Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

473 results

1 Pham Le Nhat Minh, Nguyen Thi Thu Hoai, Tran Van Bao, Nguyen Truong Son: Cac giai phap hieu qua trong ghep than nham han che kha nang thai ghep qua trung gian khang the: de xuat duoi goc nhin cua phong thi nghiem Tap chi Y Duoc lam sang 108 14: 23-28 (November 2019). [Pub ID : #4154]
2 Tran Manh Ha, Nguyen Van Sinh, Vo Duy Khoi, Hoang Ngoc Long: A Comparison of Machine Learning Techniques for Fault Data Analysis. SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL - ENGINEERING & TECHNOLOGY 1(1): 1-9 (November 2019). [Pub ID : #4143]
3 Pham Huu Duc: Grammatical metaphor in the form of nominalization in translation Journal of Language and Life 10(277): (October 2019). [Pub ID : #3626]
4 Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyễn Trung Kiên: Xác định đặc trưng hữu hiệu của vật liệu đa tinh thể dị hướng bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng 13(4): 129-138 (September 2019). [Pub ID : #4113]
5 Trinh Thanh Thuy, Jaewoo Choi, Jinjoo Park, Cheolmin Park, Minkyu Ju, Seunghwan Lee, Jungmo Kim, Junsin Yi, Vinh Ai Dao: The effects of refractive index and defects in silicon oxide films on the passivation qualities in c-Si solar cells. DTU Journal of Science and Technology 35(4): 80-85 (September 2019). [Pub ID : #4111]
6 Trinh Thanh Thuy, Jaehyun Cho, Sangho Kim, Junsin Yi, Vinh Ai Dao: The effect of band gap of a-SiGe:H intrinsic layer in heterojunction Silicon solar cells. DTU Journal of Science and Technology 35(4): 58-63 (September 2019). [Pub ID : #4110]
7 Ngo Hoai Son, Dang Thi Thu Phuong: Xây dựng văn hóa công sở ở Anh: Bài học cho Việt Nam Tạp chí Kinh tế- Kỹ thuật (September 2019). [Pub ID : #4097]
8 Nguyen Le Bao Ngoc, Tran Doan Thu: How to grab them by the E.A.R? – Improving students’ motivation in listening classes. Journal of Science 16(8): 203-215 (August 2019). [Pub ID : #4114]
9 Nguyen Hong Lan, Nguyen Quynh Nga, Le Van Truc: Ảnh hưởng của độ kiềm lên chu kỳ lột xác, tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của hậu ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 10 (August 2019). [Pub ID : #4100]
10 Nguyen Thanh Dat, Phan Bao Ngoc: Ước tính khối lượng của tiền sao lùn nâu giai đoạn I [GKH94] 41 từ dữ liệu quan sát với hệ kính vô tuyến SMA Journal of Science, ĐHSP TP. HCM (August 2019). [Pub ID : #4053]