Chu Quốc Thắng's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI journal papers (4) More...

1 Le Van Canh, Ngo Trung Chanh, Chu Quoc Thang: Yield design of reinforced concrete slabs using a numerical equilibrium formulation ASCE's Journal of Engineering Mechanics (February 2017). [Pub ID : #2768]
2 Le Van Canh, Nguyen Hoang Phuong, Chu Quoc Thang: A curvature smoothing Hsieh-Clough-Tocher element for yield design of reinforced concrete slabs Computers and Structures 52: 59-65 (May 2015). [Pub ID : #1885]
3 Le Van Canh, Ho Le Huy Phuc, Nguyen Hoang Phuong, Chu Quoc Thang: Yield design of reinforced concrete slabs using a rotation-free meshfree method. Engineering Analysis with Boundary Elements 50: 231–238 (January 2015). [Pub ID : #1651]
4 Huu-Thanh Nguyen, Chu Quoc Thang, Seung-Eock Kim: Fatigue analysis of a pre-fabricated orthotropic steel deck for light-weight vehicles. Journal of Constructional Steel Research 67(4): 647–655 (April 2011). [Pub ID : #2271]

SCI-E journal papers (3) More...

1 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Chu Quoc Thang: The equilibrium cell-based smooth finite element method for shakedown analysis of structures. International Journal of Computational Methods 16(5): 1840013 (July 2019). [Pub ID : #4004]
2 Tinh-Nghiem Doan-Ngoc, Xuan-Lam Dang, Chu Quoc Thang, Richard J. Balling, Cuong Ngo-Huu: Second-order plastic-hinge analysis of planar steel frames using corotational beam-column element JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH 121: 413–426 (June 2016). [Pub ID : #2390]
3 Le Van Canh, Chu Quoc Thang: Plastic collapse analysis of Mindlin-Reissner plates using a stabilized mesh-free method International Journal of Computational Methods 13(1): 1650004(22) (February 2016). [Pub ID : #1914]

Non-ISI journal papers (8) More...

1 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Angeli Doliente Cabaltica: P-Delta Dynamic Analysis of Structures Equipped with Viscous Fluid Dampers Considering Soil-Structure Interaction. ARPN Journal of Science and Technology 7(2): 39-46 (November 2017). [Pub ID : #3130]
2 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Hoang Cong Duy: 20 Story Steel Buildings Equipped with Viscous Fluid Dampers Optimized in Placement Considering P-Delta Dynamic Analysis and Soil-Structure Interaction. ARPN Journal of Science and Technology 7(2): 19-29 (November 2017). [Pub ID : #3129]
3 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: Configuration Optimum for Viscous Fluid Dampers in General Approach. ARPN Journal of Science and Technology 6(3): 96-102 (March 2016). [Pub ID : #2422]
4 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Ong Hoang Truc Giang: Dynamic Analysis of buildings equipped with Viscous Fluid Dampers by using General Approach. ARPN Journal of Science and Technology 5(11): 569-578 (November 2015). [Pub ID : #2403]
5 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Ong Hoang Truc Giang: OPTIMAL PLACEMENT OF VISCOUS FLUID DAMPERS FOR BUILDING SEISMIC RESISTANCE. ARPN Journal of Science and Technology 5(8): 377-388 (August 2015). [Pub ID : #2182]
6 Angeli Doliente Cabaltica, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: Structural Control of Benchmark Buildings Equipped with Variable Stiffness Devices and Viscous Fluid Dampers. ARPN Journal of Science and Technology 4(5): 295-304 (May 2014). [Pub ID : #1602]
7 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, LE MINH THANH: Analysis of dynamic responses of inelastic structures equipped with passive control fluid viscous dampers. ARPN Journal of Science and Technology 4(2): 76-85 (February 2014). [Pub ID : #1600]
8 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: Hybrid Structural Control of the 20-Story Benchmark Structure. ARPN Journal of Science and Technology (June 2013).VOL. 3, NO. 6, pp.654-661 [Pub ID : #961]

Domestic journal papers (12) More...

1 Tran Cao Thanh Ngoc, Le Huu Huy, Chu Quoc Thang, Nguyen Dinh Hung: Khả năng kháng cắt của dầm bêtông cốt FRP Xây Dựng - Bộ Xây Dựng (October 2018). [Pub ID : #3602]
2 Nguyen Hoang Son, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: Phân tích động lực học khung không gian với móng cọc trên nền đất không đồng nhất Tạp chí Xây dựng (September 2018). [Pub ID : #3705]
3 Đặng Văn Út, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU THÉP 9 TẦNG XÉT ĐẾN TƯƠNG TÁC GIỮA KẾT CẤU VÀ MÓNG CỌC CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT Tạp chí Xây dựng 7(7): (July 2016). [Pub ID : #2642]
4 Phan Bảo Duy, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC PHI TUYẾN HÌNH HỌC VÀ VẬT LIỆU KẾT CẤU ĐƯỢC TRANG BỊ HỆ CẢN Tạp chí Xây Dựng 7(7): (July 2016). [Pub ID : #2641]
5 HUYNH LE EM, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: Tối ưu hóa vị trí hệ cản VFD cho công trình chịu tải trọng động đất Tạp chí xây dựng 9(2015): 34-37 (September 2015). [Pub ID : #2249]
6 Chu Quoc Thang, Trần Đăng Khải, Vu Xuan Bach, Tran Cao Thanh Ngoc: Đánh giá ảnh hưởng của độ cứng đất nền đối với công trình nhà cao tầng dưới tác dụng của tải trọng động đất Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng (September 2014). [Pub ID : #1719]
7 Chu Quoc Thang, Phạm Văn Lê Cường, Vu Xuan Bach, Tran Cao Thanh Ngoc: Phân tích ứng xử kết cấu nằm trên nền dốc khi chịu tải trọng động đất Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng (August 2014). [Pub ID : #1718]
8 Hoàng Công Duy, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: Đáp ứng động lực học kết cấu sử dụng hệ cản chất lỏng nhớt được điều khiển bị động với mô hình General Aproach Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng 5: (May 2014). [Pub ID : #1603]
9 Lê Minh Thành, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: Điều khiển dao động công trình phi tuyến vật liệu với hệ cản chất lỏng nhớt Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng 3: (March 2014). [Pub ID : #1606]
10 Pham Nhan Hoa, Lê Minh Thành, Chu Quoc Thang: GIẢM CHẤN CHO KẾT CẤU 20 TẦNG CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT BẰNG HỆ CẢN CHẤT LỎNG NHỚT ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN BỊ ĐỘNG KHI XÉT ĐẾN PHI TUYẾN VẬT LIỆU Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (January 2014). [Pub ID : #1315]

International conference papers (3) More...

1 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Chu Quoc Thang: The Equilibrium Cell-based Smooth Finite Element Method for Shakedown Analysis of Structures. In proceedings of 7th International Conference on Computational Methods. (August 2016). [Pub ID : #2621]
2 Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Tran Cao Thanh Ngoc: STRUCTURAL CONTROL OF BENCHMARK BUILDINGS EQUIPPED WITH VARIABLE STIFFNESS DEVICES AND VISCOUS FLUID DAMPERS. In proceedings of THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN COMPUTATIONAL MECHANICS. (August 2012). [Pub ID : #2262]
3 Chu Quoc Thang, VO NGOC THANG, Pham Nhan Hoa: Hybrid Control of non-linear structures with controlled stiffness devices and viscous fluid dampers combined. In proceedings of International Symposium on Dynamics and Control. SCIENCE AND TECHNICS PUBLISHING HOUSE (January 2012). [Pub ID : #2261]

Domestic conference papers (3) More...

1 Nguyễn Xuân Khánh, Bùi Quốc Tính, Chu Quoc Thang, Nguyễn Ngọc Tấn: Phân tích dao động dầm Cantilever bằng phương pháp không lưới RPIM. In proceedings of Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ XI. Tp HCM: (November 2013). [Pub ID : #1142]
2 Ho Le Huy Phuc, Le Van Canh, Chu Quoc Thang: Tính toán cận trên tải giới hạn tấm sàn BTCT dùng phương pháp EFG. In proceedings of Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ XI. Tp HCM: (November 2013). [Pub ID : #1140]
3 Ngô Trung Chánh, Le Van Canh, Chu Quoc Thang: Phân tích giới hạn cận dưới tấm sàn bêtông cốt thép dùng phần tử Morley và tiêu chuẩn Nielsen. In proceedings of Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ XI. Tp HCM: (November 2013). [Pub ID : #1138]