Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

155 results

1 Pham Ngoc, Nguyen thi Thanh Nguyet, Nguyen thi Bay: Nghiên cứu đánh giá nguy cơ sạt lở bờ sông tại khu vực ngã ba Sông Hậu và Vàm Nao. In proceedings of Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. ISBN 978-604-913-837-9. Khoa hoc Tu nhien va Cong nghe (July 2019). [Pub ID : #3896]
2 Pham Ngoc, Ngo Thi Thanh Binh: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kiểm soát ngập bền vững cho các khu vực đô thị mới, phía nam Tp. Hồ Chí Minh. In proceedings of Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. ISBN 978-604-913-837-9. Khoa hoc Tu nhien va Cong nghe (July 2019). [Pub ID : #3895]
3 Ly Tu Nga, Thuong Le Tien, Qui Vo Phu, Huynh Kha Tu: A New Bound Error based K-Nearest Neighbor for Kullback-Leibler Distance Particle Filter in Tracking. In proceedings of Hội thảo quốc gia lần thứ XXII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thôn. ISBN 978-604-67-1287-9. (June 2019). [Pub ID : #3762]
4 Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyen Trung Kien: KỸ THUẬT ĐỒNG NHẤT HOÁ KẾT CẤU TẤM MỎNG CHỊU UỐN. In proceedings of Hội nghị Cơ Học Kỹ Thuật Toàn Quốc 2019 Viện Cơ Học, Hà Nội, 9/4/2019. ISBN 9786049138546. (April 2019). [Pub ID : #3954]
5 Ho Le Huy Phuc, Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Phan Duc Hung: A computational homogenization analysis of materials using the integrated radial basis functions-based meshless method. In proceedings of Hội nghị Cơ Học Kỹ Thuật Toàn Quốc 2019 Viện Cơ Học, Hà Nội, 9/4/2019. ISBN 9786049138546. (April 2019). [Pub ID : #3953]
6 Pham Huu Duc: ENHANCING STUDENTS' PERFORMANCE OF ENGLISH SPEAKING FLUENCY: THE ROLE OF PRONUNCIATION, CONTEXT OF SITUATION AND LANGUAGE FEATURES. In proceedings of CELTU 2018. ISBN 978-604-67-1159-9. (December 2018). [Pub ID : #3627]
7 Le Thi Nhu Thao, Nguyen Trung Hau, Tran Van Minh: Nuôi cấy mô sẹo đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L. Harms) và định lượng hoạt chất saponin tích lũy.. In proceedings of Hội nghị CNSH Toàn quốc 2018. ISBN 3674-2018. Hanoi, Vietnam: Khoa học & Công nghệ (October 2018). [Pub ID : #3907]
8 Nguyen Trung Hau, Le Thi Nhu Thao, Tran Van Minh: Nuôi cấy rễ bất định đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L. Harms) và định lượng hoạt chất saponin tích lũy.. In proceedings of Hội nghị CNSH Toàn quốc 2018. ISBN 3674-2018. Hanoi, Vietnam: Khoa học & Công nghệ (October 2018). [Pub ID : #3906]
9 Le Hoai Huong, Nguyen Hoang An Thuy, Bui Thanh Hoa, Tran Van Minh: Nghiên cứu nhân giống in vitro và nuôi cấy tế bào cây thuốc hoàn ngọc (Pseuderantleyum palatiferum (Neesj Radtk. ex Lindau) và định lượng hoạt hoạt chất tích tụ.. In proceedings of Hội nghị CNSH Toàn quốc 2018. ISBN 3674-2018. Hanoi, Vietnam: Khoa học & Công nghệ (October 2018). [Pub ID : #3905]
10 Le Thi Tam Hong, Le Thi Thuy Tien, Tran Van Minh: Bảo tồn và phát triển cây xạ đen (Ehretia asperuta Zollinger et Moritzi) bằng kỹ thuật nuôi cấy đốt thân in vitro.. In proceedings of Hội nghị CNSH Toàn quốc 2018. ISBN 3674-2018. Hanoi, Vietnam: Khoa học & Công nghệ (October 2018). [Pub ID : #3904]