Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

476 results

51 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Trần Thị Việt Anh: Hàm ý chính sách nâng cao động lực làm việc của cán bộ công chức Sở tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Vietnam Trade and Industry Review 16(12): 132-139 (December 2018). [Pub ID : #3830]
52 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Phung Van Cuong: Mối quan hệ giữa động lực phụng sự công, sự hài lòng công việc, nhận diện của tổ chức và hành vi công dân trong tổ chức khu vực công: Nghiên cứu tại Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng Vietnam Trade and Industry Review 16(12): 117-123 (December 2018). [Pub ID : #3829]
53 Trần Thị Khánh Hoà, Huỳnh Ngọc Tuyết, Nguyen Phuong Thao, Hoang Thi Lan Xuan: Drought stress - related functional characterization of transcription factor GmNAC085 in soybean. Công nghệ Sinh học 16(4): 641-648 (December 2018). [Pub ID : #3814]
54 Nguyen Van Phuong, Nguyen Trung Hieu, Le Bao Toan: A Study on Factors Affecting Customer Intention to Use the Express Bus VNU Journal of Science: Economics and Business 34(5): 1-13 (December 2018). [Pub ID : #3692]
55 Phạm Thị Hồng Diệu, Nguyen Van Phuong: Các Nhân Tố Tác Động Đến Hợp Tác Lâu Dài Của Nhà Bán Lẻ Với Nhà Cung Cấp Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 63(6): 56-72 (December 2018). [Pub ID : #3691]
56 Huynh Thi My Linh, Nguyen Thi Ngoc Tram, Nguyen Phuong Anh: Target Risk of Portfolio with Return Constraints: Portfolio Optimization using Conditional Value-at-Risk Journal of Mathematical Applications 16(1): 85-100 (December 2018). [Pub ID : #3675]
57 Bui Doan Danh Thao: Greater protection for carriers by sea under Hague-Visby rules rather than English common law Vietnam Trade and Industry Review (15)8-17 (December 2018). [Pub ID : #3659]
58 Pham Van Hung, Nguyen Kim Khanh, Nguyen Thi Lan Phi: Optimisation of heat-moisture treatment conditions for producing high amounts of resistant starches from purple sweet potato and yam starches using response surface methodology Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering 60(4): 8-14 (December 2018). [Pub ID : #3617]
59 Đào Nguyễn Yến Linh, Mai Ngoc Khuong: TRẺ EM VÀ VẤN NẠN XÂM HẠI TÌNH DỤC – BÀI HỌC TỪ PHÂN TÍCH QUI TRÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG. Tạp Chí Công Thương 11(14): 202-207 (November 2018). [Pub ID : #3867]
60 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Nguyen Tien Chi: Hàm ý chính sách nâng cao động lực làm việc của cán bộ, công chức và người lao động tại nhà máy Z735 Quân khu 7 Vietnam Trade and Industry Review 8(5): 271-278 (November 2018). [Pub ID : #3833]