Hoàng Thị Lan Xuân's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI journal papers (3) More...

1 Nguyen Phuong Thao, M. Iqbal R. Khan, Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Mohd Asgher, Nafees A. Khan, Lam-Son Phan Tran: Role of Ethylene and Its Cross Talk with Other Signaling Molecules in Plant Responses to Heavy Metal Stress. PLANT PHYSIOLOGY 169: 73-84 (August 2015). [Pub ID : #2033]
2 Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Doan Ngoc Hieu, Nguyen Thanh Hao, Bui Xuan Anh Dao, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran: Differential expression analysis of a subset of GmNAC genes in shoots of two contrasting drought-responsive soybean cultivars DT51 and MTD720 under normal and drought conditions. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS 41(9): 5563-5569 (July 2014). [Pub ID : #1362]
3 Nguyen Phuong Thao, Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Chien Van Ha, Lam Son Phan Tran: Differential Expression Analysis of a Subset of Drought-Responsive GmNAC Genes in Two Soybean Cultivars Differing in Drought Tolerance. International Journal of Molecular Sciences (December 2013). [Pub ID : #1188]

SCI-E journal papers (4) More...

1 Hoang Thi Lan Xuan, Du Ngoc Hai Nhi, Nguyen Binh Anh Thu, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran: Transcription Factors and Their Roles in Signal Transduction in Plants under Abiotic Stresses. CURRENT GENOMICS 18(6): 483-497 (August 2017). [Pub ID : #3031]
2 Tran Ngoc Duc, Truc Mai, Trung Vo, Andrew Ward, Hai Nguyen, Hoang Thi Lan Xuan: Lipid Signal Can Be An Additional Marker For The Detection Of Dunaliella Salina. Wulfenia 21(12): 18 (December 2014). [Pub ID : #1821]
3 Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Ho Thuy Dung, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran: Differential Expression of Two-Component System–Related Drought-Responsive Genes in Two Contrasting Drought-Tolerant Soybean Cultivars DT51 and MTD720 Under Well-Watered and Drought Conditions PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER (November 2014). [Pub ID : #1436]
4 Nguyen Binh Anh Thu, Nguyen Thien Quang, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran: Evaluation of drought tolerance of the Vietnamese soybean cultivars provides potential resources for soybean production and genetic engineering Biomed Research International 2014: 809736 (April 2014). [Pub ID : #1467]

Domestic journal papers (12) More...

1 Nguyễn Hoàng Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Hải, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Phuong Thao: Đậu tương chuyển gen mã hoá tổng hợp enzyme adenine isopentenyl transferase GmIPT08 thể hiện đặc điểm lợi thế kháng hạn. Công nghệ Sinh học 17(1): 97-104 (March 2019). [Pub ID : #3812]
2 Đậu Thị Thanh Thảo, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Binh Anh Thu, Đoàn Hoàng Ngân, Nguyễn Vân Anh, Nguyen Phuong Thao: Tạo cây chuyển gen Arabidopsis biểu hiện vượt mức GmHP08 nhằm phân tích vai trò của GmHP08 trong cơ chế đáp ứng với stress thẩm thấu. Công nghệ Sinh học 17(1): 87-95 (February 2019). [Pub ID : #3811]
3 Nguyễn Cao Nguyễn, Nguyen Thien Quang, Đoàn Trâm Anh, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Phuong Thao: Enhanced tolerance to abiotic stresses in transgenic Arabidopsis thaliana plants carrying GmNAC109 gene. Công nghệ Sinh học 16(1): 1-8 (January 2019). [Pub ID : #3944]
4 Trần Thị Khánh Hoà, Huỳnh Ngọc Tuyết, Nguyen Phuong Thao, Hoang Thi Lan Xuan: Drought stress - related functional characterization of transcription factor GmNAC085 in soybean. Công nghệ Sinh học 16(4): 641-648 (December 2018). [Pub ID : #3814]
5 Thái Hà Vy, Nguyễn Cao Nguyễn, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Phuong Thao: Role of GmNA019 transcription factor in salinity and drought tolerance of transgenic Arabidopsis thaliana. Công nghệ Sinh học 16(4): 611-619 (November 2018). [Pub ID : #3815]
6 Nguyen Ngoc Hai, Nguyen Duc Van Thien, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Phuong Thao: Physiological analyses of over-expressing a cytokinin metabolic gene GmIPT under normal and drought conditions Tạp chí Công nghệ Sinh học 15(2): (August 2017). [Pub ID : #3033]
7 Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Binh Anh Thu, Nguyễn Bảo Thiên Phúc, Nguyen Phuong Thao: Thiết kế vector tái tổ hợp mang gen GmNAC085 nhằm phát triển giống cây trồng chịu hạn Tạp chí Công nghệ Sinh học 14(4): 645-652 (December 2016). [Pub ID : #2382]
8 Đoàn Ngọc Hiếu, Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyễn Phạm Kim Uyên, Nguyen Phuong Thao: Phân tích biểu hiện gen GmNAC085 dưới ảnh hưởng của xử lý mất nước và muối ở giống đậu tương chịu hạn tốt DT51 và chịu hạn kém MTD720 Tạp chí Công nghệ Sinh học 14(1): 115-120 (February 2016). [Pub ID : #2381]
9 Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Phuong Thao: Đánh giá sự biểu hiện của các gen mã hóa nhân tố phiên mã GmNAC092, GmNAC083 và GmNAC057 trong đáp ứng hạn ở hai giống đậu tương Williams 82 và MTD777-2 Tạp chí Sinh học 36: 244-249 (July 2014). [Pub ID : #1469]
10 Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Ho Thuy Dung, Nguyen Binh Anh Thu, Nguyen Phuong Thao: Khảo sát sự biểu hiện của gen GmHK06 và GmRR34 dưới điều kiện thiếu nước ở hai giống đậu tương MTD777-2 và DT20 Tạp chí Sinh học 36: 232-236 (July 2014). [Pub ID : #1468]

International conference papers (1) More...

1 Nguyen Phuong Thao, Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Lam-Son Phan Tran: Correlation between expression of a subset of GmNAC genes and drought tolerance degree of soybean cultivars. In proceedings of Second ASEAN University Workshop on Agri-biotechnology. Thailand: (June 2014). [Pub ID : #1466]

Domestic conference papers (6) More...

1 Hoang Thi Lan Xuan, Nguyễn Hồ Thủy Dung, Nguyễn Bình Anh Thư, Nguyen Phuong Thao: "Khảo sát sự biểu hiện của GmHK06 và GmRR34 dưới điều kiện stress thiếu nước ở hai giống đậu tương MTD777-2 và DT20". In proceedings of Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc khu vực phía nam Tp.HCM. 11/2013 - tp HCM: (November 2013). [Pub ID : #1222]
2 Nguyễn Bình Anh Thư, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Phuong Thao: "Đánh giá sự biểu hiện của các nhân tố phiên mã GmNAC092, GmNAC083 và GmNAC057 trong đáp ứng hạn ở hai giống đậu tương Williams 82 và MTD777-2 nhằm ứng dụng tăng cường tính chịu hạn ở đậu tương bằng công nghệ gen.". In proceedings of Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc khu vực phía nam Tp.HCM. tp HCM: (November 2013). [Pub ID : #1221]
3 Đỗ Thị Ánh, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Thi Hue: EVALUATION OF SAMPLE TREATMENT METHODS FOR DETECTION OF ASPERGILLUS FLAVUS ON INFECTED FOOD BY PCR. In proceedings of Hội nghị CNSH tòan quốc 2013.. (September 2013). [Pub ID : #1787]
4 Đỗ Thị Ánh, Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Thi Hue: EVALUATION OF SAMPLE TREATMENT METHODS FOR DETECTION OF ASPERGILLUS FLAVUS ON INFECTED FOOD BY PCR. In proceedings of Hội nghị CNSH tòan quốc 2013. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội: (September 2013). [Pub ID : #1224]
5 Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Binh Anh Thu, Nguyen Phuong Thao: Physiological and molecular studies on drought responses in two local soybean varieties - MTD777-2 and DT20. In proceedings of Hội nghị CNSH Toàn quốc 2013. 27/09/2013 - Hà Nội: (September 2013). [Pub ID : #1220]
6 Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Binh Anh Thu, Nguyen Phuong Thao: PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR STUDIES ON DROUGHT RESPONSES IN TWO LOCAL SOYBEAN VARIETIES - MTD777-2 AND DT20. In proceedings of Hội nghị CNSH Toàn quốc 2013. 09/2013 - Hà Nội: ( 2013). [Pub ID : #1059]

Book chapters (2) More...

1 Nguyen Binh Anh Thu, Hoang Thi Lan Xuan, Mai Thuy Truc, Saad Sulieman, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran: Cytokinin Signaling in Plant Response to Abiotic Stresses (pp. 71-100). John Wiley & Sons (March 2017). [Pub ID : #3028]
2 Hoang Thi Lan Xuan, Nguyen Binh Anh Thu, Nguyen Phuong Thao, Lam-Son Phan Tran: Transcription Factors in Abiotic Stress Responses -Their Potentials in Crop Improvement. (pp. 337-366). New York: Springer (July 2014). [Pub ID : #1437]