Nguyễn Hoàng Phương's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI journal papers (1) More...

1 Le Van Canh, Ho Le Huy Phuc, Nguyen Hoang Phuong, Chu Quoc Thang: Yield design of reinforced concrete slabs using a rotation-free meshfree method. Engineering Analysis with Boundary Elements 50: 231–238 (January 2015). [Pub ID : #1651]

Domestic journal papers (1) More...

1 Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyễn Trung Kiên: Xác định đặc trưng hữu hiệu của vật liệu đa tinh thể dị hướng bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng 13(4): 129-138 (September 2019). [Pub ID : #4113]

International conference papers (1) More...

1 Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Ho Le Huy Phuc: Homogenization approach for representative laminate plate using Hsieh-Clough-Tocher element.. In proceedings of the International Conference on Computational Methods. ISBN 2374-3948. Scientech Publisher LLC, USA (August 2020). [Pub ID : #4221]

Domestic conference papers (2) More...

1 Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Nguyen Trung Kien: KỸ THUẬT ĐỒNG NHẤT HOÁ KẾT CẤU TẤM MỎNG CHỊU UỐN. In proceedings of Hội nghị Cơ Học Kỹ Thuật Toàn Quốc 2019 Viện Cơ Học, Hà Nội, 9/4/2019. ISBN 9786049138546. (April 2019). [Pub ID : #3954]
2 Ho Le Huy Phuc, Nguyen Hoang Phuong, Le Van Canh, Phan Duc Hung: A computational homogenization analysis of materials using the integrated radial basis functions-based meshless method. In proceedings of Hội nghị Cơ Học Kỹ Thuật Toàn Quốc 2019 Viện Cơ Học, Hà Nội, 9/4/2019. ISBN 9786049138546. (April 2019). [Pub ID : #3953]