Lưu Trường Văn's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI journal papers (1) More...

1 Soo-Yong Kim, Kiet Nguyen Tuan, Jae Do Lee, Hai Pham, Luu Truong Van: Cost Overrun Factor Analysis for Hospital Projects in Vietnam. KSCE Journal of Civil Engineering 22(1): 1-11 (January 2018). [Pub ID : #3187]

SCI-E journal papers (1) More...

1 Soo-Yong Kim, Kiet Nguyen Tuan, Luu Truong Van: Delay Factor Analysis for Hospital Projects in Vietnam. KSCE Journal of Civil Engineering 20(2): 519-529 (March 2016). [Pub ID : #2378]

Non-ISI journal papers (2) More...

1 Luu Truong Van, Nguyen Minh Sang, Nguyen Thanh Viet: Conceptual model of delay factors affecting government construction projects. ARPN Journal of Science and Technology 5(2): 92-100 (February 2015). [Pub ID : #1773]
2 Dao Trung nghiem, Luu Truong Van, Nguyen Thanh Viet, Nguyen Hoai Nghia: Conceptual Model of Critical Factors Affecting Performance of Construction Sites in Vietnam. ARPN Journal of Science and Technology 5(1): 42-49 (January 2015). [Pub ID : #1769]

Scopus journal papers (1) More...

1 Soo-Yong Kim, Yeon-San Lee, Viet Thanh Nguyen, Luu Truong Van: Barriers to Applying Value Management in the Vietnamese Construction Industry. Journal of Construction in Developing Countries 21(2): 55-80 (October 2016). [Pub ID : #2878]

Domestic journal papers (71) More...

1 Nguyễn Minh Tâm, Luu Truong Van: The model of factors affecting cost overrun of seaport projects in Vietnam Vitenam Journal of Contsruction 7(57): 69-72 (July 2018). [Pub ID : #3582]
2 Dang Quoc Thai, Luu Truong Van: Thiết lập mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro của các dự án xây dựng nông thôn mới tại Bến Tre Vietnam Journal of Construction 5(2018): 17-19 (May 2018). [Pub ID : #3345]
3 Tô Đình Chương, Luu Truong Van: Xác định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự thất bại của việc quản lý các bên liên quan cho các dự án trường học tại Tp.HCM. XÂY DỰNG (Tạp chí Xây Dựng VN trực thuộc Bộ XD) 2018(5): 115-117 (May 2018). [Pub ID : #3322]
4 Nguyễn Viên Minh, Luu Truong Van: Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấm dứt hợp đồng xây dựng do vi phạm hợp đồng tại tp.HCM. XÂY DỰNG (Tạp chí Xây Dựng VN) 2018(4): 123-125 (April 2018). [Pub ID : #3321]
5 Nguyễn Minh Tâm, Luu Truong Van: Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến vượt chi phí các dự án đầu tư xây dựng cảng biển Việt Nam. XÂY DỰNG 4(2018): 54-57 (April 2018). [Pub ID : #3312]
6 Luu Truong Van, Nguyen Minh Luan: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của công nhân làm việc tại các công trường ở Quận 2 TP.HCM Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder) 2018(316): 33-38 (February 2018). [Pub ID : #3180]
7 Luu Truong Van, Chau Doan Quang Vinh: Các giải pháp nâng cao sự hài lòng trong công việc của các kỹ sư đang làm việc tại Ban QLDA Sở Y Tế TP.HCM Tạp chí Người Xây Dựng (The Builder) 2018(315): 16-21 (January 2018). [Pub ID : #3179]
8 Nguyen Minh Luan, Luu Truong Van: Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của công nhân làm việc tại các công trường ở quận 2 – tp.HCM Xây Dựng (Tạp chí Xây Dựng Việt Nam) 56(6): 31-33 (June 2017). [Pub ID : #3016]
9 Lê Văn Hùng, Luu Truong Van: Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả trong công việc của công nhân trong thi công nhà cao tầng tại Xây Dựng (Vietnam Journal of Construction) 56(5): 171-173 (May 2017). [Pub ID : #2892]
10 Nguyễn Minh Hùng, Luu Truong Van: Nhận dạng các rào cản trong việc phát triển công trình xanh tại Việt Nam (Identifying obstacles in development of green building in Vietnam) Xây Dựng (Vietnam Journal of Construction) 56(5): 186-188 (May 2017). [Pub ID : #2890]

International conference papers (9) More...

1 Hai Pham, Soo-Yong Kim, Luu Truong Van, Lam Phu Son: Causal relationships among factors affecting the buildability in executing construction projects in Vietnam.. In proceedings of International Conference on Advanced Technology Innovation 2017 (ICATI 2017). Samui, Thailand: Proceedings of Engineering and Technology Innovation (June 2017). [Pub ID : #2910]
2 Tran Dinh Thanh Tung, Veerasak Likhitruangsilp, Luu Truong Van: FINANCIAL RISK ANALYSIS FOR SEA PORT PROJECTS IN VIETNAM.. In proceedings of 3rd International Conference on Civil and Building Engineering Informatics & 2017 Conference on Computer Applications in Civil and Hydraulic Engineering (ICCBEI & CCACHE). GisNTU Convention Cente - B1, No.85, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan: ICCBEI & CCACHE Organizing Committee (April 2017). [Pub ID : #2877]
3 Luu Truong Van, Viên Đức Thịnh, Nguyễn Tuấn Kiệt, Soo-Yong Kim: Research Model Of Factors Affecting 110kv Transmission Grid Project Cost Of Southern Power Corporation. In proceedings of THE 2016 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICATSD2016). Ho Chi Minh City, Vietnam: (August 2016). [Pub ID : #2569]
4 Soo-Yong Kim, Nguyen Tuan Kiet, Luu Truong Van: REGRESSION MODEL PREDICTING COST CONTINGENCY FOR PRIVATE PROJECTS IN VIETNAM.. In proceedings of The 14th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-14). ISBN 978-604-82-1684-9. Sheraton Saigon Hotel, Ho Chi Minh City, VN: Construction Publishing House (Nhà xuất bản Xây Dựng) (January 2016). [Pub ID : #2371]
5 Soo-Yong Kim, Yong Han Ahn, Viet Thanh Nguyen, Luu Truong Van, Kiet Nguyen-Tuan: EXPLORING FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF THE WATER SUPPLY PROJECT IN VIETNAM.. In proceedings of The 14th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-14). ISBN 978-604-82-1684-9. Sheraton Saigon Hotel, Ho Chi Minh City, VN: Construction Publishing House (Nhà xuất bản Xây Dựng) (January 2016). [Pub ID : #2370]
6 Soo-Yong Kim, Viet Thanh Nguyen, Luu Truong Van: Delay Factors Affecting the Completion of the Government Construction Projects in Vietnam.. In proceedings of The 6th International Conference on Construction Engineering and Project Management (ICCEPM-2015). ISBN 978-89-954572-6-9. Paradise Hotel, Busan, Korea: Korea Institute of Construction Engineering and Management (KICEM) (October 2015). [Pub ID : #2369]
7 Soo-Yong Kim, Kiet Nguyen Tuan, Luu Truong Van, Tam Thuong Le: Project Cost Management in Construction Industry in Ho Chi Minh City.. In proceedings of The 6th International Conference on Construction Engineering and Project Management (ICCEPM-2015). ISBN 978-89-954572-6-9. Paradise Hotel, Busan, Korea: Korea Institute of Construction Engineering and Management (KICEM) (October 2015). [Pub ID : #2368]
8 Luu Truong Van, Soo-Yong Kim, Nguyen-The-Thanh Pham, Thanh-Long Nguyen, Tuan-Kiet Nguyen: Critical Factors Causing Delay on State-Funded Construction Projects in Vietnam.. In proceedings of The 6th International Conference on Construction Engineering and Project Management (ICCEPM). ISBN 978-89-954572-6-9. Paradise Hotel, Busan, Korea: Korea Institute of Construction Engineering and Management (KICEM) (October 2015). [Pub ID : #2367]
9 Jae-Doo Lee, Soo-Yong Kim, Nguyen Tuan Kiet, Luu Truong Van: Key atttitude indicators (KAIs) to measure attitude of contractors in Vietnam.. In proceedings of The 16th International Society for Business Innovation and Technology Management Conference. Grand Mirage Resort, Bali, Indonesia: International Society for Business Innovation and Technology Management (ISBITM) (January 2015). [Pub ID : #1756]

Books (1) More...

1 Luu Truong Van, Nguyen Thanh Viet: VE-Phương pháp nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí. Nhà xuất bản Xây Dựng (April 2017). [Pub ID : #2875]