Nguyễn Ngọc Duy Phương's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SSCI journal papers (1) More...

1 Mai Ngoc Khuong, Nguyen Ngoc Duy Phuong, Nguyen Thi Minh Phuong: International Tourists’ Loyalty to Ho Chi Minh City Destination—A Mediation Analysis of Perceived Service Quality and Perceived Value.. Sustainability 11(5447): 1-16 (October 2019). [Pub ID : #4120]

Non-ISI journal papers (6) More...

1 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Le Thi Huyen Trang: KEY DETERMINANTS AND EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE’S INTENTION TO STAY: A PLS-SEM APPROACH. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 8: 1277-1284 (September 2019). [Pub ID : #3820]
2 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Le Thi Huyen Trang: KEY DETERMINANTS AND EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE’S INTENTION TO STAY: A PLS-SEM APPROACH. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 8: 1277-1284 (September 2018). [Pub ID : #3824]
3 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Nguyen Le Minh Anh: The Effects of Product Recall Management on Customer Attitude: The Mediating Role of Brand Reputation International Journal of Latest Engineering and Management Research 3(6): 124-131 (June 2018). [Pub ID : #3338]
4 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Tran Thi Dai Trang: Repurchase intention: The effect of service quality, system quality, information quality, and customer satisfaction as mediating role: A PLS approach of M-commerce ride hailing service in Vietnam Marketing and Branding Research 2(5): 78-91 (April 2018). [Pub ID : #3621]
5 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Huynh Quoc Tuan: Examining The Structural Relationships of Destination Image, Environmental Landscape, Infrastructure, Price, Financial Risk, Tourist Satisfaction and Destination Loyalty International Journal of Applied Business and Economic Research 16(1): 113-120 (April 2018). [Pub ID : #3301]
6 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Nguyen Duy Long: Key Determinants and the Effects of Perceived Value on E-Commerce Repurchase Intention in Vietnam. Global Journal of Emerging Trends in e-Business, Marketing and Consumer Psychology (GJETeMCP) 3(1): 367-377 (August 2017). [Pub ID : #3274]

Scopus journal papers (3) More...

1 Le Nguyen Thanh Dong, Nguyen Ngoc Duy Phuong: Organizational Justice, Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior in Higher Education Institutions: A Research Proposition in Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business 5(3): 113-119 (September 2018). [Pub ID : #3731]
2 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Mai Ngoc Khuong, Le Huu Phuc, Le Nguyen Thanh Dong: The Effect of Two-Dimensional Factor on Municipal Civil Servants’ Job Satisfaction and Public Policy Implications. Journal of Asian Finance, Economics and Business 5(3): 133-142 (September 2018). [Pub ID : #3730]
3 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Nguyen Tien Dat, Tran Quoc Cuong: On Application of Partial Least Square Structural Equation Modeling in Understanding Customer Purchase Intention of Supplementary Food Global and Stochastic Analysis 5(6): 383-394 (June 2018). [Pub ID : #3337]

Domestic journal papers (16) More...

1 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Huynh Thuy Thuy Linh: Đo lường cung ứng dịch vụ hành chính công cấp Quận theo kinh nghiệm thực tiễn của Doanh nghiệp và người dân Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh Vietnam Trade and Industry Review 3(3): 105-110 (March 2019). [Pub ID : #3832]
2 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Dao Thu Huong: Đo lường động lực phụng sự công của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Phước Vietnam Trade and Industry Review 3(3): 93-98 (March 2019). [Pub ID : #3831]
3 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Trần Thị Việt Anh: Hàm ý chính sách nâng cao động lực làm việc của cán bộ công chức Sở tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Vietnam Trade and Industry Review 16(12): 132-139 (December 2018). [Pub ID : #3830]
4 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Phung Van Cuong: Mối quan hệ giữa động lực phụng sự công, sự hài lòng công việc, nhận diện của tổ chức và hành vi công dân trong tổ chức khu vực công: Nghiên cứu tại Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng Vietnam Trade and Industry Review 16(12): 117-123 (December 2018). [Pub ID : #3829]
5 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Nguyen Tien Chi: Hàm ý chính sách nâng cao động lực làm việc của cán bộ, công chức và người lao động tại nhà máy Z735 Quân khu 7 Vietnam Trade and Industry Review 8(5): 271-278 (November 2018). [Pub ID : #3833]
6 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Nguyen Manh Viet: Ứng dụng mô hình SERVQUAL đo lường mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ cảm nhận và sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân đối với dịch vụ Công tại Huyện Đa Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng Vietnam Trade and Industry Review 16(12): 206-213 (November 2018). [Pub ID : #3828]
7 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Vũ Thị Hương: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân - Nghiên cứu tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Khu vực tỉnh Lâm Đồng Vietnam Trade and Industry Review 14(11): 278-284 (November 2018). [Pub ID : #3827]
8 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Pham Thai Son: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên ngân hàng - Nghiên cứu tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Khu vực tỉnh Lâm Đồng Vietnam Trade and Industry Review 14(11): 289-294 (November 2018). [Pub ID : #3826]
9 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Nguyen Van Nam: Đo lường cung ứng dịch vụ công cấp quận theo kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp và người dân: Hàm ý thực thi chính sách. Vietnam Trade and Industry Review 7(5): 218 - 224 (May 2018). [Pub ID : #3319]
10 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Đặng Trần Quang Tuấn, Nguyễn Bảo Vi: Gắn kết tổ chức trong thời kỳ hội nhập: Nghiên cứu bối cảnh ngành Công nghiệp Dệt may. Vietnam Trade and Industry Review 6(4): 213-219 (April 2018). [Pub ID : #3320]

International conference papers (13) More...

1 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Nguyen Nhat Minh: PERSPECTIVES IN USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN UNIVERSITY.. In proceedings of The 1st International Conference on Economics, Business and Tourism. ISBN 978-604-73-7056-6. (June 2019). [Pub ID : #3823]
2 Nguyen Thi Minh Phuong, Nguyen Ngoc Duy Phuong: A CRITICAL REVIEW OF INTER-ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS AND ITS APPLICATION IN TOURISM INDUSTRY.. In proceedings of The 1st International Conference on Economics, Business and Tourism. ISBN 978-604-73-7056-6. (June 2019). [Pub ID : #3822]
3 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Ly Thien Luan: WHAT IS INTERDEPENDENCE RELATIONSHIP OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION?.. In proceedings of The 1st International Conference on Economics, Business and Tourism. ISBN 978-604-73-7056-6. (June 2019). [Pub ID : #3821]
4 Nguyen Thi Huong Thanh, Nguyen Ngoc Duy Phuong: Exploring customer satisfaction in fast food industry: A descriptive analysis. In proceedings of Global Conference on Business, Hospitality and Tourism Research. ISBN 978-1-7321275-2-4. (October 2018). [Pub ID : #3622]
5 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Mai Ngoc Khuong, Thai Hoang Quoc, Le Nguyen Thanh Dong: Ethical Leadership, Organizational Justice and Supporting Environment on Employee Engagement: Empirical Evidences for Public Policy Implications. In proceedings of 2018 International Conference of Business and Economics. ISBN 978-981-10-4360-4. Korea Distribution Science Association (June 2018). [Pub ID : #3482]
6 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Mai Ngoc Khuong, Le Huu Phuc, Le Nguyen Thanh Dong: The Effect of Two-Dimensional Factor on Municipal Civil Servants' Job Satisfaction and Public Policy Implications. In proceedings of 2018 International Conference on Business and Economics. ISBN 978-981-10-4360-4. Korea Distribution Science Association (June 2018). [Pub ID : #3481]
7 Le Nguyen Thanh Dong, Nguyen Ngoc Duy Phuong: The Impact of Organizational Justice on Employee's Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior in Higher Education Institutions: A Conceptual Model and Research Propositions. In proceedings of 2018 International Conference on Business and Economics. ISBN 978-981-10-4360-4. Korea Distribution Science Association (June 2018). [Pub ID : #3480]
8 Nguyen Le Thanh Dong, Nguyen Ngoc Duy Phuong: The Impact of Organizational Justice on Employee's Job Satisfaction and Job Performance: A PLS-SEM Approach. In proceedings of THE 2018 UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference. ISBN 978-981-10-4360-4. (May 2018). [Pub ID : #3483]
9 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Tran Quang Thai Hien: Key determinant and effect of attitude toward online shopping on customers' purchase intention: A PLS-SEM approach. In proceedings of NIDA International Business Conference 2018 - Dealing with Discruption. ISBN 978-974-231-986-1. (March 2018). [Pub ID : #3478]
10 Nguyen Ngoc Duy Phuong, Bui Thuong Thuong: Effects of perceived ease of use, confirmation, perceived usefulness and satisfaction on online purchase intention. In proceedings of NIDA International Business Conference 2018 - Dealing with Discruption. ISBN 978-974-231-986-1. (March 2018). [Pub ID : #3477]

Book chapters (1) More...

1 Dinh Phi Ho, Vo Thi Lan, Nguyen Ngoc Duy Phuong, Ha Van Son: Giới thiệu tổng quan về thống kê (pp. 1-20). Nhà Xuất Bản Tài Chính (June 2018). [Pub ID : #3475]