Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

476 results

11 Ngo Hoai Son, Dang Thi Thu Phuong: Xây dựng văn hóa công sở ở Anh: Bài học cho Việt Nam Tạp chí Kinh tế- Kỹ thuật (September 2019). [Pub ID : #4097]
12 Nguyen Le Bao Ngoc, Tran Doan Thu: How to grab them by the E.A.R? – Improving students’ motivation in listening classes. Journal of Science 16(8): 203-215 (August 2019). [Pub ID : #4114]
13 Nguyen Hong Lan, Nguyen Quynh Nga, Le Van Truc: Ảnh hưởng của độ kiềm lên chu kỳ lột xác, tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của hậu ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 10 (August 2019). [Pub ID : #4100]
14 Nguyen Thanh Dat, Phan Bao Ngoc: Ước tính khối lượng của tiền sao lùn nâu giai đoạn I [GKH94] 41 từ dữ liệu quan sát với hệ kính vô tuyến SMA Journal of Science, ĐHSP TP. HCM (August 2019). [Pub ID : #4053]
15 Vo Thi Quy, Vo Duy Huy: THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE QUALITY, PRICE PERCEPTION, CUSTOMER SATISFACTION AND CUSTOMER LOYALTY: A STUDY IN NGUOI BAN VANG – A PAWN SERVICE COMPANY IN HO CHI MINH CITY Journal of Science Ho Chi Minh City Open University 9(4): 39 - 50 (August 2019). [Pub ID : #4036]
16 Pham Ngoc: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC HỌC TRONG HỆ THỐNG SÔNG TP. HỒ CHÍ MINH Người Xây Dựng (August 2019). [Pub ID : #4020]
17 Pham Ngoc: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NƯỚC MƯA THEO HƯỚNG BỀN VỮNG CHO TP. HỒ CHÍ MINH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI QUẬN 12 Người Xây dựng (August 2019). [Pub ID : #4019]
18 Dat Nguyen-Thanh, Phan Bao Ngoc: Determining the accretion criterion for young late-M dwarfs Journal of Science, DHSP TP.HCM (August 2019). [Pub ID : #3835]
19 Cao Minh Man: Determinants of capital structure: A comparison among industrials, consumer discretionary, and materials sectors in hose Tạp chí Công thương 7(13): 212-219 (July 2019). [Pub ID : #4094]
20 Cao Minh Man: Determinants affecting housing prices in Ho Chi Minh City. Tạp chí Công Thương 7(12): 279-283 (July 2019). [Pub ID : #4093]