Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

477 results

1 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Phan Duc Hung: A computational homogenization analysis of materials using the stabilized mesh-free method based on the radial basis functions. Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) - NUCE 14(1): 65-76 (January 2020). [Pub ID : #4172]
2 Ngo Hoai Son: Một số cách tiếp cận về yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách Tạp chí Kinh tế-Kỹ thuật 29(12): 130-136 (December 2019). [Pub ID : #4191]
3 Nguyen Thi Le Ha: Recommendations to Mobilize Capital for Small and Medium Enterprises in Vietnam Asia Pacific Economic Review 2019(555): 3 (December 2019). [Pub ID : #4186]
4 Pham Le Nhat Minh, Nguyen Thi Thu Hoai, Tran Van Bao, Nguyen Truong Son: Cac giai phap hieu qua trong ghep than nham han che kha nang thai ghep qua trung gian khang the: de xuat duoi goc nhin cua phong thi nghiem Tap chi Y Duoc lam sang 108 14: 23-28 (November 2019). [Pub ID : #4154]
5 Tran Manh Ha, Nguyen Van Sinh, Vo Duy Khoi, Hoang Ngoc Long: A Comparison of Machine Learning Techniques for Fault Data Analysis. SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL - ENGINEERING & TECHNOLOGY 1(1): 1-9 (November 2019). [Pub ID : #4143]
6 Pham Huu Duc: Grammatical metaphor in the form of nominalization in translation Journal of Language and Life 10(277): (October 2019). [Pub ID : #3626]
7 Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyễn Trung Kiên: Xác định đặc trưng hữu hiệu của vật liệu đa tinh thể dị hướng bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng 13(4): 129-138 (September 2019). [Pub ID : #4113]
8 Trinh Thanh Thuy, Jaewoo Choi, Jinjoo Park, Cheolmin Park, Minkyu Ju, Seunghwan Lee, Jungmo Kim, Junsin Yi, Vinh Ai Dao: The effects of refractive index and defects in silicon oxide films on the passivation qualities in c-Si solar cells. DTU Journal of Science and Technology 35(4): 80-85 (September 2019). [Pub ID : #4111]
9 Trinh Thanh Thuy, Jaehyun Cho, Sangho Kim, Junsin Yi, Vinh Ai Dao: The effect of band gap of a-SiGe:H intrinsic layer in heterojunction Silicon solar cells. DTU Journal of Science and Technology 35(4): 58-63 (September 2019). [Pub ID : #4110]
10 Ngo Hoai Son, Dang Thi Thu Phuong: Xây dựng văn hóa công sở ở Anh: Bài học cho Việt Nam Tạp chí Kinh tế- Kỹ thuật (September 2019). [Pub ID : #4097]