Nguyễn Bình Anh Thư's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI journal papers (1) More...

1 Nguyen Phuong Thao, M. Iqbal R. Khan, Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Mohd Asgher, Nafees A. Khan, Lam-Son Phan Tran: Role of Ethylene and Its Cross Talk with Other Signaling Molecules in Plant Responses to Heavy Metal Stress. PLANT PHYSIOLOGY 169: 73-84 (August 2015). [Pub ID : #2033]

SCI-E journal papers (1) More...

1 Hoang Thi Lan Xuan, Du Ngoc Hai Nhi, Nguyen Binh Anh Thu, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran: Transcription Factors and Their Roles in Signal Transduction in Plants under Abiotic Stresses. CURRENT GENOMICS 18(6): 483-497 (August 2017). [Pub ID : #3031]

Domestic journal papers (6) More...

1 Đậu Thị Thanh Thảo, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Binh Anh Thu, Đoàn Hoàng Ngân, Nguyễn Vân Anh, Nguyen Phuong Thao: Tạo cây chuyển gen Arabidopsis biểu hiện vượt mức GmHP08 nhằm phân tích vai trò của GmHP08 trong cơ chế đáp ứng với stress thẩm thấu. Công nghệ Sinh học 17(1): 87-95 (February 2019). [Pub ID : #3811]
2 Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Binh Anh Thu, Nguyễn Bảo Thiên Phúc, Nguyen Phuong Thao: Thiết kế vector tái tổ hợp mang gen GmNAC085 nhằm phát triển giống cây trồng chịu hạn Tạp chí Công nghệ Sinh học 14(4): 645-652 (December 2016). [Pub ID : #2382]
3 Đoàn Ngọc Hiếu, Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyễn Phạm Kim Uyên, Nguyen Phuong Thao: Phân tích biểu hiện gen GmNAC085 dưới ảnh hưởng của xử lý mất nước và muối ở giống đậu tương chịu hạn tốt DT51 và chịu hạn kém MTD720 Tạp chí Công nghệ Sinh học 14(1): 115-120 (February 2016). [Pub ID : #2381]
4 Nguyen Binh Anh Thu, Đoàn Ngọc Hiếu, Nguyen Phuong Thao: KHẢO SÁT SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN MÃ HÓA GmHK07 TRONG ĐÁP ỨNG HORMONE ABA VÀ STRESS HẠN Ở HAI GIỐNG ĐẬU TƯƠNG CHỊU HẠN KHÁC BIỆT-DT51 VÀ MTD720 TAP CHI SINH HOC 37: 123-128 (November 2015). [Pub ID : #3486]
5 Nguyen Binh Anh Thu, Đoàn Ngọc Hiếu, Nguyen Phuong Thao: Khảo sát sự biểu hiện của gen mã hóa GmHK07 trong đáp ứng hormone ABA và stress hạn ở hai giống đậu tương chịu hạn khác biệt DT51 và MTD720 Tạp chí sinh học 37(1): 123-128 (March 2015). [Pub ID : #2036]
6 Nguyen Binh Anh Thu, Hiếu Đoàn, Nguyen Phuong Thao: Khảo sát sự biểu hiện của gen mã hóa GmNAC092 và GmRR34 trong đáp ứng stress mặn ở hai giống đậu tương DT51 và MTD720 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN 30(6): 375-380 (November 2014). [Pub ID : #2037]

Book chapters (1) More...

1 Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Mai Thuy Truc, Saad Sulieman, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran: Cytokinin Signaling in Plant Response to Abiotic Stresses (pp. 71-100). John Wiley & Sons (March 2017). [Pub ID : #3028]