Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

11 results

11 Do Xuan Hoi, Lý Thị Kim Thoa: Khuếch đại của tốc độ phản ứng tổng hợp hạt nhân trong môi trường plasma OCP đậm đặc. Journal of Science, HCMC University of Education 21(55): 69 (June 2010). [Pub ID : #2267]