Phạm Thị Hoa's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI journal papers (2) More...

1 Pham Thi Hoa, Koichi Suto, Chihiro Inoue: Trichloroethylene transformation in aerobic pyrite suspension: Pathways and kinetic modelling. Environmental Science & Technology 43(17): 6744-6749 (January 2009). [Pub ID : #2978]
2 Pham Thi Hoa, Masashi Kitsuneduka, Junko Hara, Koichi Suto, Chihiro Inoue: Trichlororthylene Transformation by Natural Mineral Pyrite: The deciding role of Oxygen. Environmental Science & Technology 42(19): 7470-7475 (January 2008). [Pub ID : #2977]

SCI-E journal papers (1) More...

1 Pham Thi Hoa, Chihiro Inoue: Chlorinated benzenes and benzene degradation in aerobic pyrite suspension. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 45(1): 115-125 (March 2019). [Pub ID : #3650]

Domestic journal papers (9) More...

1 Pham Thi Hoa, Vo Thi Thu Thao: EVALUATION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF GRAM – NEGATIVE BACTERIA ISOLATED FROM DONG NAI RIVER. Journal of Agricultural Science and Technology (6)78-86 (December 2017). [Pub ID : #3352]
2 Pham Thi Hoa, Ngo Nguyen Vu, Tran Thi Phuong Linh: EVALUATING THE ANTI-BACTERIAL ACTIVITY OF MYCELIUM EXTRACT FROM DIFFERENT WOOD-DECAY-FUNGUS SPECIES COLLECTED IN SOUTHERN VIETNAM Vietnam Journal of Biotechnology 15(4): 711-720 (November 2017). [Pub ID : #3351]
3 Pham Thi Hoa: Nghiên cứu hiệu quả của phân hủy kỵ khí bùn thải thủy sản Người Xây Dựng (7)62-68 (July 2017). [Pub ID : #3158]
4 Ngo Nguyen Vu, Pham Van Kim Ngoc, Pham Thi Hoa: ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THREE WILD WOOD-DECAYING FUNGI IN SOUTHERN VIETNAM TOWARD VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS BACTERIUM IN AQUACULTURE WASTEWATER Journal of Biotechnology 14(4): 705-712 (December 2016). [Pub ID : #3122]
5 Phan Cong Hoang, Pham Van Kim Ngoc, Pham Thi Hoa: Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến quá trình phân hủy kỵ khí rác thải hữu cơ Tạp chí Phát triển Khoa Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Tp. HCM (4)(November 2016). [Pub ID : #2976]
6 Pham Thi Hoa, Nguyen Van Lap, Pham Van Kim Ngoc, Pham Ngoc: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHIẾT XUẤT LỤC BÌNH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI. Tạp Chí Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (16)(September 2015). [Pub ID : #2140]
7 Thanh L Nguyen, Pham Ngoc, Pham Thi Hoa: Vermicomposting of textile sludge using Perionyx excavates. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường 49: (June 2015). [Pub ID : #1884]
8 Pham Thi Hoa: Nghiên cứu phân tích tính khả thi của giải pháp thoát nước và xử lý nước thải phân tán cho huyện Bình Chánh, Tp. HCM bằng phương pháp phân tích lợi ích chi phí Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi (25)(February 2015). [Pub ID : #2974]
9 Pham Thi Hoa: Hydroxyl radical generation during oxidation reactions of pyrite (FeS2) Tạp chí Khoa Học kỹ thuật Thủ Lợi và Môi trường (35)164-170 (November 2011). [Pub ID : #2975]

International conference papers (7) More...

1 Pham Ngoc, Angeli Doliente Cabaltica, Pham Thi Hoa: Feasibility of low impact development measures to mitigate inundation in tidal – impacted urban area: A case in Ho Chi Minh City, Vietnam. In proceedings of Regional Conference in Civil Engineering & Sustainable Development Goals in Higher Education Institutions (RCCE SDG 2020). ISBN https://doi.org/10.1088/1757-899X/1153/1/012005. IOP Publisher (January 2021). [Pub ID : #4239]
2 Thai Thanh Tan, Pham Thi Hoa: EVALUATION ABILITY OF MYCOFILTRATION TO TREAT AQUACULTURE WASTE WATER. In proceedings of International Symposium on Lowland Technology 2018. ISBN 9786048224837 . (September 2018). [Pub ID : #4018]
3 Le Dieu Khanh Duong, Pham Thi Hoa: Phytoremediation of aquaculture wastewater using cyperus alternifolius and neptunia oleracea aquatic plants. In proceedings of International Symposium on Lowland Technology 2018. ISBN 9786048224837 . (September 2018). [Pub ID : #4017]
4 Pham Ngoc, Pham Thi Hoa, To Van Thanh: A review of flood control system in Long Xuyen Quadrangle, Mekong Delta, Vietnam. In proceedings of 19th Congress of the Asia and Pacific Division of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Reseach. ISBN 978-604-82-1383-1. (September 2014). [Pub ID : #1731]
5 Pham Thi Hoa: Treatment of nitrogen pollution in aquaculture wastewater by addition of carbon source. In proceedings of 19th Congress of the Asia and Pacific Division of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Reseach. ISBN 978-604-82-1383-1. Construction Publishing House (September 2014). [Pub ID : #1506]
6 Jane M. Fraser, Alejandro Teran, Pham Thi Hoa: Paths to Accreditation. In proceedings of 121st ASEE Anual Conference & Exposition, Indianapolis, IN, USA. (June 2014). [Pub ID : #1509]
7 Pham Thi Hoa, Junko Hara, Koichi Suto, Chihiro Inoue: Transformation of Chlorobenzene by pyrite under aerobic condition.. In proceedings of 6th International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds. ISBN 1-57477-163-9. Battelle, Columbus, OH (May 2008). [Pub ID : #2972]

Domestic conference papers (3) More...

1 Lê Phan Ngọc Yến Trân, Pham Thi Hoa: NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN HÓA NITƠ VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA QUẦN THỂ TẢO TRONG AO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN DO SỰ BỔ SUNG CARBON. In proceedings of Hội nghị Khoa Học và Công Nghệ Lần Thứ 2 "Tài Nguyên, Năng Lượng và Môi trường vì sự phát triển bền vững". ISBN 978-604-73-2811-6. (October 2014). [Pub ID : #1528]
2 Trần Vũ Thanh Diệp, Pham Thi Hoa: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LOẠI TRỪ KIM LOẠI NẶNG NIKEN TRONG BÙN THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI TRÙN QUẾ PERIONYX EXCAVATUS. In proceedings of Hội nghị Khoa Học và Công Nghệ Lần Thứ 2 "Tài Nguyên, Năng Lượng và Môi trường vì sự phát triển bền vững". ISBN 978-604-73-2811-6. Nhà Xuất Bản ĐHQG Tp. HCM (October 2014). [Pub ID : #1510]
3 Pham Thi Hoa, Koichi Suto, Chihiro Inoue: Degradation of Chlorinated Hydrocarbons by Natural Mineral Pyrite. In proceedings of Japan-Vietnam Estuary Workshop. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam: Journal of Water Resources and Environmental Engineering (August 2007). [Pub ID : #2973]