Nguyễn Hồng Lan's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

Domestic journal papers (1) More...

1 Nguyen Hong Lan, Nguyen Quynh Nga, Le Van Truc: Ảnh hưởng của độ kiềm lên chu kỳ lột xác, tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của hậu ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 10 (August 2019). [Pub ID : #4100]

International conference papers (1) More...

1 Nguyen Hong Lan: Impacts of climate change on coastal aquaculture in Vietnam.. In proceedings of The 3rd International Conference on Estuarine, Coastal and Shelf studies. ISBN 978-604-73-5521-1. Hochiminh City: VNU-HCMC Press (Vietnam National University- Ho Chi Minh City) (November 2017). [Pub ID : #3388]