Trần Văn Minh's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

Non-ISI journal papers (5) More...

1 Tran Van Minh: Ri-gene transformation into leaf tissues of Artemisia annua L. and cultivation of hairy-root for artemisinin accumulation. International Journal of Applied Science & Environmental Engineering 1(1): 174-179 (December 2018). [Pub ID : #3911]
2 Pham Cao Khai, Tran Van Minh: Preservation and development of Giao Co Lam (Gynostemma pentaphyllum) in the hot tropics of Vietnam International Journal of Applied Science & Environmental Engineering 1(1): 24-27 (December 2018). [Pub ID : #3910]
3 Ho Thi Nga, Bui Thanh Hoa, Tran Van Minh: Micropropagation of tropical mokara by flower-stalk culture technique. International Journal of Current Research 9(4): 49135-49138 (September 2017). [Pub ID : #3531]
4 Do Tien Vinh, Mai Thi Phuong Hoa, Pham Cao Khai, Tran Van Minh: Micropropagation of lavender (Lavandula angustifolia). Journal of Innovations in Pharmaceutical and Biological Science 4(2): 07-11 (March 2017). [Pub ID : #2830]
5 Doan Trong Duc, Bui Thanh Hoa, Tran Van Minh: In vitro cloning of dang sam (Codonopsis pilosula (Franch) Nannf). Journal of Innovations in Applied Pharmaceutical Science 2(1): 01-05 (March 2017). [Pub ID : #2829]

Domestic journal papers (51) More...

1 Le Thi Tam Hong, Tran Van Minh: Sự tích tụ saponin trong nuôi cấy dịch huyền phù cây xạ đen (Ehretia asperuta Zollinger et Moritzi).. Tap chi NN&PTNT 2019(5): 42-47 (March 2019). [Pub ID : #3909]
2 Do Tien Vinh, Mai Thi Phuong Hoa, Tran Van Minh, Nguyen Quang Thach: Nhân giống cây đậu núi (Plukenetia volubilis L.) bằng kỹ thuật nuôi cấy chồi đỉnh. Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 2017(12): 127-133 (December 2017). [Pub ID : #3533]
3 Nguyen Thanh Quang, Bui Thanh Hoa, Tong Thi Hang, Le Thi Le Hang, Than Thi Ha Phuong, Doan Trong Duc, Tran Van Minh: Ứng dụng kỹ thuật phôi soma và bioreactor trong nhân giống hoa lily nhiệt đới Conca D’or (Orient x Trumpet). Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 2017(9): 48-55 (September 2017). [Pub ID : #3532]
4 Nguyen Duc Minh Hung, Do Thi Tuyen, Tran Van Minh: Nghiên cứu ảnh hưởng của đèn LED và bioreactor chìm ngập quãng đến sinh trưởng quang tự dưỡng cây hông (Paulownia fortunei) in vitro. Tạp chí Khoa học 12(4): 28-35 (December 2016). [Pub ID : #2834]
5 Do Tien Vinh, Mai Thi Phuong Hoa, Le Bao Ngoc, Tran Van Minh: Vi nhân giống cây oải hương (Lavandula angustifolia) Tạp chí NN&PTNT 2016(16): 46-50 (October 2016). [Pub ID : #2835]
6 Pham Cao Khai, Tran Van Minh: Vi nhân giống cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum) Tạp chí NN&PTNT 2016(19): 55-59 (September 2016). [Pub ID : #2836]
7 Do Tien Vinh, Mai Thi Phuong Hoa, Le Bao Ngoc, Tran Van Minh: Vi nhân giống cây oải hương (Lavandua angustifolia). Tạp chí Khoa học 11(3): 42-49 (September 2016). [Pub ID : #2833]
8 Nguyen Trung Hau, Mai Thi Phuong Hoa, Tran Van Minh: Nuôi cấy mô lá đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harms) tạo mô sẹo và nhận biết hoạt chất saponin tích lũy. Tạp chí Khoa học 11(3): 33-41 (September 2016). [Pub ID : #2832]
9 Do Tien Vinh, Mai Thi Phuong Hoa, Le Bao Ngoc, Tran Van Minh: Nhan giong in vitro cay Oai huong Journal of Medical materials 21(4): 279-284 (August 2016). [Pub ID : #2682]
10 Hoang Le Son, Nguyen Hong Quan, Tran Van Minh: Fatty acidanalysis of seeds from Hylocerus polyzhirus (red dragon fruit) grown in Binh Thuan province Journal of Medical materials 21(3): 194-198 (June 2016). [Pub ID : #2681]

International conference papers (11) More...

1 Tran Van Minh: Micropropagation of Cymbidium spp. by somatic embryogenesis technique.. In proceedings of International Conference on Innovations in Science and Education 2018. ISBN 1805-9961. Prague, Czech Republic: CBU Research Institute sro (October 2019). [Pub ID : #3899]
2 Le Thi Tam Hong, Tran Van Minh: Saponin accumulation in cell suspension culture of Ehretia asperula Zollinger et Moritzi.. In proceedings of The Eighth International Conference on Advances in Civil, Structural and Environmental Engineering IRED-ACSEE 2019. ISBN 978-1-63248-166-5 . Kuala Lumpur, Malaysia: IRED (January 2019). [Pub ID : #3898]
3 Tran Van Minh: Micropropagation of Phalaenopsis spp. by somatic embryogenesis technique... In proceedings of International Conference on Innovations in Science and Education 2018. ISBN 1805-9961. Prague, Czech Republic: CBU Research Institute sro (October 2018). [Pub ID : #3903]
4 Tran Van Minh: Micropropagation of Cymbidium spp. by somatic embryogenesis technique... In proceedings of International Conference on Innovations in Science and Education 2018. ISBN 1805-9961. Prague, Czech Republic: CBU Research Institute sro (October 2018). [Pub ID : #3902]
5 Nguyen Thanh Quang, Tran Van Minh: Manipulation of somatic embryogenesis and bioreactor techniques in micropropagation of tropical lily Conca D’or (Orient x Trumpet).. In proceedings of International Conference Innovations in Science and Education. ISBN 978-1-63248-136-8. Prague, Czech Republic: Central Bohemia University (November 2017). [Pub ID : #3530]
6 Tran Van Minh, Nguyen Thanh Quang, Bui Thanh Hoa: Rapid micropropagation of vu nu orchid (Oncidium sp.) by using tissue culture techniques... In proceedings of International Conference Innovations in Science and Education. ISBN 978-1-63248-136-8. Prague, Czech Republic: Central Bohemia University (November 2017). [Pub ID : #3529]
7 Tran Van Minh: Ri-gene transformation into leaf tissues of Artemisia annua L. and cultivation of hairy-root for artemisinin accumulation.. In proceedings of Advances in Applied Science and Environmental Technology IRED-ASET 2017. ISBN 978-1-63248-136-8. Bangkok, ThaiLand: Institute of Research Engineers and Doctors, USA (September 2017). [Pub ID : #3534]
8 Pham Cao Khai, Tran Van Minh: Preservation and development of Giao co lam (Gynostemma pentaphyllum) in the hot tropic of Vietnam.. In proceedings of 6th International conference on Advances in applied science and environmental technology IRED-ASET2017. ISBN 879-1-63248-119-1. 25-26 February 2017, Bangkok, Thailand: Seek Digital Library (February 2017). [Pub ID : #2828]
9 Doan Trong Duc, Tran Van Minh: Cloning of Vietnam dang sam (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. et Thomas) in vitro for conservation and development. In proceedings of The third International conference on advances in applied science and environment engineering ASEE2015. Kuala Lumpur, Malaysia 11-12 April 2015: SEEK Digital Library (April 2015). [Pub ID : #2165]
10 Nguyen Thi Thanh, Tran Van Minh: Ri-gene transformation into leaf tissues of Artemisia annua L. and cultivation of hairy root for artemisinin production under pilot scale. In proceedings of The third International conference on advances in applied science and environment engineering ASEE2015. Kuala Lumpur, Malaysia 11-12 April 2015: SEEK Digital Library (April 2015). [Pub ID : #2164]

Domestic conference papers (20) More...

1 Le Thi Nhu Thao, Nguyen Trung Hau, Tran Van Minh: Nuôi cấy mô sẹo đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L. Harms) và định lượng hoạt chất saponin tích lũy.. In proceedings of Hội nghị CNSH Toàn quốc 2018. ISBN 3674-2018. Hanoi, Vietnam: Khoa học & Công nghệ (October 2018). [Pub ID : #3907]
2 Nguyen Trung Hau, Le Thi Nhu Thao, Tran Van Minh: Nuôi cấy rễ bất định đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L. Harms) và định lượng hoạt chất saponin tích lũy.. In proceedings of Hội nghị CNSH Toàn quốc 2018. ISBN 3674-2018. Hanoi, Vietnam: Khoa học & Công nghệ (October 2018). [Pub ID : #3906]
3 Le Hoai Huong, Nguyen Hoang An Thuy, Bui Thanh Hoa, Tran Van Minh: Nghiên cứu nhân giống in vitro và nuôi cấy tế bào cây thuốc hoàn ngọc (Pseuderantleyum palatiferum (Neesj Radtk. ex Lindau) và định lượng hoạt hoạt chất tích tụ.. In proceedings of Hội nghị CNSH Toàn quốc 2018. ISBN 3674-2018. Hanoi, Vietnam: Khoa học & Công nghệ (October 2018). [Pub ID : #3905]
4 Le Thi Tam Hong, Le Thi Thuy Tien, Tran Van Minh: Bảo tồn và phát triển cây xạ đen (Ehretia asperuta Zollinger et Moritzi) bằng kỹ thuật nuôi cấy đốt thân in vitro.. In proceedings of Hội nghị CNSH Toàn quốc 2018. ISBN 3674-2018. Hanoi, Vietnam: Khoa học & Công nghệ (October 2018). [Pub ID : #3904]
5 Nguyen Thanh Quang, Bui Thanh Hoa, Tong Thi Hang, Le Thi Le Hang, Than Thi Ha Phuong, Doan Trong Duc, Tran Van Minh: Ứng dụng kỹ thuật phôi soma và bioreactor trong nhân giống hoa LILY nhiệt đớiConca D'or (Orient x Trumpet).. In proceedings of HN Khoa học và công nghệ toàn quốc 2016. TP Hồ Chí Minh 12-2016: Đại học Hoa Sen TPHCM (December 2016). [Pub ID : #2831]
6 Nguyen Trung Hau, Le Thi Nhu Thao, Tran Van Minh: Cultivation of leaf-tissue of Polyscias fruticosa L. Harms for quantity of saponin accumulation. In proceedings of Hoi nghi Hoa sinh toan quoc 2015. (April 2015). [Pub ID : #2150]
7 Do Tien Vinh, Mai Thi Phuong Hoa, Le Thi Nhu Thao, Nguyen Hoang Trang Nha, Tran Van Minh: Saponin production by cell culture techniques of Polyscias fruticosa L. Ham. In proceedings of Hoi nghi Hoa sinh toan quoc 2015. (April 2015). [Pub ID : #2149]
8 Bùi Thị Tường Thu, Mai Thị Phương Hoa, Tran Van Minh: Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng và chất cảm ứng đến tích tụ artemisinin trong nuôi cấy mô sẹo xanh từ tế bào nhu mô thịt lá Thanh hao (Artemisia annua L.). In proceedings of HN CNSHTQ2013 : 1069-1073. ( 2013). [Pub ID : #1187]
9 Phạm Thế Anh, Nguyễn Thị Thanh, Tran Van Minh: Chuyển nạp gen tạo rễ tơ vào mô lá Thanh hao (Artemisia annua L) và nuôi cấy rễ tơ thu nhận artemisinin.. In proceedings of HN CNSHTQ2013: 695-700. ( 2013). [Pub ID : #1186]
10 Phạm Cao Khải, Tran Van Minh: Nhân nhanh protocorm và nuôi cấy sinh trường hoa lan (Orchidaceae sp), cà phê vối (Coffea robusta), lát hoa Côn đảo (Chukrasia tabularis) bằng kỹ thuật bioreactor bán chìm ngập quãng. In proceedings of HN CNSHTQ2013: 878-882. ( 2013). [Pub ID : #1185]

Proceedings (1) More...

1 Do Ngoc Phuc Chau, Hoang Tung, Dang Quoc Tuan, Tran Van Minh, Pham Van Hung, Hoang Le Son, Nguyen Minh Thanh (Eds): Meeting the needs through research innovation in Biotechnology - 2014 selected publications. Agriculture Publishing House (March 2015). [Pub ID : #2094]