Nguyễn Minh Thành's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI journal papers (2) More...

1 Nguyen Minh Thanh, Le Nguyen Thien Phuc, Nguyen Tuong Linh, Duong Anh Linh: Parentage Assignment in Striped Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) based on Microsatellite Markers The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh 71: 1605 (June 2019). [Pub ID : #3931]
2 Hyungtaek Jung, Russell E. Lyons, Yutao Li, Nguyen Minh Thanh, Hung Dinh, David A. Hurwood, K. R. Salin, Peter B. Mather: A candidate gene association study for growth performance in an improved giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) culture line (accepted) Marine Biotechnology (January 2014). [Pub ID : #1086]

SCI-E journal papers (3) More...

1 Tuan Viet Nguyen, Hyungtaek Jung, Nguyen Minh Thanh, David Hurwood, Peter Mather: Evaluation of potential candidate genes involved in salinity tolerance in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) using an RNA-Seq approach Marine Genomics (January 2016). [Pub ID : #2467]
2 Nguyen Minh Thanh, Hyungtaek Jung, Russell E. Lyons, Isaac Njaci, Byoung-Ha Yoon, Vincent Chand, Nguyen Viet Tuan, Vo Thi Minh Thu, Peter Mather: Optimizing de novo transcriptome assembly and extending genomic resources for striped catfish (Pangasianodon hypopthalmus) Marine Genomics (May 2015). [Pub ID : #2001]
3 Nguyen Minh Thanh, Hyungtaek Jung, Russell E. Lyons, Vincent Chand, Nguyen Viet Tuan, Vo Thi Minh Thu, Peter Mather: A transcriptomic analysis of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) in response to salinity adaptation: De novo assembly, gene annotation and marker discovery Comparative Biochemistry and Physiology D-Genomics & Proteomics 10: 52-63 (May 2014). [Pub ID : #1502]

Domestic journal papers (7) More...

1 Le Nguyen Thien Phuc, Nguyen Minh Thanh: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ RÔ PHI ĐỎ (OREOCHROMIS spp.) GIAI ĐOẠN GIỐNG Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2: 121-126 (July 2019). [Pub ID : #3932]
2 Nguyen Minh Thanh, Le Nguyen Thien Phuc, Nguyen Tuong Linh, Duong Anh Linh: PHÂN TÍCH PHẢ HỆ CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) BẰNG KỸ THUẬT MULTIPLEX PCR Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (March 2019). [Pub ID : #3704]
3 Nguyen Minh Thanh, Nguyen Thanh Vu: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LAI TRONG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13: 73-79 (July 2018). [Pub ID : #3450]
4 Nguyen Minh Thanh, Peter Mather: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH GIA HÓA LÊN SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN ĐÀN TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH CHỌN GIỐNG Tạp chí Công nghệ sinh học (August 2017). [Pub ID : #3070]
5 Nguyen Minh Thanh, Vo Thi Minh Thu: ảnh hưởng độ mặn đến sự tăng trưởng của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn giống Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 316(13): 78-83 (July 2017). [Pub ID : #2951]
6 Nguyen Minh Thanh, Vo Thi Minh Thu, Hyungtaek Jung, Peter Mather: PHÂN TÍCH HỆ GEN CHỨC NĂNG TỪ MÔ THẬN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI Ở ĐIỀU KIỆN MẶN: LẮP RÁP, CHÚ GIẢI, PHÂN TÍCH CHỈ THỊ SNP TAP CHI SINH HOC 37(2): 220-227 (August 2015). [Pub ID : #2029]
7 Nguyen Minh Thanh, Vo Thi Minh Thu, Hyungtaek Jung, Peter Mather: Analysis of a transcriptome from the kidney tissue of Tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus) Meeting the needs through research innovation in biotechnology (March 2015). [Pub ID : #1818]

International conference papers (1) More...

1 Nguyen Minh Thanh, Hyungtaek Jung, Russell E. Lyons, Isaac Njaci, Byoung-Ha Yoon, Vincent Chand, Nguyen Viet Tuan, Vo Thi Minh Thu, Peter Mather: Optimizing de novo transcriptome assembly and extending genomic resources for striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus). In proceedings of Genomic Medicine 2015. (July 2015). [Pub ID : #2030]

Domestic conference papers (2) More...

1 Nguyen Minh Thanh, Hyungtaek Jung, Vincent Chand, Russell Lyons, Peter Mather: Phân tích hệ gen chức năng liên quan đến tính trạng chịu mặn ừ mô mang cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới. In proceedings of Hội nghị CNSH Toàn quốc 2013. Hà Nội: (September 2013). [Pub ID : #1057]
2 Phạm AnhVũ, Nguyen Minh Thanh: Ảnh hưởng của độ mặn lên sự tăng trưởng và chuyển hóa thức ăn của rô phi vằn (Oreochromis niloticus) và cá diêu hồng (Oreochromis sp.). In proceedings of Hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ 4. ĐH Nông lâm TPHCM: ( 2013). [Pub ID : #1058]

Proceedings (2) More...

1 Ho Thanh Phong, Nguyen Minh Thanh, Trinh Thi Truc Ly, Hoang Tung (Eds): Hội nghị Khoa học Trẻ Thủy sản Toàn quốc lần thứ VIII - Youth Fish 2017. ISBN 978-604-60-2709-6. Agriculture Publisher (January 2018). [Pub ID : #3434]
2 Do Ngoc Phuc Chau, Hoang Tung, Dang Quoc Tuan, Tran Van Minh, Pham Van Hung, Hoang Le Son, Nguyen Minh Thanh (Eds): Meeting the needs through research innovation in Biotechnology - 2014 selected publications. Agriculture Publishing House (March 2015). [Pub ID : #2094]