Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

476 results

41 Đậu Thị Thanh Thảo, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Binh Anh Thu, Đoàn Hoàng Ngân, Nguyễn Vân Anh, Nguyen Phuong Thao: Tạo cây chuyển gen Arabidopsis biểu hiện vượt mức GmHP08 nhằm phân tích vai trò của GmHP08 trong cơ chế đáp ứng với stress thẩm thấu. Công nghệ Sinh học 17(1): 87-95 (February 2019). [Pub ID : #3811]
42 Nguyen Trong Thien, Le Quang Phong: α-Alkylation of ketones via enolates, azaenolates or enamines. DTU Journal of Science and Technology 32(1): 24-29 (January 2019). [Pub ID : #4103]
43 Nguyen Dinh Hung, Vu Hong Nghiep, Nguyen Van Tam, Nhu Thi Lan Huong: Nghiên cứu thực nghiệm sửa chữa bản mặt cầu bằng cốt thép thường và bê tông tự đầm Tạp chí Giao thông Vận tải (January 2019). [Pub ID : #3996]
44 Nguyễn Cao Nguyễn, Nguyen Thien Quang, Đoàn Trâm Anh, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Phuong Thao: Enhanced tolerance to abiotic stresses in transgenic Arabidopsis thaliana plants carrying GmNAC109 gene. Công nghệ Sinh học 16(1): 1-8 (January 2019). [Pub ID : #3944]
45 Nguyen Hong Anh: IMPLEMENTING THE CHANGING MANAGEMENT MODEL IN THE PULIC MANAGEMENT. TAP CHI CONG THUONG 5(8): 305 (January 2019). [Pub ID : #3877]
46 Nguyen Thi Thuy, Nguyen Thai Anh, Le Thi ngoc Huyen, Nguyen Thi Thanh Huyen, Dang Van Thanh, Tran Tien Khoi, Nguyen Nhat Huy: Application of titania nanotubes for treatment of phenol contaminated wastewater: effect of post-treatment and environmental factor Vietnam Journal of Chemistry 56(6): 289-294 (December 2018). [Pub ID : #3989]
47 Ngo Hoai Son, Nguyen Van Hoa: Chính quyền địa phương và thực hiện chính sách ứng phó biến đổi khí hậu tại Trung Quốc: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tạp chí Khoa học 34(4): 81-88 (December 2018). [Pub ID : #3920]
48 Tran Ngoc Nhung, Mai Ngoc Khuong, Nguyen Kim Thu: Các yếu tố tác động đến khởi nghiệp thành công và gợi ý chính sách cải thiện môi trường khởi nghiệp của tỉnh Tây Ninh. Tạp Chí Công Thương 12(16): 96-102 (December 2018). [Pub ID : #3875]
49 Le Hong Phu, Phan Thi Thu Tam, Trinh khanh Son, Nguyen Quang Duy, Ma Bich Nhu: Nghiên cứu các điều kiện sinh tổng hợp pectinase bởi Bacillus subtilis nhằm tăng chất chiết hòa tan trong xử lý cà phê Tạp chí Sinh học 40(2): 117-123 (December 2018). [Pub ID : #3858]
50 Nguyen Hung Thang, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Xuan Hoan, Nguyen Nhat Huy, Nguyen Huynh Thuy Tien, Tran Thị Ngoc Mai, Ngo Thi Thanh Diem, Tran Tien Khoi: Application of membrane filtration and photocatalysis in household river water purification system Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption 8(1): 36-40 (December 2018). [Pub ID : #3839]