Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

476 results

21 Nguyen Ngoc Thanh Tien, Dang Thai An, Pham Hoai Thanh, Pham Van Hung: Quality changes and in vitro digestibility of bread substituted with tuber starches modified by citric acid and heat-moisture treatment Can Tho University of Science 11(2): 44-50 (July 2019). [Pub ID : #4052]
22 Nguyen Le Anh Khoa, Nguyen Ngoc Thanh Tien, Le Thi Kieu Phuong, Pham Van Hung: Content and physicochemical properties of starches from different kinds of sweet potatoes grown in Dong Thap province Can Tho University of Science 11(2): 38-43 (July 2019). [Pub ID : #4051]
23 Le Thi Kieu Phuong, Nguyen Ngoc Thanh Tien, Nguyen Le Anh Khoa, Pham Van Hung: Chemical compositions, bioactive compounds, and physicochemical properties of different purple sweet potato flours Can Tho University Journal of Science 11(2): 31-37 (July 2019). [Pub ID : #4050]
24 Le Nguyen Thien Phuc, Nguyen Minh Thanh: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ (OREOCHROMIS spp.) GIAI ĐOẠN GIỐNG Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2: 121-126 (July 2019). [Pub ID : #3932]
25 Pham Huu Duc: Phát triển kĩ năng sử dụng tiếng Anh qua việc nâng cao nhận thức các đặc điểm so sánh và đối chiếu ngôn ngữ Ngôn ngữ & Đời sống (July 2019). [Pub ID : #3929]
26 Nguyen Thi Thuy, Tran Tien Khoi, Vo Thi Thanh Thuy, Dang Thi Bao Tram, To Ngoc Anh Nguyen, Lam Pham Thanh Hien, Nguyen Thai Anh, Dang Van Thanh, Nguyen Nhat Huy: Removal of hydrogen sulfide in synthesized air by chemical absorption in a packed column. Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm 18(2): 3-11 (June 2019). [Pub ID : #4117]
27 Nguyen Dinh Hung, Nguyên Tuấn Đạt, Đoàn Hồng Lộc: Bê tông cường độ cao tự bảo dưỡng từ bên trong Tạp chí Giao thông Vận Tải (June 2019). [Pub ID : #3997]
28 Trung Thuan Nguyen, Duy Khanh Vu, Vo Thi Luu Phuong, Chau Le, Quang Duy Nguyen: Performance of DASH over Multipath TCP REV journal on Electronics and Communications 9(1): (June 2019). [Pub ID : #3863]
29 Le Dinh Hoai Thuong, Nguyen Quynh Lan Thy, Nguyen Ngoc Anh Thu, Do Hong Ngoc, Nguyen Tuyet Hanh Nguyen, Nguyen Thi Khanh Van: Pomelo peel as biosorbent for heavy metal Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học 24(4): 142-147 (June 2019). [Pub ID : #3735]
30 Le Dinh Hoai Thuong, Nguyen Thi Khanh Van: Corncob for Ni(II), Cd(II) and Cu(II) removal from aqueous solution Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học 24(4): 184-187 (June 2019). [Pub ID : #3734]