Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

476 results

1 Nguyen V.H. Phuong, Nguyen T.H. Nhung, Tran Thanh Tu: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 1: (April 2021). [Pub ID : #4232]
2 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Phan Duc Hung: A computational homogenization analysis of materials using the stabilized mesh-free method based on the radial basis functions. Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) - NUCE 14(1): 65-76 (January 2020). [Pub ID : #4172]
3 Ngo Hoai Son: Một số cách tiếp cận về yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách Tạp chí Kinh tế-Kỹ thuật 29(12): 130-136 (December 2019). [Pub ID : #4191]
4 Nguyen Thi Le Ha: Recommendations to Mobilize Capital for Small and Medium Enterprises in Vietnam Asia Pacific Economic Review 2019(555): 3 (December 2019). [Pub ID : #4186]
5 Pham Le Nhat Minh, Nguyen Thi Thu Hoai, Tran Van Bao, Nguyen Truong Son: Cac giai phap hieu qua trong ghep than nham han che kha nang thai ghep qua trung gian khang the: de xuat duoi goc nhin cua phong thi nghiem Tap chi Y Duoc lam sang 108 14: 23-28 (November 2019). [Pub ID : #4154]
6 Tran Manh Ha, Nguyen Van Sinh, Vo Duy Khoi, Hoang Ngoc Long: A Comparison of Machine Learning Techniques for Fault Data Analysis. SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL - ENGINEERING & TECHNOLOGY 1(1): 1-9 (November 2019). [Pub ID : #4143]
7 Pham Huu Duc: Grammatical metaphor in the form of nominalization in translation Journal of Language and Life 10(277): (October 2019). [Pub ID : #3626]
8 Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyễn Trung Kiên: Xác định đặc trưng hữu hiệu của vật liệu đa tinh thể dị hướng bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng 13(4): 129-138 (September 2019). [Pub ID : #4113]
9 Trinh Thanh Thuy, Jaewoo Choi, Jinjoo Park, Cheolmin Park, Minkyu Ju, Seunghwan Lee, Jungmo Kim, Junsin Yi, Vinh Ai Dao: The effects of refractive index and defects in silicon oxide films on the passivation qualities in c-Si solar cells. DTU Journal of Science and Technology 35(4): 80-85 (September 2019). [Pub ID : #4111]
10 Trinh Thanh Thuy, Jaehyun Cho, Sangho Kim, Junsin Yi, Vinh Ai Dao: The effect of band gap of a-SiGe:H intrinsic layer in heterojunction Silicon solar cells. DTU Journal of Science and Technology 35(4): 58-63 (September 2019). [Pub ID : #4110]