Võ Thị Minh Thư's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI-E journal papers (2) More...

1 Nguyen Minh Thanh, Hyungtaek Jung, Russell E. Lyons, Isaac Njaci, Byoung-Ha Yoon, Vincent Chand, Nguyen Viet Tuan, Vo Thi Minh Thu, Peter Mather: Optimizing de novo transcriptome assembly and extending genomic resources for striped catfish (Pangasianodon hypopthalmus) Marine Genomics (May 2015). [Pub ID : #2001]
2 Nguyen Minh Thanh, Hyungtaek Jung, Russell E. Lyons, Vincent Chand, Nguyen Viet Tuan, Vo Thi Minh Thu, Peter Mather: A transcriptomic analysis of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) in response to salinity adaptation: De novo assembly, gene annotation and marker discovery Comparative Biochemistry and Physiology D-Genomics & Proteomics 10: 52-63 (May 2014). [Pub ID : #1502]

Domestic journal papers (3) More...

1 Nguyen Minh Thanh, Vo Thi Minh Thu: ảnh hưởng độ mặn đến sự tăng trưởng của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn giống Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 316(13): 78-83 (July 2017). [Pub ID : #2951]
2 Nguyen Minh Thanh, Vo Thi Minh Thu, Hyungtaek Jung, Peter Mather: PHÂN TÍCH HỆ GEN CHỨC NĂNG TỪ MÔ THẬN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI Ở ĐIỀU KIỆN MẶN: LẮP RÁP, CHÚ GIẢI, PHÂN TÍCH CHỈ THỊ SNP TAP CHI SINH HOC 37(2): 220-227 (August 2015). [Pub ID : #2029]
3 Nguyen Minh Thanh, Vo Thi Minh Thu, Hyungtaek Jung, Peter Mather: Analysis of a transcriptome from the kidney tissue of Tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus) Meeting the needs through research innovation in biotechnology (March 2015). [Pub ID : #1818]

International conference papers (1) More...

1 Nguyen Minh Thanh, Hyungtaek Jung, Russell E. Lyons, Isaac Njaci, Byoung-Ha Yoon, Vincent Chand, Nguyen Viet Tuan, Vo Thi Minh Thu, Peter Mather: Optimizing de novo transcriptome assembly and extending genomic resources for striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus). In proceedings of Genomic Medicine 2015. (July 2015). [Pub ID : #2030]