Phuong Hoa, Tran Van Minh, Nguyen Quang Thach: Nhân giống cây đậu núi (Plukenetia volubilis L.) bằng kỹ thuật nuôi cấy chồi đỉnh. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 2017(12): 127-133 (December 2017). [Pub ID : #3533]
128 Le Ngoc Phuong Thanh, Ho Hai Co, Trinh Thi Truc Ly, Hoang Tung, Bui Thi Hong Hanh: Potential Growth Inhibition Activity Of Fecal Materials, Mucus And Cultured Water Of Tilapia, Oreochromis niloticus, On Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) - Causing Pathogen, Vibrio parahaemolyticus Vietnam Journal of Biotechnology (December 2017). [Pub ID : #3453]
129 Pham Thi Hoa, Vo Thi Thu Thao: EVALUATION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF GRAM – NEGATIVE BACTERIA ISOLATED FROM DONG NAI RIVER. Journal of Agricultural Science and Technology (6)78-86 (December 2017). [Pub ID : #3352]
130 Nguyen Tran Nguyen Khai: STUDENT MOTIVATIONS TO STUDY ABROAD – AN EMPIRICAL STUDY OF VIETNAMESE STUDENTS IN UK. Journal of Science Ho Chi Minh Open University 7(4): 103-111 (December 2017). [Pub ID : #3343]