Nguyễn Đình Hùng's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

Non-ISI journal papers (1) More...

1 Angeli Doliente Cabaltica, Nguyen Dinh Hung, Pham Nhan Hoa: Solid Waste Management Practices in the Street Food Sector in Thu Duc District, Ho Chi Minh City. Civil and Environmental Research 8(10): 105-120 (October 2016). [Pub ID : #2707]

Domestic journal papers (24) More...

1 Nguyen Dinh Hung, Nguyên Tuấn Đạt, Đoàn Hồng Lộc: Bê tông cường độ cao tự bảo dưỡng từ bên trong Tạp chí Giao thông Vận Tải (June 2019). [Pub ID : #3997]
2 Nguyen Dinh Hung, Vu Hong Nghiep, Nguyen Van Tam, Nhu Thi Lan Huong: Nghiên cứu thực nghiệm sửa chữa bản mặt cầu bằng cốt thép thường và bê tông tự đầm Tạp chí Giao thông Vận tải (January 2019). [Pub ID : #3996]
3 Tran Cao Thanh Ngoc, Le Huu Huy, Chu Quoc Thang, Nguyen Dinh Hung: Khả năng kháng cắt của dầm bêtông cốt FRP Xây Dựng - Bộ Xây Dựng (October 2018). [Pub ID : #3602]
4 Nguyen Dinh Hung, Duong Minh Quang: Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài cốt thép được bảo vệ bằng vữa cường độ cao đến khả năng chịu của dầm bê tông cốt thép thường Tạp chí Giao thông Vận Tải (August 2018). [Pub ID : #3454]
5 Nguyen Dinh Hung, Nguyen Thien Thanh, Pham Minh Hau, Trinh Tuan Cau: Nghiên cứu ảnh hưởng của cát giồng đến tro bay đến tính cơ lý của bê tông cho giao thông nông thôn Tạp chí Giao thông Vận tải (June 2018). [Pub ID : #3330]
6 Nguyen Dinh Hung, Đoàn Hồng Lộc: Nghiên cứu hàm lượng muội silic đến cường độ chịu nén và độ thấm clo của vữa cường độ cao Tạp chí Giao thông Vận tải (April 2018). [Pub ID : #3308]
7 Nguyen Dinh Hung, Trần Quốc Nghi: Nghiên cứu sửa chữa gia cường dầm bê tông cốt thép thường bằng cốt thép thường và vữa cường độ cao Tạp chí Giao thông Vận tải (April 2018). [Pub ID : #3307]
8 Phan Ngoc Thao, Nguyen Dinh Hung, Vu Hong Nghiep: Nghiên cứu bê tông sử dụng cát xay và tro bay cho công trình cầu giao thông ở Ninh Thuận Tạp Chí Giao thông Vận Tải (November 2017). [Pub ID : #3148]
9 Nguyen Dinh Hung, Pham Ngoc Hao, Vũ Hông Nghiệp: Ảnh hưởng của chiều cao gờ trong mối nối cốt thép thường bằng ống thép trụ tròn bơm vữa cường độ cao Tạp chí giao thông vận tải (November 2017). [Pub ID : #3147]
10 Vũ Hồng Nghiệp, Nguyen Dinh Hung: PHÂN TÍCH PHẦN TỬ HỮU HẠN PHI TUYẾN CHO KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP VÀ THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG Tạp Chí Giao thông Vận tải (October 2017). [Pub ID : #3128]