Phạm Ngọc's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

Domestic journal papers (8) More...

1 Pham Ngoc: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC HỌC TRONG HỆ THỐNG SÔNG TP. HỒ CHÍ MINH Người Xây Dựng (August 2019). [Pub ID : #4020]
2 Pham Ngoc: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NƯỚC MƯA THEO HƯỚNG BỀN VỮNG CHO TP. HỒ CHÍ MINH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI QUẬN 12 Người Xây dựng (August 2019). [Pub ID : #4019]
3 Nguyen Thi Thanh Nguyet, Pham Ngoc, Nguyen Thi Bay: ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SẠT LỞ BỜ SÔNG BẰNG CHỈ SỐ BEHI HIỆU CHỈNH: ỨNG DỤNG CHO KHU VỰC NGÃ BA SÔNG HẬU VÀ VÀM NAO The Builder (August 2018). [Pub ID : #3452]
4 Pham Ngoc: Thực trạng và các giải pháp quản lý rủi ro sạt lở bờ sông phục vụ phát triển bền vững đô thị ven sông, thích ứng với biến đổi khí hậu cho Tp. Hồ Chí Minh The Builder (June 2017). [Pub ID : #2915]
5 Pham Ngoc, Tô Văn Thanh: Đánh giá thành tựu và tồn tại của hệ thống kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long Xuyên sau hơn 15 năm vận hành Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (November 2015). [Pub ID : #2442]
6 Pham Thi Hoa, Nguyen Van Lap, Pham Van Kim Ngoc, Pham Ngoc: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHIẾT XUẤT LỤC BÌNH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI. Tạp Chí Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (16)(September 2015). [Pub ID : #2140]
7 Thanh L Nguyen, Pham Ngoc, Pham Thi Hoa: Vermicomposting of textile sludge using Perionyx excavates. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường 49: (June 2015). [Pub ID : #1884]
8 Pham Ngoc: Đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng đến tình trạng ngập lụt thành phố Cần Thơ Người Xây Dựng (283)27-31 (June 2015). [Pub ID : #1883]

International conference papers (6) More...

1 Pham Ngoc, Angeli Doliente Cabaltica, Pham Thi Hoa: Feasibility of low impact development measures to mitigate inundation in tidal – impacted urban area: A case in Ho Chi Minh City, Vietnam. In proceedings of Regional Conference in Civil Engineering & Sustainable Development Goals in Higher Education Institutions (RCCE SDG 2020). ISBN https://doi.org/10.1088/1757-899X/1153/1/012005. IOP Publisher (January 2021). [Pub ID : #4239]
2 Pham Ngoc, Nguyen Thi Bay, Nguyen Thi Quynh Nga: Riss assessment of sea level rising to river bank erosion using hydraulic approach: a case study of Mekong river, Vietnam. In proceedings of International Symposium on Lowland Technology 2018. ISBN 978-604-82-2483-7. Construction Publishing House (September 2018). [Pub ID : #3620]
3 Tra Nguyen Quynh Nga, Lieou Kien Chinh, Tran Thi Kim, Ngo Nam Thinh, Pham Ngoc, Nguyen Thi Bay: Nghiên cứu lập bản đồ hiểm họa sạt lở bờ cho các sông chính khu vực TPHCM dưới tác động của BĐKH. In proceedings of Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về nghiên cứu Biển, cửa sông và Bãi bồi. ISBN 978-604-73-5521-1. VNU-HCM (November 2017). [Pub ID : #3131]
4 Hoang Nhat Truong, Pham Ngoc, Nguyen Thi Bay: The assessment of erosion risks in Soai Rap river in sea level rise conditions.. In proceedings of The 3rd International Conference on Environmental Pollution, Restoration and Management. Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành – ICISE, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định: (March 2017). [Pub ID : #2949]
5 La Vinh Trung, Pham Ngoc: Establishment of bank erosion hazard map based on filed investigation in the downstream of Dongnai-Saigon basin.. In proceedings of Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts, and Rivers 2016. ISBN 978-604-73-4623-3. No. 2, Truong Sa, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam: Vietnam National University - Ho Chi Minh City (September 2016). [Pub ID : #2760]
6 Pham Ngoc, Pham Thi Hoa, To Van Thanh: A review of flood control system in Long Xuyen Quadrangle, Mekong Delta, Vietnam. In proceedings of 19th Congress of the Asia and Pacific Division of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Reseach. ISBN 978-604-82-1383-1. (September 2014). [Pub ID : #1731]

Domestic conference papers (3) More...

1 Pham Ngoc, Nguyen thi Thanh Nguyet, Nguyen thi Bay: Nghiên cứu đánh giá nguy cơ sạt lở bờ sông tại khu vực ngã ba Sông Hậu và Vàm Nao. In proceedings of Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. ISBN 978-604-913-837-9. Khoa hoc Tu nhien va Cong nghe (July 2019). [Pub ID : #3896]
2 Pham Ngoc, Ngo Thi Thanh Binh: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kiểm soát ngập bền vững cho các khu vực đô thị mới, phía nam Tp. Hồ Chí Minh. In proceedings of Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. ISBN 978-604-913-837-9. Khoa hoc Tu nhien va Cong nghe (July 2019). [Pub ID : #3895]
3 Mai Duc Tran, Pham Ngoc, Hoang Van Huan: Giải pháp kiểm soát ngập lụt cho thành phố Nha Trang, hướng tới phát triển đô thị bền vững. In proceedings of Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc 2014. (July 2015). [Pub ID : #1805]