Võ Thị Quý's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SCI journal papers (1) More...

1 Nguyen Thi Cam Le, Vo Thi Quy: Personal Values of Luxury Services Consumption: A Confucian Culture Perspective. Journal of International Consumer Marketing (January 2020). [Pub ID : #4171]

Non-ISI journal papers (12) More...

1 Pham Chi Trung, Vo Thi Quy: Margin Trading as a Put Option. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Science (ASRJETS) 61(1): 247 - 267 (November 2019). [Pub ID : #4156]
2 Tran Van Khoat, Vo Thi Quy, Ho Thanh Phong: The Quality of Manufacturer: Distributor Relationship- A Case of Plastic Industry in Vietnam. International Review of Business Research Papers 15(1): 87-102 (March 2019). [Pub ID : #3719]
3 Vo Thi Quy, Ho Huu Tin: The Relationship between Market Power and Income Diversity with Ownership Structure as a Moderator – A Study of Vietnamese Commercial Banks. Asian Journal of Economics, Business and Accounting 10(3): 1-16 (March 2019). [Pub ID : #3649]
4 Vo Thi Quy, Dang Diem Phuong: Consumer Ethnocentrism and Purchase Intention towards Foreign Processed Foods: A Case of Vietnam. International Journal of Social Science and Economic Research 3(2): 745 - 773 (February 2018). [Pub ID : #3204]
5 Vo Thi Quy: Organizational Culture and Firm Performance – A Comparative Study between Local and Foreign Companies Located in Ho Chi Minh City. International Journal of Scientific Research and Innovative Technology 5(2): 45-53 (February 2018). [Pub ID : #3197]
6 Vo Thi Quy, Duong Trong Nhan: Detecting earning management of companies listing On HOSE. Asian Journal of Social Sciences and Management Studies 4(2): 82-87 (June 2017). [Pub ID : #2901]
7 Vo Thi Quy, Phan Truong Quoc: Strategic Nuts and Bolts. Asian Mangement Briefs (November 2016). [Pub ID : #3076]
8 Duong Trong Nhan, Vo Thi Quy: The Impact of Director Board’s Characteristics on Firm Value: A Study on HOSE. International Journal of Science and Research (IJSR) 5(2): 646-650 (February 2016). [Pub ID : #2503]
9 Vo Thi Quy, Pham Thi Bich Lan: The Impact of Bank Responses to Recovery Service Satisfaction. Asian Economic and Financial Review 5(9): 1076 - 1090 (September 2015). [Pub ID : #2678]
10 Vo Thi Quy, Pham Thi Bich Lan: The Impact of Organizational Responses to Complaints on Post Purchase Behavioral Intentions via Recovery Satisfaction – The Case of Saigon Commercial Bank. Strategic Management Quarterly 2(2): 49-79 (June 2014). [Pub ID : #1672]

Scopus journal papers (2) More...

1 Vo Thi Quy: Export Performance and Stock Return: A Case of Fishery Firms Listing in Vietnam Stock Markets. The Journal of Asian Finance,Economics and Business (JAFEB) 6(4): 37-43 (November 2019). [Pub ID : #4155]
2 Vo Thi Quy, Le Van Phung: Consumers’ Perception towards Corporate Social Responsibility and Repurchase Intention: A Study of Consumer Industry in Vietnam. Industrial Engineering & Management Systems 15(2): 174-181 (June 2016). [Pub ID : #2539]

Domestic journal papers (19) More...

1 Vo Thi Quy, Vo Duy Huy: THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE QUALITY, PRICE PERCEPTION, CUSTOMER SATISFACTION AND CUSTOMER LOYALTY: A STUDY IN NGUOI BAN VANG – A PAWN SERVICE COMPANY IN HO CHI MINH CITY Journal of Science Ho Chi Minh City Open University 9(4): 39 - 50 (August 2019). [Pub ID : #4036]
2 Đàm Trí Cường, Vo Thi Quy, Phạm Xuân Lan: KIỂM ĐỊNH THANG ĐO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TỪ SỰ CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH. Tạp Chí Khoa học và Công Nghệ, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2(34): 26 - 36 (April 2018). [Pub ID : #4109]
3 Cao Quốc Việt, Vo Thi Quy, Lê Nhật Hạnh: Mối quan hệ giữa đánh giá mang tính ác cảm, cảm xúc tiêu cực và hành vi tẩy chay hàng xuất xứ Trung Quốc Tạp chí Khoa học Kinh tế 5(4): (December 2017). [Pub ID : #3182]
4 Nguyen Quang Thinh, Vo Thi Quy: Applying three approaches in measuring market risk of stock portfolio: The case study of VN-30 stock basket in HOSE. Journal of Economic Development 24(2): 90-113 (April 2017). [Pub ID : #2885]
5 Cao Quốc Việt, Vo Thi Quy: Tác động của chủ nghĩa yêu nước, vị chủng tiêu dùng, đánh giá chất lượng sản phẩm và sự thờ ơ trong mô hình hành vi tẩy chay của người tiêu dùng Nghiên cứu Kinh tế 7(470): 42 - 51 (January 2017). [Pub ID : #3181]
6 Vo Thi Quy, Đang Thi Ngoc Loi: Paper Title: Macroeconomic Factors and Stock Prices – A Case of Real Estate Stocks on Ho Chi Minh Stock Exchange Journal of Science Ho Chi Minh City Open University 2(18): 63-75 (June 2016). [Pub ID : #2510]
7 Vo Thi Quy, Bui Thanh Truc: Kiểm định chiến lược đầu tư giá trị theo mô hình F-Score trên HOSE Tạp chí Phát triển Kinh tế 26(12): 69-87 (December 2015). [Pub ID : #2343]
8 Vo Thi Quy, Cao Quốc Việt: KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP NETNOGRAPHY VÀ LÝ THUYẾT NỀN (GROUNDED THEORY) TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH ĐỂ KHÁM PHÁ MÔ HÌNH HÀNH VI TẨY CHAY CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN TẬP 18 SỐ Q4 - 2015 18: 1-9 (November 2015). [Pub ID : #2296]
9 Nguyen Duy Kha, Vo Thi Quy: RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỜI VƯỢT TRỘI CỦA CỔ PHIẾU NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM. Rủi ro và Tỷ suất sinh lợi vượt trội của Ngành Bất động sản 219(9): 38-45 (September 2015). [Pub ID : #2139]
10 Vo Thi Quy, Phạm Xuân Lan, Đàm Trí Cường: KIEM DINH THANG DO CHAT LUONG DAO TAO BAC DAI HOC TREN GOC DO SINH VIEN - MOT NGHIEN CUU TAI TP.HCM Tập Chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp. HCM 4(43): 89-102 (July 2015). [Pub ID : #2005]

International conference papers (10) More...

1 Vo Thi Quy, Ho Thanh Phong, Tran Van Khoat: The quality of manufacturer-distributor relationship - A case of plastic industry in Vietnam.. In proceedings of The 13th International Congress on Logistics and SCM Systems. ISBN 978-604-73-5981-3. (July 2018). [Pub ID : #3398]
2 Vo Thi Quy: Export Performance and Stock Return: A Case of fisheries firms listing in Vietnam Stock Markets. In proceedings of International Conference of University of Economics Ho Chi Minh City. ISBN 978-604-922-568-0. 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam: UEH Publishing House (September 2017). [Pub ID : #3183]
3 Vo Thi Quy: Organizational Culture and Firm Performance - A comparative Study between Local and Foreigns companies located in Ho Chi Minh City.. In proceedings of NIDA International Business Conference 2017. ISBN 978-974-231-927-4. Bangkok, Thailand: NIDA Business School (March 2017). [Pub ID : #2884]
4 Vo Thi Quy, Le Thi Minh Nguyen: Effects of Working Capital Management on Firm Operation Effectiveness in the Fisheries Industry of Vietnam.. In proceedings of International Fisheries Symposium - ISF 2016. (October 2016). [Pub ID : #2956]
5 Vo Thi Quy, Nguyen Quoc Khanh: EVALUATING VIETNAMESE DOMESTIC COMMERCIAL BANK PERFORMANCE WITH A CAMEL APPROACH AND THE IMPACT OF FIVE CAMEL COMPONENTS ON THE BANK’S PROFITABILITY. In proceedings of ICFE 2016 – The 3rd International Conference on Finance and Economics Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam June 15th-17th, 2016. No.19, Nguyen Huu Tho Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam: Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic) Zlín, 2016 (June 2016). [Pub ID : #2511]
6 Trong Nhan Duong, Vo Thi Quy: The Impact of Director Board’s Characteristics on Firm’s Value: A Study of Vietnam Stock Market (HOSE).. In proceedings of APIEMS 2015 - The 16th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference. (December 2015). [Pub ID : #2291]
7 Vo Thi Quy, Le Van Phung: Consumers’ Perception towards Corporate Social Responsibility and Repurchase Intention: A Study of Consumer Industry in Vietnam.. In proceedings of APIEMS 2015 - The 16th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference. (December 2015). [Pub ID : #2290]
8 Vo Thi Quy, Nguyen Duy Kha: RISK FACTORS AND EXCESS RETURN OF REAL ESTATE STOCKS – A STUDY IN HOSE & HNX. In proceedings of New Perspective in Business, Economics and Management Research and Practice. ISBN 978-616-92401-0-5. (July 2015). [Pub ID : #2006]
9 Vo Thi Quy, Pham Thi Bich Lan: The Impact of Bank Responses to Recovery Service Satisfaction.. In proceedings of 2nd International Conference on Economics, Finance, and Management Outlooks 20-21 December 2014. Pearl International Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia: Pak Publishing Group (December 2014). [Pub ID : #1634]
10 Vo Thi Quy, Fredric William Swierczek: The Impact of State Shareholding, of Corporate Culture and Employee Commitment on Corporate Performance of Privatized Firms in Vietnam.. In proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS AND INFORMATION TECHNOLOGY. New World Saigon Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam: Journal of International Business Research (March 2012). [Pub ID : #1593]

Domestic conference papers (2) More...

1 Lại Đại Nghĩa, Vo Thi Quy: FIRM PERFORMANCE UNDER BALANCED SCORECARD APPROACH AND FIRM VALUE - A CASE OF LISTED NON-FINANCIAL COMPANIES LISTED IN HO CHI MINH STOCK EXCHANGE (HOSE), VIETNAM. In proceedings of The International Conference on Business 2015. ISBN 978-604-73-3756-9. Liberty Riverside - 17 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận I, Hồ Chí Minh, Việt Nam: VNU-HCM PRESS (December 2015). [Pub ID : #2295]
2 Vo Thi Quy, Le Hoang Yen Khanh: THE IMPACT OF AGENCY COST ON FIRM VALUE: A COMPARISON BETWEEN PRIVATE AND PRIVATIZED CORPORATIONS LISTED ON HO CHI MINH STOCK EXCHANGE. In proceedings of The International Conference on Business 2015. ISBN 978-604-73-3756-9. Liberty Riverside - 17 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận I, Hồ Chí Minh, Việt Nam: VNU-HCM PRESS (December 2015). [Pub ID : #2294]

Books (2) More...

1 Vo Thi Quy: Co cau so huu, Van hoa to chuc, Sư gan ket cua nguoi lao dong va hieu qua kinh doanh cua DN CPH o VN. NXB Dai Hoc Quoc gia TP. HCM (June 2012). [Pub ID : #2297]
2 Vo Thi Quy: Giáo trình Lập Kế hoạch Kinh doanh. NXB Thống Kê (April 2011). [Pub ID : #2301]

Book chapters (3) More...

1 Tin Ho, Vo Thi Quy: State Ownership Makes Stronger the Relationship between Market Power and Income Diversity – A Case of Vietnamese Commercial Banks. (pp. 111 -132). Book Publisher International (October 2019). [Pub ID : #4170]
2 Vo Thi Quy: Phát hành Cổ phiếu Lần đầu ra Công chúng - Công ty Xuất nhập khẩu An Giang (pp. 153-161). NXB Dai Hoc Quoc gia TP. HCM (March 2009). [Pub ID : #2299]
3 Vo Thi Quy: Chính sách đầu tư và tài trợ vốn lưu động - Công ty Xuất nhập khẩu An Giang (pp. 145-149). NXB Dai Hoc Quoc gia TP. HCM (March 2009). [Pub ID : #2298]