Nguyễn Hồng Quang's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI journal papers (1) More...

1 Loan T.H. Vo, Jinli Cao, Wenny Rahayu, Nguyen Hong Quang: Structured content-aware discovery for improving XML data consistency. Journal of Information Sciences (November 2013).248, 168-190 [Pub ID : #956]

SCI-E journal papers (1) More...

1 David Taniar, Wenny Rahayu, Olena Daly, Nguyen Hong Quang: Mining Hierarchical Negative Association Rules. International Journal of Computational Intelligence Systems 5(3): 434-451 (June 2012). [Pub ID : #2911]

Non-ISI journal papers (3) More...

1 Cong Phuoc Phan, Nguyen Hong Quang, Tan-Tai Nguyen: Ontology-based Heuristic Patent Search. International Journal of Web Information Systems 15(3): 258-284 (August 2019). [Pub ID : #4133]
2 Hoang-Minh Nguyen, Nguyen Hong Quang, Khoi-Nguyen Tran, Xuan-Vinh Vo: GeTFIRST: Ontology-based Keyword Search towards Semantic Disambiguation. International Journal of Web Information Systems 14(4): 442 - 467 (November 2015). [Pub ID : #2243]
3 Khoi-Nguyen Tran, Nguyen Hong Quang: MobiPSE: A scenario-based mobile-application development for end-user developers. International Journal of Pervasive Computing and Communications 10(2): 153-167 (May 2014). [Pub ID : #1393]

International conference papers (9) More...

1 Cong-Phuoc Phan, Nguyen Hong Quang, Hoang-Minh Nguyen: GeT-In: An Integrated-Ontology-based Approach for Patent Search.. In proceedings of nternational Conference on Advances in Business Management and Information Science (ICABMIS). (March 2017). [Pub ID : #2767]
2 Hoang-Minh Nguyen, Cong-Phuoc Phan, Nguyen Hong Quang: GeTCo: An ontology-based approach for patent classification search.. In proceedings of The 18th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2016). (December 2016). [Pub ID : #2727]
3 The-Vinh Phan, Nguyen Hong Quang, Hoang-Minh Nguyen: Multi-layered Information Retrieval for Open Innovation Needs.. In proceedings of The 17th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2015). (December 2015). [Pub ID : #2244]
4 Hoang-Minh Nguyen, Nguyen Hong Quang: Ontology-based patent search for business methods in industrial systems.. In proceedings of Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference. (December 2015). [Pub ID : #2242]
5 Hoang-Minh Nguyen, Ba-Quang Vu, Vinh-Xuan Dao, Nguyen Hong Quang: Impacts of innovation activities on
 financial performance of R&D firms.. In proceedings of Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference. (December 2015). [Pub ID : #2241]
6 Vo Xuan Vinh, Nguyen Hong Quang, Khoi-Nguyen Tran: Get-based Ontology Construction for Semantic Disambiguation.. In proceedings of The 16th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2014). ACM (December 2014). [Pub ID : #1402]
7 Khoi-Nguyen Tran, Nguyen Hong Quang: SRE: A Scenario-based Requirement Exploration Process for End-user Mobile-Application Development.. In proceedings of International Conference on Advances in Mobile Computing & Multimedia. ACM (December 2013). [Pub ID : #1552]
8 Le Thi Ly, Nguyen Hong Quang: Influenza-A Circulation in Vietnam through Data Analysis of Hemagglutinin Entires. In proceedings of ICCSA2013. Ho Chi Minh- Vietnam: (June 2013). [Pub ID : #908]
9 Khoi-Nguyen Tran, Nguyen Hong Quang: MobiPDA: A Mobile-Application Development Approach for Non-professional Developers. In proceedings of ICCSA2013. Ho Chi Minh- Vietnam: (June 2013). [Pub ID : #907]

Domestic conference papers (2) More...

1 Đào Vinh Xuân, Nguyen Hong Quang: Phát triển nguồn nhân lực quản trị tài sản trí tuệ cho các cơ sở giáo dục đại học. In proceedings of Phát triển nguồn nhân lực Nam Bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước – Thực trạng và giải pháp. Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực 2 (June 2015). [Pub ID : #2350]
2 Nguyen Hong Quang, Le Thi Ly: FluExpert: Global Influenza Surveillance.. In proceedings of Meeting the Needs through Research Innovation in Biotechnology.. (January 2015). [Pub ID : #2068]

Proceedings (7) More...

1 Maria Indrawan-Santiago, Matthias Steinbauer, Nguyen Hong Quang, A Min Tjoa, Ismail Khalil, Gabriele Anderst-Kotsis (Eds): Proceedings of the 16th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services.. ISBN 978-1-4503-3001-5. Hanoi, Vietnam: ACM (December 2014). [Pub ID : #1774]
2 Bernady O. Apduhan, Nguyen Hong Quang, Sanjay Misra, David Taniar, Osvaldo Gervasi, Beniamino Murgante (Eds): Proceedings of the 13th International Conference on Computational Science and Its Applications - Part VI.. IEEE Computer Society - Conference Publishing Services (CPS) (June 2013). [Pub ID : #1401]
3 Beniamino Murgante, Sanjay Misra, Maurizio Carlini, Carmelo Maria Torre, Nguyen Hong Quang, David Taniar, Bernady O. Apduhan, Osvaldo Gervasi (Eds): Proceedings of the 13th International Conference on Computational Science and Its Applications - Part V.. Lecture Notes in Computer Science 7975, ISBN 978-3-642-39639-7. Springer (June 2013). [Pub ID : #1400]
4 Beniamino Murgante, Sanjay Misra, Maurizio Carlini, Carmelo Maria Torre, Nguyen Hong Quang, David Taniar, Bernady O. Apduhan, Osvaldo Gervasi (Eds): Proceedings of the 13th International Conference on Computational Science and Its Applications - Part IV.. Lecture Notes in Computer Science 7974, ISBN 978-3-642-39648-9. Springer (June 2013). [Pub ID : #1399]
5 Beniamino Murgante, Sanjay Misra, Maurizio Carlini, Carmelo Maria Torre, Nguyen Hong Quang, David Taniar, Bernady O. Apduhan, Osvaldo Gervasi (Eds): Proceedings of the 13th International Conference on Computational Science and Its Applications - Part III.. Lecture Notes in Computer Science 7973, ISBN 978-3-642-39645-8. Springer (June 2013). [Pub ID : #1398]
6 Beniamino Murgante, Sanjay Misra, Maurizio Carlini, Carmelo Maria Torre, Nguyen Hong Quang, David Taniar, Bernady O. Apduhan, Osvaldo Gervasi (Eds): Proceedings of the 13th International Conference on Computational Science and Its Applications - Part II.. Lecture Notes in Computer Science 7972, ISBN 978-3-642-39642-7. Springer (June 2013). [Pub ID : #1397]
7 Beniamino Murgante, Sanjay Misra, Maurizio Carlini, Carmelo Maria Torre, Nguyen Hong Quang, David Taniar, Bernady O. Apduhan, Osvaldo Gervasi (Eds): Proceedings of the 13th International Conference on Computational Science and Its Applications - Part I.. Lecture Notes in Computer Science 7971, ISBN 978-3-642-39636-6. Springer (June 2013). [Pub ID : #1396]