Nguyễn Minh Tuấn's Publications

Duration - Sort
Divisions Limit
Type Keywords

SSCI journal papers (2) More...

1 Nguyen Minh Tuan: Learning approaches, demographic factors to predict academic outcomes. International journal of educational management 30(5): 653-667 (May 2016). [Pub ID : #2500]
2 Francesca Chiesi, Caterina Primi, Ayse Aysin Bilgin, Maria Virginia Lopez, Maria del Carmen Fabrizio, Sitki Gozlu, Nguyen Minh Tuan: Measuring University Students’ Approaches to Learning Statistics: An Invariance Study JOURNAL OF PSYCHOEDUCATIONAL ASSESSMENT (July 2015). [Pub ID : #1952]

Non-ISI journal papers (2) More...

1 Nguyen Minh Tuan: The Impact of Ethical Sales Behavior on Customer Loyalty: A Case from Vietnam. International Journal of Business and Management (March 2015). [Pub ID : #1842]
2 Nguyen Minh Tuan: Effects of Service Quality and Price Fairness on Student Satisfaction. International Journal of Business and Social Science 3(19): (October 2012). [Pub ID : #1639]

Scopus journal papers (4) More...

1 Nguyen Minh Tuan, Phan Trieu Anh, Nguyen Huu Tho: Admission Score, Family Income, HSGPA, and Learning Approaches to Predict Academic Performance in Mathematics The International Journal of Learning in Higher Education 26(2): 17-33 (October 2019). [Pub ID : #4220]
2 Phung Thai Minh Trang, Nguyen Minh Tuan, Nguyen Huu Tho: The Role of Financial Ratios in the Variance of Stock Trading Volume in Emerging Stock Markets. Journal of Asia-Pacific Business 18: (August 2017). [Pub ID : #3114]
3 Phung Thai Minh Trang, Nguyen Minh Tuan, Mai Ngoc Khuong: MOTIVATING MORE INDIVIDUAL INVESTORS TO EMERGING STOCK MARKETS: THE CASE OF VIETNAM. Actual Problems of Economics 2(188): 299-308 (January 2017). [Pub ID : #2773]
4 Nguyen Minh Tuan: Vietnamese students employability skills. International Education Studies 4(4): (July 2011). [Pub ID : #1641]

Domestic journal papers (3) More...

1 Nguyen Minh Tuan: A Longitudinal Study about the Employability Skills of Vietnamese Students. Viet Nam Trade and Industry Review 4(3): 95-100 (March 2019). [Pub ID : #3737]
2 Nguyen Minh Tuan: Learning Approaches in Relation with Demographic Factors VNU Journal of Science - Education Research (June 2015). [Pub ID : #1951]
3 Nguyen Minh Tuan: Ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến vị trí một căn nhà tới giá căn nhà đó tại TP Hồ Chí Minh. Tap Chi Phat Trien Kinh Te 237(7): (July 2010). [Pub ID : #1637]

International conference papers (3) More...

1 Phung Thai Minh Trang, Nguyen Minh Tuan, Nguyen Huu Tho: Stock volume volatility and Financial information emerging stock exchanges. In proceedings of ASIA-PACIFIC CONFERENCE ON ECONOMIC DYNAMICS II. ISBN 978-604-73-4742-1. (December 2016). [Pub ID : #2999]
2 Phung Thai Minh Trang, Nguyen Minh Tuan, Mai Ngoc Khuong: Strategies for Attracting more Individual Investors to the Vietnam Stock Market. A Combination of Qualitative and Quantitative Approaches.. In proceedings of 5th International Conference on Vietnamese Studies: Sustainable Development in the Context of Global Change. (December 2016). [Pub ID : #2715]
3 Nguyen Minh Tuan: Factors to Predict Academic Performance at Math. In proceedings of New Perspective in Business, Economics, and Management Research and Practice. (July 2015). [Pub ID : #1953]

Domestic conference papers (2) More...

1 Nguyen Minh Tuan: TẠO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ QUA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ HỌC PHÍ HỢP LÝ. In proceedings of Nâng cao chất lượng đào tạo các chương trình Liên kết quốc tế và chương trình Quốc tế của Trường ĐH Tài chính - Marketing. (July 2016). [Pub ID : #2518]
2 Nguyen Minh Tuan: Thị trường bất động sản và hướng phát triển cho các công ty bất động sản tại TP Hồ Chí Minh.. In proceedings of Hội thảo được Đại Học Tôn Đức Thắng và Viện Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế đồng tổ chức - 2010. (June 2010). [Pub ID : #1764]

Books (1) More...

1 Nguyen Minh Tuan: Thong Ke Ung Dung Trong Kinh Doanh. VNU-Ho Chi Minh city Publishing House (April 2007). [Pub ID : #2196]