Ngô Hoài Sơn's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

Domestic journal papers (1) More...

1 Ngo Hoai Son, Nguyen Van Hoa: Chính quyền địa phương và thực hiện chính sách ứng phó biến đổi khí hậu tại Trung Quốc: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tạp chí Khoa học 34(4): 81-88 (December 2018). [Pub ID : #3920]

International conference papers (1) More...

1 Ngo Hoai Son, Bui Quang Thong, Đặng Thị Thu Phương: HUMAN RESOURCE MANAGEMENT DECENTRALISATION IN PUBLIC SECTOR:. In proceedings of Sepsa. ISBN 978-604-59-5952-7. (January 2018). [Pub ID : #3467]

Book chapters (1) More...

1 Ngo Hoai Son, Bui Quang Thong: Strategic focus for the centre bureau of southern's development (pp. 102-105). VNUHCMC Publisher (November 2018). [Pub ID : #3921]