Lê Văn Cảnh's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI journal papers (24) More...

1 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh: A stabilized iRBF mesh-free method for quasi-lower bound shakedown analysis of structures. Computers and Structures 228: 106157 (December 2019). [Pub ID : #4135]
2 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh: A stabilized iRBF mesh-free method for quasi-lower bound shakedown analysis of structures Computers and Structures 228: 106157 (December 2019). [Pub ID : #4134]
3 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Tran Cong Thanh: Limit state analysis of reinforced concrete slabs using an integrated radial basis function based mesh-free method. Applied Mathematical Modelling 53: 1-11 (January 2018). [Pub ID : #2965]
4 Le Van Canh, Nguyen Hoang Phuong, Harm Askes, Pham Duc Chinh: A computational homogenization approach for limit analysis of heterogeneous materials International Journal for Numerical Methods in Engineering (April 2017). [Pub ID : #2861]
5 Le Van Canh: Estimation of bearing capacity factors of cohesive-frictional soil using the cell-based smoothed finite element method Computers and Geotechnics (March 2017). [Pub ID : #2706]
6 Le Van Canh, Ngo Trung Chanh, Chu Quoc Thang: Yield design of reinforced concrete slabs using a numerical equilibrium formulation ASCE's Journal of Engineering Mechanics (February 2017). [Pub ID : #2768]
7 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Tran Cong Thanh: Displacement and equilibrium mesh-free formulation based on integrated radial basis functions for dual yield design Engineering Analysis with Boundary Elements 71: 92-100 (July 2016). [Pub ID : #2525]
8 Le Van Canh: Yield-stress based error indicator for adaptive quasi-static yield design of structures Computers and Structures 171: 1-8 (July 2016). [Pub ID : #2424]
9 Le Van Canh, T.D Tran, D.C Pham: Rotating plasticity and nonshakedown collapse modes for elastic-plastic bodies under cyclic loads International Journal of Mechanical Sciences 111: 55–64 (June 2016). [Pub ID : #2423]
10 L. Leonetti, Le Van Canh: Plastic collapse analysis of Mindlin-Reissner plates using a composite mixed finite element. International Journal for Numerical Methods in Engineering 105: 915–935 (March 2016). [Pub ID : #1913]

SCI-E journal papers (6) More...

1 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Chu Quoc Thang: The equilibrium cell-based smooth finite element method for shakedown analysis of structures. International Journal of Computational Methods 16(5): 1840013 (July 2019). [Pub ID : #4004]
2 Le Van Canh, Chu Quoc Thang: Plastic collapse analysis of Mindlin-Reissner plates using a stabilized mesh-free method International Journal of Computational Methods 13(1): 1650004(22) (February 2016). [Pub ID : #1914]
3 Nguyen Xuan Hung, Tran Vinh Loc, Thai Hoang Chien, Le Van Canh: Plastic collapse analysis of cracked structures using extended isogeometric elements and second-order cone programming. Theoretical and Applied Fracture Mechanics 72: 13-27 (August 2014). [Pub ID : #1652]
4 T. Nguyen-Thoi, P. Phung-Van, T. Rabczuk, H. Nguyen-Xuan, Le Van Canh: Free and forced vibration analysis using the n-sided polygonal cell-based smoothed finite element method (nCS-FEM). International Journal of Computational Methods (February 2013).10(1), 1340008 [Pub ID : #646]
5 T. Nguyen-Thoi, P. Phung-Van, T. Rabczuk, H. Nguyen-Xuan, Le Van Canh: An application of the ES-FEM in solid domain for dynamic analysis of 2D fluid-solid interaction problems. International Journal of Computational Methods (February 2013).10(1), 1340003 [Pub ID : #645]
6 Le Van Canh, H. Nguyen-Xuan, H. Askes, T. Rabczuk, T. Nguyen-Thoi: Computation of limit load using edge-based smoothed finite element method and second-order cone programming. International Journal of Computational Methods (February 2013).10(1), 1340004 [Pub ID : #644]

Domestic journal papers (7) More...

1 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Phan Duc Hung: A computational homogenization analysis of materials using the stabilized mesh-free method based on the radial basis functions. Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) - NUCE 14(1): 65-76 (January 2020). [Pub ID : #4172]
2 Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyễn Trung Kiên: Xác định đặc trưng hữu hiệu của vật liệu đa tinh thể dị hướng bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng 13(4): 129-138 (September 2019). [Pub ID : #4113]
3 Phước Văn Trung, Le Van Canh: Phân tích thích nghi động học dàn cầu thép chịu tải trọng lặp Tạp chí Xây dựng 2: 51-53 (February 2017). [Pub ID : #2883]
4 Võ Hồng Nhựt, Le Van Canh: Phân tích dàn thép ở trạng thái giới hạn dùng phương pháp tĩnh học Tạp chí Xây dựng 12: 108-111 (December 2016). [Pub ID : #2882]
5 Trinh Van Dan, Le Van Canh: Phân tích ổn định bờ sông Đồng Tháp bằng phương pháp phân tích giới hạn Tạp chí Xây dựng 9: 108-110 (September 2016). [Pub ID : #2881]
6 Le Van Canh, Ho Le Huy Phuc, Nguyen Thai Hoa: Airy-based equilibrium mesh-free method for static limit analysis of plane problems Vietnam Journal of Mechanics accepted (August 2015). [Pub ID : #1915]
7 Le Van Canh: Stabilized displacement and equilibrium meshfree models for for computation of collapse loads Journal of Science and Technology (November 2013).49 (5A), 127-136 [Pub ID : #524]

International conference papers (5) More...

1 Tran Trung Dung, Le Van Canh, Pham Duc Chinh: SMOOTHED FINITE ELEMENT METHOD FOR REDUCED SHAKEDOWN KINEMATIC FORMULATION. In proceedings of THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN COMPUTATIONAL MECHANICS ACOME, Phu Quoc 2017. (August 2017). [Pub ID : #2988]
2 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Chu Quoc Thang: The Equilibrium Cell-based Smooth Finite Element Method for Shakedown Analysis of Structures. In proceedings of 7th International Conference on Computational Methods. (August 2016). [Pub ID : #2621]
3 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh: Computation of Lower Bound Limit Load using Radial Point Interpolation Method. In proceedings of THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIPHYSICAL INTERACTION AND ENVIRONMENT. (March 2015). [Pub ID : #1889]
4 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh: Upper-bound limit analysis of plane problems using radial basis function based mesh-free method. In proceedings of The 2nd International Conference on Computational Science and Engineering, Ho-Chi-Minh City, Vietnam. (August 2014). [Pub ID : #1673]
5 Le Van Canh: An adaptive ES-FEM formulation for estimation of bearing capacity of strip footings. In proceedings of International Conference on Foundation and Soft Ground Engineering Challenges in Mekong Delta. Binh Duong New City –Vietnam: (June 2013). [Pub ID : #960]

Domestic conference papers (15) More...

1 Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyen Trung Kien: KỸ THUẬT ĐỒNG NHẤT HOÁ KẾT CẤU TẤM MỎNG CHỊU UỐN. In proceedings of Hội nghị Cơ Học Kỹ Thuật Toàn Quốc 2019 Viện Cơ Học, Hà Nội, 9/4/2019. ISBN 9786049138546. (April 2019). [Pub ID : #3954]
2 Ho Le Huy Phuc, Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Phan Duc Hung: A computational homogenization analysis of materials using the integrated radial basis functions-based meshless method. In proceedings of Hội nghị Cơ Học Kỹ Thuật Toàn Quốc 2019 Viện Cơ Học, Hà Nội, 9/4/2019. ISBN 9786049138546. (April 2019). [Pub ID : #3953]
3 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Tran Cong Thanh: Phân tích thích nghi bằng phương pháp không lưới iRBF. In proceedings of Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. ISBN 978-604-82-2028-0. (December 2017). [Pub ID : #3579]
4 Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyen Trung Kien: Xác định miền cường độ của vật liệu không đồng nhất sử dụng lý thuyết phân tích giới hạn và kỹ thuật đồng nhất hóa. In proceedings of Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. ISBN 978-604-82-2028-0. (December 2017). [Pub ID : #3578]
5 Tran Trung Dung, Le Van Canh, Pham Duc Chinh: Reduced Shakedown Kinematic Formulation Using Smoothed Finite Element Method and Second Order Cone Programming. In proceedings of Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. ISBN 978-604-82-2028-0. (December 2017). [Pub ID : #3577]
6 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Ngo Trung Chanh: A static shakedown formulation of structures using the node-based smoothed finite element method and second-order cone programming. In proceedings of Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. ISBN 978-604-82-2028-0. (December 2017). [Pub ID : #3576]
7 Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyen Trung Kien: Tính toán đồng nhất kết cấu tấm với phần tử đại diện 3D. In proceedings of Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Đà Nẵng, 03-05/08/2015. (August 2015). [Pub ID : #1919]
8 Ho Le Huy Phuc, Nguyen Anh Liem, Le Van Canh: Equilibrium formulation of limit and shakedown analysis using Element-Free Galerkin method. In proceedings of Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Đà Nẵng, 03-05/08/2015. (August 2015). [Pub ID : #1918]
9 Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyen Trung Kien: Phân tích giới hạn tấm dày 5 bậc tự do sử dụng phần tử ES-DSG3. In proceedings of The 12th National Conference on Solid Mechanics Da Nang, August 06-07th-2015. (August 2015). [Pub ID : #1917]
10 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh: A multiple basis functions based mesh-free method for lower bound limit analysis. In proceedings of The 12th National Conference on Solid Mechanics Da Nang, August 06-07th-2015. (August 2015). [Pub ID : #1916]

Book chapters (1) More...

1 Pham Duc Chinh, Le Van Canh, Tran Trung Dung: Shakedown and Plastic Collapse in Plane Stress Problems. (pp. 1-12). Springer, Berlin, Heidelberg (May 2018). [Pub ID : #3326]